✕  Lukk søk

Kvalitative og kvantitative metoder (5305)

Innledning

Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, og skal gi et grunnlag for å kunne forstå og vurdere egne og andres vitenskapelige arbeider. Mer spesifikt gir emnet en innføring i kvalitative- og kvantitative metoder. Kvalitative metoder er i stor grad ulike former for beskrivelser av virkeligheten, mens kvantitative metoder oversetter dataene som samles inn til et tallmessig materiale som kan analyseres ved hjelp av statistiske metoder. Strategier for forskningsdesign, datainnsamling, og analysearbeid vil bli presentert og diskutert innenfor begge metodetypene. I tillegg gir emnet en innføring i ulike etiske og praktiske avveininger en forsker må ta stilling til i sitt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har innsikt i ulike kvalitative og kvantitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis.
  • har kunnskap om noen utviklingstrekk i samfunnsforskning, og hvorfor kvalitativ og kvantitativ metode er viktig og relevant i samfunnsforskning.
  • ha forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative og kvantitative metoder, og i hvilke sammenhenger hhv et kvalitativt eller kvantitativt forskningsdesign er best egnet.
  • kan se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan komme frem til en egnet kvalitativ eller kvantitativ tilnærmingsmåte for å planlegge, gjennomføre, analysere og tolke diverse samfunnsvitenskapelige undersøkelser generelt og utdanningsvitenskapelige undersøkelser spesielt.
  • er i stand til å utarbeide en akademisk oppgave med tilfredsstillende metodologisk forankring.

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan gjennomføre en mindre kvalitative eller kvantitativ studie i bachelorgraden, og senere kunne gjennomføre enklere studier på rapportnivå.
  • kan beherske egnede analyseverktøy, kan gjennomføre analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn.

Emnet inngår i

Bachelor i pedagogikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger og interaktive oppgaver, samt obligatoriske oppgaver som må være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

420 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Vurderingsuttrykk: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Individuell skriftlig eksamen

Varighet: 5 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle trykte og selvskrevne tekster er tillat

(Se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter.)