✕  Lukk søk

Eventledelse (SPO2200)

Innledning

Eventer kan brukes strategisk for å oppnå merkebyggings-, samfunnsnyttige- og organisatoriske mål. Emnet eventledelse forklarer og demonstrerer hvordan eventer kan brukes som strategiske verktøy for å skape verdier på ulike arenaer. Eventproduktet skal bevege følelser og skape opplevelser. Derfor blir et event sett på som et opplevelses- og påvirkningsverktøy. Eventer brukes også som en aktiveringsstrategi av sponsorater. Emnet eventledelse er en naturlig oppfølger til emnet i sponsorvirksomhet. Eventledelse i praksis handler om å samskape eventproduktet og opplevelser som et resultat av prosjektledelse i fasene planlegging, gjennomføring og evaluering.

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Event som et prosjekt (formål, mål, rammer, identitet)
 • Eventproduktet, kreative prosesser og konseptutvikling
 • Event som et opplevelsesprodukt og påvirkningsverktøy
 • Eventbudsjettet
 • Eventorganisasjonen, roller og ressursbehov
 • Ledelse av et event - krav til lederen
 • Storytelling og event som en kommunikasjonskanal
 • Planlegging - utvikling, prosess og planer
 • Gjennomføring i praksis - kjøreplaner og styring
 • Event-teknologi og digitale verktøy
 • Analyse- og effektmålinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for teorier, modeller og begreper innenfor eventledelse
 • kan forklare ulike eventkonsepter som festivaler, idrettsarrangementer, utstillinger og konferanser  
 • kjenner til kategorier av eventer
 • kan beskrive et event som påvirknings- og endringsverktøy på holdninger og atferd internt i organisasjoner og eksternt i markedet
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et eventkonsept og produkt/opplevelse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kartlegge eventers interessegrupper
 • gjennomføre enkel budsjettering
 • kan bygge relasjoner med ulike interessegrupper
 • kan anvende applikasjoner/verktøy relevante for eventplanlegging
 • kan anvende digital kommunikasjon og sosiale medier
 • kan benytte og samarbeide om bruken av måleverktøy og gjennomføre evalueringer av et event

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forstå hvordan eventer kan brukes sammen med andre påvirkningsverktøy
 • kan forstå eventers verdiskapningsprosess

Emnet inngår i

Videreutdanning i Sponsing og eventledelse

Læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, case-gjennomgang og oppgavegjennomgang

Case, diskusjoner og utvikling av strategier

Gruppeoppgaver og presentasjoner

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer (inkl. 32 undervisningstimer)

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil jobbe med reelle caser og problemstillinger også fra eget domene/virksomhet. Gjennom hjemmeeksamen og veiledningsprosessen skal studentene lære å planlegge for et fiktivt eller reelt event.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter) med muntlig presentasjon

Varighet hjemmeeksamen: 8 uker

Varighet muntlig: 30-60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt