✕  Lukk søk

Kvinne i sofa med laptop

Deltidsstudier på nett

Med fagskolestudiene på nett får du en praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning på deltid. Studieopplegget er nettbasert og fleksibelt. Samtidig vil du bli en del av et klassemiljø og får tett oppfølging av lærerne våre. Som student hos oss kan du enkelt legge opp en fleksibel studiehverdag. Vi kombinerer tett oppfølging og fast progresjon med selvstudier og nettbasert undervisning. Lurer du på hvordan det er å studere hos oss? Les mer her.

Norges Yrkesakademi er fusjonert med Fagskolen Kristiania. Les mer her.

Våre fagskolestudier på nett:

Helse og oppvekst

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Utdanning for «De yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er et prioritert område. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verdenen. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel. 

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Barn med særskilte behov er  for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge.

Deltid | 1 år | 30 studiepoeng

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder? Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste. Utdanningen som helseadministrasjonssekretær vil gjøre deg til en verdifull ressursperson. Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid, samt også å kunne gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse? Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt. Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Utdanningen gir deg et godt grunnlag for å arbeide med eldre på en måte som fremmer helse og forebygger sykdom. Du vil blant annet opparbeide deg tverrfaglig kunnskap og ferdigheter innen helse- og sosialfagene, helsefremmende og forebyggende arbeid, sykdom, skader og funksjonsnedsettelse samt rehabilitering.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du deg en kontorfaglig jobb i skolen hvor du spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte? Utdanningen som skoleadministrasjonssekretær gir deg etterspurt kompetanse som kan brukes til å gå rett inn i en administrativ funksjon i skolen. Kontoransatte er ofte de som har den store oversikten, er gode på å bygge relasjoner og de er et viktig bindeledd mellom elever, foreldre, lærere og ledelsen.

Økonomi, administrasjon, markedsføring og IT

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Den tradisjonelle sekretærrollen har utviklet seg fra å være en ren servicearbeider til i dag også å være koordinatorer av administrative prosesser og til å ha en sentral rolle i å binde sammen de ulike fagområder og avdelinger i en virksomhet. Etter å ha gjennomført utdanningen administrativ koordinator vil du være godt forberedt til å møte dagens krav og forventninger til yrket.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Studiet Digital markedsføring gir deg innsikt i markedsføring på nettet. Du opparbeider deg en solid forståelse av kunder og marked samt mekanismene bak en god kundeopplevelse i digitale medier.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Utdanningen IT-Økonom gir deg en bred og anvendelig kompetanse innen regnskap, økonomi og kontorfag – og er perfekt for deg som vil videreutdanne deg eller formalisere kunnskap. IT-økonom består av de to studiene kontormedarbeider og regnskapsmedarbeider.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Juridiske assistenter har stadig mer selvstendige og spesialiserte arbeidsfelt, de arbeider ofte i team med annet administrativt støttepersonell og med advokatene/juristene. Det kreves dessuten at de har solid digital kompetanse og at de behersker ulike digitale verktøy som bedriften bruker.  

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid. Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Liker du å jobbe prosjektbasert og ønsker en ytterligere kompetanse i det å lede prosjekter? Utdanningen, prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere din prosjektlederkompetanse. Utdanningen gir en innføring i prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Slik studerer du hos oss

Fagskolen Kristiania nettstudierFagskolen Kristiania på nett er en studiemetode med fast progresjon og ukentlige samlinger på nett. Går du glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen. Du blir del av et klassemiljø og møter andre i samme situasjon som deg selv. Som student får du personlig oppfølging fra lærere og administrasjon, du har en personlig studieveileder gjennom hele studietiden, og vi følger deg opp dersom du henger etter.

Les mer om hvordan du studerer på Fagskolen Kristiania på nett her

Aktuelt