✕  Lukk søk

Bacheloroppgaven

Praktiske opplysninger, viktige lenker og frister, samt rettledning til utarbeidelse av bacheloroppgaver på Høyskolen Kristiania.
NB! Merk at denne informasjonen gjelder for bachelorstudier som er tilknyttet studieløp ved tidligere HK modell (Emnekoder BCR3103, BOP3103 og VF203)

Bacheloroppgaven er en avsluttende semesteroppgave på sjette og siste semester av alle Høyskolen Kristianias bachelorutdanninger. I denne prosessen skal du selv finne frem til tema og skrive en fordypningsoppgave som er relevant for studieretningen din.

Valg av tema skal føre til en relevant problemstilling, og underveis i arbeidet med bacheloroppgaven er det et mål at du anvender forskningsbasert kunnskap innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet. Bacheloroppgaven innehar ikke krav om egen forskning.

Oppgavene kan ha svært forskjellig karakter selv om de følger samme prinsipper og prosedyrer.

NB: Det er viktig å lese nøye gjennom emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven.

Trykk på overskriftene for å lese mer om:

1. Faser i bachelorprosessen

 • 1.1 Informasjonsmøte 1
 • 1.2 Innlevering av prosjektskisse 1
 • 1.3 Tildeling av veileder
 • 1.4 Informasjonsmøte 2
 • 1.5 Innlevering av prosjektskisse 2
 • 1.6 Vurdering av prosjektskisse 2
 • 1.7 Innlevering av bacheloroppgaven

2. Arbeidet med bacheloroppgaven

 • 2.1 Innhold i prosjektskisse 2
 • 2.2 Oppbygning av en bacheloroppgave
 • 2.3 Vurderingskriterier for bacheloroppgave

3. Viktige linker

 • 3.1 Formelle krav til innleveringer
 • 3.2 Emnebeskrivelse
 • 3.3 Forskrift Høyskolen Kristiania
 • 3.4 Bibliotekets nettsider
 • 3.5 NSD Personverntjeneste

4. Ressurser

 • 4.1 Bibliotekets fagassistenter
 • 4.2 Tidligere publiserte bacheloroppgaver
 • 4.3 SPSS – Verktøy for spørreundersøkelser
 • 4.4 Questback
 • 4.5 Karrieresenteret
 • 4.6 Avdeling for studentoppfølging

5. Kontaktpersoner

 • 5.1 Veileder
 • 5.2 Emneansvarlig
 • 5.3 Eksamensansvarlig/ elektronisk innlevering
 • 5.4 Avdeling for studentoppfølging

Arbeidet med bacheloroppgaven starter med et informasjonsmøte på høstsemesteret, og avsluttes med innlevering av bacheloroppgaven semesteret etter. De viktigste fasene i prosessen er:

1.1 Informasjonsmøte 1

Innhold:

 1. Praktiske/formelle sider ved prosessen
 2. Innføring i oppgaveskriving
 3. Innføring i litteratursøk
 4. Innføring i forholdet mellom karrierevalg og bacheloroppgaven

1.2 Innlevering av prosjektskisse 1

Etter første informasjonsmøte (Informasjonsmøte 1) skal du levere Prosjektskisse 1.

Prosjektskisse 1 skal inneholde:

 • Problemstilling
 • Mål/ Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Foreløpig teori
 • Valg av metode
 • Informasjon om gruppesammensetning.

Viktige datoer for prosjektskisse 1

 • Innleveringsdato: Innen kl. 24.00 Mandag 8. Oktober
 • Innleveringsdato for søknad om å skrive individuelle oppgaver(På noen studieløp må man søke om å skrive i gruppe og det er samme frist som for individuell, som gjelder her): 22. september.
 • Innlevering av prosjektskisse 1 gjøres via lenke til innleveringsside som ligger under https://kristiania.no/bacheloroppgaven,
  på høyre side under nyttige lenker og «innlevering av prosjektskisse 1»  .

1.3 Tildeling av veileder

Tildeling av veileder skjer på bakgrunn av angitt tema og problemstilling i prosjektskisse 1. Du tildeles veileder med relevant kompetanse  innenfor temaet du har valgt

 • Tildelingsdato: 1. november.
 • Du får e-post når tildelingsprosessen av veileder er klar. Du finner informasjon om tildelt veileder og kontaktinformasjon inne i samme system der du leverte inn prosjektskisse 1.

1.4 Informasjonsmøte 2

Informasjonsmøte 2 holdes på vårsemesteret.

På informasjonsmøte 2 får du ytterligere veiledning om hvordan du best jobber med bacheloroppgaven ved å gå dypere inn i oppgaveskriving, litteratursøk, osv.

Innhold:

 1. Informasjon om hvordan jobbe mot en ferdigstilt bacheloroppgave.
 2. Informasjon om litteratursøk osv.
 3. Innføring i oppgaveinnlevering via WISEflow

  1.5 Innlevering av prosjektskisse 2

Prosjektskisse 2 leveres på vårsemesteret, ca. 3-4 uker etter informasjonsmøte 2.

 • Innleveringsdato 6. Februar innen kl.0900 – VF203:
  Bachelor i Ernæring
  Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring
  Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse
  Bachelor i Akupunktur
  Bachelor i Osteopati
 • Innleveringsdato 7. Februar innen kl.0900 – BOP3103:
  Bachelor i Kreativ markedskommunikasjon
  Bachelor i Journalistikk
  Bachelor i Grafisk design
  Bachelor i Interiørarkitektur
 • Innleveringsdato 14. Februar innen kl.0900 – BCR3103:
  Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse
  Bachelor i Markedsføring og salgsledelse
  Bachelor i HR og personalledelse
  Bachelor i Hotelledelse
  Bachelor i Reiselivsledelse
  Bachelor i Ledelse og servicestrategi
  Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
  Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Innlevering: WISEflow

NB: Frist for bytte av gruppe: 1. februar (NB! Man kan IKKE bytte gruppe uten samtykke fra Avdeling for studentoppfølging.)

Prosjektskisse 2 skal brukes som grunnlag for videre arbeid med innhold og struktur i bacheloroppgaven.

1.6 Vurdering av prosjektskisse 2

Innlevering av prosjektskisse 2 er en obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Studenter som ikke får godkjent prosjektskisse 2, vil kunne få levere på nytt innen angitt frist.

Vurderingskriterier:

 • Prosjektskisse 2 skal dokumentere evne til å avgrense og planlegge eget arbeid i gruppe, med særlig vekt på sammenhengen mellom realistisk valg av problemstilling og relevant teoretisk og metodisk tilnærming.
 • Prosjektskisse 2 vil bli vurdert til ikke godkjent ved for eksempel manglende avgrensning av problemstilling, uegnet teoretisk, praktisk, eller metodisk tilnærming.
 • Prosjektskisse 2 må være godkjent for å kunne levere bacheloroppgaven.

NB!Det vil bli lagt ut mal for prosjektskisse 2 under bacheloremnet på læringsplattformen Canvas, samt her på bachelor nettsiden, medio november.
Det er ikke et krav å benytte malen, men det er viktig å få med de momenter/ innhold som kreves.
Dokumentet lastes opp i pdf før innlevering i Wiseflow.

Se også eksamensreglementet ved Høyskolen Kristiania.

1.7.  Innlevering av bacheloroppgaven

Innleveringsfrist 3. Juni – BCR3103:

 • Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse
 • Bachelor i Markedsføring og salgsledelse
 • Bachelor i HR og personalledelse
 • Bachelor i Reiselivsledelse
 • Bachelor i Hotelledelse
 • Bachelor i Ledelse og servicestrategi
 • Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Innleveringsfrist 29. Mai – BOP3103:

 • Bachelor i Kreativ markedskommunikasjon
 • Bachelor i Journalistikk
 • Bachelor i Grafisk design
 • Bachelor i Interiørarkitektur

Innleveringsfrist 25. April – VF203:

 • Bachelor i Ernæring
 • Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring
 • Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse
 • Bachelor i Akupunktur
 • Bachelor i Osteopati

Se også gjeldende regler for oppgaveinnlevering ved Høyskolen Kristiania.

NB: Bacheloroppgaven leveres  i WISEflow.

 

2.1 Innhold i prosjektskisse 2

Vedlagt finner du mal på prosjektskisse 2 (Merk at det er noen forskjeller på kravene så se mal for ditt studiet/ emnekode) :

Mal for prosjektskisse 2 for BCR3103 V2019

Mal for prosjektskisse 2 for BOP3103 Kreativ markedskommunikasjon V2019

Mal for prosjektskisse 2 for Journalistikk – BOP3103 V2019

Mal for prosjektskisse 2 for BIN og BGD – BOP3103 V2019

Mal for prosjektskisse 2 for VF203 V2019

 

Eksempler på Prosjektskisser:

Merk at dette kun er eksempler og at dere står fritt til å velge og fylle rett inn i maler som ligger tilgjengelig over, eller å lage et eget format.

Det viktigste er at dere har med alle punkter som ligger i malen. Det er IKKE et krav at dere har forside på prosjektskisse 2.

BCR3102 Prosjektskisse 2 eksempel

BOP3102 Prosjektskisse 2 eksempel

VF202 Prosjektskisse 2 eksempel

 

Prosjektskisse 2 skal brukes som grunnlag for videre arbeid med innhold og struktur i bacheloroppgaven. Innholdet i prosjektskisse 2 skal følge emnebeskrivelsen for bacheloroppgave ved studieprogrammet.

 • Presentasjon av og begrunnelse for valg av tema (med relevant litteratur og teori)
 • Forslag til /foreløpig problemstilling

Husk at problemstillingen kan ha form av et spørsmål som ikke skal kunne besvares med ”ja” eller ”nei”, eller en hypotese som skal testes, eller et tema som skal utvikles i et prosjektformat.

Ved formulering av problemstilling, er det viktig å ta hensyn til om det er mulig å besvare den, om det er mulig å finne nok informasjon om den, og hvordan du har tenkt å gå frem for å finne svar på den.

Det lønner seg alltid å bruke god tid på å finne en god formulering, og vri og vende på den, slik at den etter hvert finner den formen du er fortrolig med.

Metode
Metode betyr her hvordan du skal gå frem for å få svar på din problemstilling. Metoden er en måte å fremskaffe eller etterprøve kunnskap på.

Aktuelle metoder

 • Litteraturstudie:
  Oppgi søkeord, databaser og resultater for søket og begrunn hvorfor du velger noen fremfor andre kilder. Det stilles ikke formelt krav om et fullstendig kildesøk på dette stadiet og heller ikke at du må presentere rene forskningsartikler om ditt emne, dersom det ikke finnes.
 • Datainnsamling:
  Gi en beskrivelse av metoder for datainnsamling (som Observasjon, intervjuundersøkelse, spørreskjema-undersøkelse, osv.).Gi en begrunnelse for dine valg, og beskriv og begrunn måter for gjennomføring av din datainnsamling (åpne eller lukkede spørsmål, systematisk eller ikke systematisk intervju/observasjon, deltakende/ikke deltakende observasjon), hvor skal intervjuene foregå, hvordan vil du analysere svarene, i tillegg skal du gjøre rede for kilder og kildebruk.
  NB!Du må sende inn meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte hvis ditt prosjekt skal behandle personopplysninger. Les mer om dette på NSD sine sider her.
 • Utvalg,
  Oppgi hvordan du vil gå frem for å plukke ut deltakerne, inklusjon-/eksklusjonskriterier (med begrunnelse)

Etikk
Gjøre kort rede for hvilke etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet. Innebærer prosjektet spesielle etiske problemer eller utfordringer? Hvordan kan disse løses på en forsvarlig måte?

Tidsplan

 • Prosjektskisse 2 skal inneholde en tidsplan for gjennomføringen av prosjektet og skrivingen av prosjektrapporten/bacheloroppgaven.
 • Tidsplanen skal gi oversikt over planlagt framdrift av prosjektet, steg for steg, og skal angi dato for planlagt innlevering av oppgaven.
 • Tidsplanen bør angi hvilke arbeidsoppgaver (datainnsamling, litteraturlesing, analyse, skriving, osv.) som skal utføres uke for uke fram til planlagt innleveringsdato. Husk at skriveprosessen bør starte tidlig!

Kostnader
Hvis prosjektet krever bruk av utstyr eller andre ressurser som medfører kostnader, skal det settes opp en oversikt over kostnader. Høyskolen Kristiania dekker ikke kostnader. Utstyr lånes ut etter tillatelse fra instituttet.

Referanseliste
Prosjektplanen skal inneholde vanlig referanseliste med referanser som er brukt i selve beskrivelsen. I tillegg bør det oppgis litteratur som en regner med vil være relevant (senere), men som ikke er referert i teksten i prosjektplanen.

Eventuelt slikt tillegg skal skilles ut fra den ordinære referanselisten (tas inn til slutt). Referanseliste trenger ikke være fullstendig, men skal føres opp i henhold til Retningslinjer for oppgaveskriving.

2.2 Oppbygning av en bacheloroppgave

Det stilles krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania. Se «Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania»

Vær oppmerksom på at det stilles ulike krav til en bacheloroppgave ved ulike studieprogrammer. For eksempel, stiller noen studieprogrammer krav om en praktisk del, og noen studieprogrammer stiller strengere krav til gjennomgang av metode. Se emnebeskrivelse for bacheloroppgave ved ulike studieprogrammer for en mer detaljert beskrivelse av særskilte forhold/krav.

Forside med tittel
Informasjon om bachelorprogrammet, institutt, innleveringsdato, og årstall, studentnummer. Se mer informasjon og eksempel på forside i «Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania»

Sammendrag
I sammendrag presenterer man kort bakgrunnen for oppgaven, forskningsspørsmål eller problemstilling, metode, resultater og konklusjon.

Forord
I forord skriver man kort om bakgrunnen for oppgaven, samt kommenterer eller takker bidragsytere (informanter, veileder(e), medstudenter, eller andre bidragsytere) som har vært til hjelp med prosjektet og oppgaveskrivingen.

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelsen består av kapitteloverskriftene i oppgaven, og gir leseren et førsteinntrykk av hva oppgaven handler om. Se eksempel på innholdsfortegnelse i «Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania»

 • Innledning med presentasjon av problemstilling
 • Teori(er) og/eller modeller – analyse/tolkningsverktøy
 • Metode
 • Analyse
 • Resultater/Diskusjon
 • Litteraturliste
 • Eventuelle vedlegg

Innledning

 • Målet med oppgaven: Hvorfor skriver jeg om dette tema? Hvorfor er dette et viktig tema for meg?
 • Bakgrunn for valg av tema: Tidligere yrkeserfaring, andres erfaringer, interesse og lidenskap, aktuelle fagområder, pasientperspektiv, osv.

Problemstilling:

 • Problemstillingen skal være presis og så avgrenset som mulig
 • Problemstillingen må være slik at den gir mulighet for drøfting
 • Definisjon av problemstillingens sentrale begreper

Teori

 • Faglig teoretisk grunnlag skal vise at studenten(e) har kjennskap til litteratur, fagstoff og vitenskapelige artikler som kan belyse problemstillingen
 • Teoridelen skal vise at studenten(e)kan knytte aktuell teori til problemstillingen
 • Teoridelen skal kunne anvendes i drøftingsdelen
 • Formidle hvordan teorien er tenkt anvendt, f.eks.: Er dette en oppgave som beskriver eller anvender teori, knyttet til praksisfeltet?
 • Problemstillingen belyses eller støttes med relevant teori eller empiri:
 • Litteraturen kan være hentet fra ulike fag og disipliner, for eksempel markedsføring, sosiologi, psykologi, jus, osv. All litteratur som bidrar til en fordypning eller ytterligere forståelse av et aktuelt tema, og som belyser en problemstilling er relevant å anvende.

Metode og datainnsamling

 • Metodekapitlet skal si noe om «hvordan ønsker jeg å undersøke» det jeg ønsker å vite noe mer om. Metode skal benyttes for å belyse problemstillingen.
 • Hva skal undersøkes?
 • Hvilken metode skal jeg bruke for å kunne svare på min problemstilling?
 • Metodevalg forklares!
 • Vil jeg ha et spørreskjema/intervju/observasjon?
 • Hvem omfattes av undersøkelsen, hvilket utvalg, kjønn/alder/andre karakteristiske kjennetegn/institusjon?
 • Hvorfor har jeg valgt dette utvalget?
 • Intervjuene beskrives – hvordan ble intervjuene utført? Ved spørreundersøkelse/intervju, legges spørreskjemaet/intervjuet som vedlegg
 • Kan studenten(e) vurdere datamaterialet i forhold til validitet og reliabilitet, samt generaliserbarhet og objektivitet?
 • Etisk perspektiv knyttet til oppgaven skal være vurdert og tatt hensyn til
 • Å reflektere over personvern og ivaretakelse av det menneskelige i forhold til det metodiske i oppgaven

Resultater/Diskusjon – Drøfting av resultater, presentasjon av resultater/funn:

 • Analyseprosessen: organisere, fokusere, forenkle, tydeliggjøre og omforme datamateriale.
 • Få frem essensen i dine data (hva du er fortalt, hva du har sett, osv.)
 • Selvforståelse, allmenn forståelse, teoretisk forståelse
 • Tolkningsnivåer: Beskrivelse, tolkning, teoriutvikling

Oppsummering/avslutning   

 • Besvare problemstillingen
 • Gjenta de viktigste momentene fra oppgaven (særlig drøftingen)
 • Sette disse inn i en større sammenheng
 • Påpeke videre forskning
 • Hvilke gap finnes?
 • Forslag til veien videre
 • Forslag til fremtidig fokus

2.3 Vurderingskriterier for bacheloroppgave

 1. Bacheloroppgaven skal ha en solid teoretisk forankring. Det forventes at oppgaven viser et utvalg av kilder som belyser problemstillingen. Kilder skal være aktuelle, relevante og akademiske. Det er viktig at teoribruken er relevant for problemstillingen og studentens(es) drøfting, og at det hele ikke gir inntrykk av oppramsing.
 2. Studenten(e) skal dokumentere kunnskaper i og forståelse av faget.
 3. Studenten(e) viser evne til å presentere stoffet i en oversiktlig form.
 4. Tema og problemstilling skal være faglig og/eller yrkesmessig relevant og tydelig avgrenset. Problemstillingen skal være presis og klar.
 5. Studenten(e) viser selvstendighet ved valg av tema, problemstilling og/eller i gjennomføring av datainnsamling og analysearbeid.
 6. Innledningen skal redegjøre for grunnlaget for problemstillingen og gi nødvendig teoretisk forankring.
 7. Valg av metode skal være grundig beskrevet, begrunnet og relevant til problemstilling.
 8. Resultater belyser problemstilling og presenteres på en klar og oversiktlig måte.
 9. Studenten(e) skal vise evne til kritisk vurdering, problemløsning, diskusjon, refleksjon og evne til å trekke konklusjon.
 10. Studenten(e) bruker forståelig, presist, sammenhengende språk med relevante fagbegreper.
 11. Studenten(e) skal vise evne til å orientere seg i litteratur, trekke fram relevant stoff i forhold til temaet, vise evne til begrensning og bruke kildehenvisninger og kilder på en kritisk måte.
 12. Etiske retningslinjer skal være fulgt (eksempelvis samtykkeerklæring og anonymisering).
 13. Studenten(e) følger de formelle krav til disposisjon og oppsett, samt riktig oppføring av kildehenvisninger og referanseliste (husk kildehenvisninger både i resultater og diskusjon). Stor grad av skrivefeil vil gi trekk i karakteren. Dersom bacheloroppgaven ikke innfrir formelle krav, gir dette grunnlag for trekk i karakteren.
 14. Studenten(e) skal demonstrere en reflektert holdning til det å skrive en lengre oppgave. De skal også vise kritiske evner når det gjelder å gjøre rede for eventuelle feilkilder, samt svakheter ved det arbeidet som er gjort (prosessen, resultatet).
 15. Det er viktig at oppgaven følger en «rød tråd» i sin oppbygging.

 Følgende forhold kan medføre karakter F (stryk):

 • For sen innlevering.
 • Mangelfull innfrielse av formelle krav, inkl. umodent språk og mange skrivefeil.
 • Meget svak anvendelse av tillært stoff.
 • En oppgave som ikke svarer på sin problemstilling.
 • En rent beskrivende oppgave, hvor drøfting er utelatt eller gjort til det minimale.

For bacheloroppgaver i Bachelor i Interiørarkitektur gjelder følgende vurderingskriterier i tillegg:

 • Besvarelsen inneholder designløsning redegjort og argumentert for i teoretisk del
 • Besvarelsen formidler konsept og designets grunnidé forankret i teoretisk del
 • Besvarelsens kommuniserer på en måte som er tilpasset problemstillingen og tenkte mottakere
 • Besvarelsen inneholder teknisk informasjon tilpasset problemstilling

For bacheloroppgave i Bachelor i Grafisk design gjelder følgende vurderingskriterier i tillegg:

 • Besvarelsen inneholder en researchprosess som dokumenterer relevant innsamlet data/kunnskap/informasjon
 • Besvarelsen inneholder en designbrief som oppsummerer designprosjektets strategiske faktorer og andre forutsetninger, og legger grunnlaget for designløsningen
 • Besvarelsen inneholder en skisseprosess med flere skisseretninger
 • Besvarelsen inneholder en designløsning som er redegjort og argumentert for i teoretisk del
 • Besvarelsen inneholder en presentasjon som skal kommunisere designløsningen til «oppdragsgiver»

Her er en oversikt over viktige lenker man bør kjenne til i bachelorprosessen.

Det er viktig å benytte seg av de ressurser som er fastsatt i bachelorprosessen, men også tilleggsressurser som er tilgjengelig:

4.1 Bibliotekets fagassistenter
Biblioteket har dyktige fagassistenter som er tilgjengelig for alle studenter ved Høyskolen Kristiania. Veiledningstid med en fagassistent bookes på bibliotekets nettsider. Det er mulig å få veiledning av fagassistenter, helt frem til innlevering.

4.2 Tidligere publiserte bacheloroppgaver
Tidligere produserte bacheloroppgaver, med oppnådd karakter A og B, er tilgjengelig for alle studenter på biblioteket.

4.3 SPSS – Verktøy for spørreundersøkelser

4.4 Questback

4.5 Karrieresenteret
Bacheloroppgaven kan i seg selv være en inngangsport til arbeidslivet. Den gir muligheter for å knytte kontakter i en bedrift du ønsker å jobbe i, eller dybdekunnskap om et fagområde eller bransje du er spesielt interessert i.

Ved å benytte deg av ressursene på høyskolens karrieresenter når du vurderer bedrift og vinkling på oppgaven, kan du gjøre bacheloroppgaven mer relevant for din fremtidige karriere. Karrieresenteret i Prinsens gate tilbyr karriereveiledning, enten personlig eller i grupper.

Gjennom veiledning kan du få tips til bedrifter eller bransjer du bør ta kontakt med.

På karrieresenterets nettsider finner du bedrifter som utlyser relevante stillinger, prosjekter eller ønsker å få skrevet bacheloroppgaver om sin bedrift.

4.6 Avdeling for studentoppfølging (tilbyr gruppeveiledning)
Å skrive en bacheloroppgave er en spennende, lærerik og utfordrende prosess. En naturlig del av bachelorprosessen på Høyskolen Kristiania er samarbeidet i din bachelorgruppe.

Optimal prestasjon i gruppesamarbeidet omtales ofte som synergi – at resultatet er bedre enn summen av medlemmenes kompetanse. For å oppnå optimal prestasjon kreves det både en innsats og en vilje til å få det til, men også en evne og en vilje til å håndtere de utfordringene dere møter på veien.

Konflikter og utfordringer i samarbeidet er en naturlig del av en gruppes utvikling. Når konflikter og utfordringer i samarbeidet oppstår kan det være vanskelig å se løsningene på dette selv. Derfor er vi her for å hjelpe gruppene i sin utviklingen forbi konflikt og uenighet og mot optimal prestasjon.

Vi kan bidra med et objektivt syn på deres gruppeprosess, innspill til løsninger på eventuelle konflikter og verktøy som kan forbedre deres samarbeid.

Ta kontakt med oss for å sette opp en time med din bachelorgruppe så snart dere merker at en utfordring eller konflikt er på vei. Jo tidligere dere sier fra jo lettere er det for oss å hjelpe.

Her finner du kontaktinformasjon og tjenester som tilbys ved studiestedene.

Viktige kontaktpersoner

Gjør deg kjent med viktige kontaktpersoner underveis i bachelorprosessen.

5.1. Veileder

Tildelingsprosessen av veileder skal være klar innen 1. november.

5.2. Emneansvarlig

VF202
Per Morten Fredriksen
Epost: permorten.fredriksen@kristiania.no
Mobil: 412 04 296

BCR3102
Ranvir Rai
Epost: Ranvir.rai@kristiania.no
Mobil: 915 86 800

BOP3102
Ranvir Rai
Epost: Ranvir.rai@kristiania.no
Mobil:915 86 800

5.3 Eksamensansvarlig/ elektronisk innlevering av prosjektskisse 2 i Wiseflow
Eksamen
Epost:eksamen@kristiania.no

Har du spørsmål eller problemer med innlevering av prosjektskisse 1, send en epost til bacheloroppgave@kristiania.no

 

5.4 Avdeling for studentoppfølging

Avdeling for studentoppfølging er primærkontakt for studenter ved Høyskolen Kristiania. Her får du som student god og nyttig hjelp, og de ansatte har taushetsplikt. Hvert studium har sin kontaktperson.