✕  Lukk søk

Læring, kreativitet og innovasjon (5308)

Innledning

I dag er innovasjon på alles agenda. Enten du er student, leder, en entreprenør som starter sitt eget, du er en del av regjeringen, eller en lærer på barneskolen. Målet bak en innovasjon kan være mange - en brilliant idé, bedre bruk av ressurser, kundetilfredshet, utvikle eksisterende produkter eller samfunnsmessig nytte. Innovasjon er sjeldent rett frem eller bestillbart, og innebærer prøving, feiling og læring. Innovasjon handler om mennesker som skaper løsninger vi aldri har sett før, ofte i fellesskap med andre og under forutsetning av at kontinuerlige læringsprosesser finner sted. Læring, kreativitet og innovasjon skjer ikke isolert, og er avhengig av våre omgivelser. Med en sosiokulturell forståelse for læring og utvikling skal vi se nærmere på innovasjonsmodeller, og viktige forutsetninger som ligger til grunn for å skape noe nytt, nyttig og nyttiggjort. Når vi går igjennom innovasjonsmodellene skal vi se nærmere på viktige faktorer som læring, kreativitet, idégenerering og prosessledelse. Underveis vil vi bruke eksempler for å illustrere, og du skal selv være innovativ og kreativ via case og oppgaver. Avslutningsvis løfter vi blikket vårt fremover og ser hva samfunnet krever av morgendagens innovatører.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til sentrale begreper om læring, kreativitet og innovasjon.
 • kjenner til ulike innovasjonsmodeller.
 • har kunnskap om metoder og teknikker for utvikling av kreativitet individuelt og i grupper.
 • har kunnskap om metoder for å utvikle og tilrettelegge for innovasjon i ulike sammenhenger.
 • har kunnskap om metoder og verktøy for tilrettelegging av kreativitet og ideutvikling.
 • kan forklare sentrale faktorer og betingelser for kreative prosesser.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan tilrettelegge for læring, kreativitet og innovasjon med verktøy og aktiviteter.
 • kan anvende kreative verktøy og modeller for å skape læring og endring i grupper/utdanning og/eller arbeidsliv. 
 • kan fasilitere og styre kreative og innovative prosesser ved hjelp av verktøy og modeller.
 • kan etablere, lede og utvikle grupper og team.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende ulike modeller, metoder, og verktøy for å tilrettelegge for kreativitet og innovasjon i grupper/utdanning og/eller arbeidsliv. 

Emnet inngår i

Bachelor i pedagogikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger og interaktive oppgaver, samt obligatoriske oppgaver som må være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

420 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Vurderingsuttrykk: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt