✕  Lukk søk

Milliontildeling til forskning på lufthavnssystemer

Førsteamanuensis Nigel Halpern er tildelt syv millioner kroner i forskningsmidler fra Norges forskningsråd, for prosjekt om digital kapasitet og passasjerfordeler ved et sømløst og robust norsk lufthavnsystem.

Førsteamanuensis/Associate Professor Nigel Halpern.

For English, see below.

Forskningsprosjektet skal vurdere effekten av digital teknologi på passasjerreisen, for å forbedre passasjeropplevelsen og effektiviteten til det norske lufthavnssystemet.

– Prosjektet tar opp viktige, men i stor grad uløste spørsmål knyttet til den raske utviklingen av digital teknologi, forteller prosjektleder og førsteamanuensis Nigel Halpern ved Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania.

– I hovedsak, hvordan kan beslutningstakere ved flyplassen best integrere ny digital teknologi med eksisterende infrastruktur og forretningspraksis for å forbedre passasjeropplevelsen på en måte som er kommersielt levedyktig, men også miljømessig og sosialt ansvarlig? Og videre, hva er de viktigste problemstillingene knyttet til etikk og personvern rundt bruk og lagring av store mengder personopplysninger, som danner en sentral del av en digital fremtid? Dette skal prosjektet forsøke å svare på, sier Halpern.

Viktig for reiselivsfaget

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Centre for Air Transport Management ved Cranfield University, Høgskolen i Molde og Avinor. Helene Sætersdal, leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, er strålende fornøyd med tildelingen.

– Dette er en fantastisk nyhet for oss som høyskole, for instituttet og for reiselivsfaget. Dette er et resultat av et imponerende arbeid fra Nigels side, som har vært ansvarlig for søknaden. Vi jubler høyt hurra, sier hun.

Trine Meza, prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved høyskolen, er helt enig.

– For Høyskolen Kristiania er denne tildelingen av stor betydning. Gjennom tildeling av eksterne midler, er prosjektet vurdert til å ha stor relevans, og det er spesielt gledelig at dette prosjektet har en klar forankring i næringslivet gjennom samarbeid med Avinor. Vi ser frem til å følge prosjektet fremover! forteller Meza.

Et bærekraftig norsk lufthavnsystem

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle scenarier for effektiv implementering av digital teknologi i lufthavnssystemet, for å oppnå sømløse passasjerreiser og kommersielle fordeler for flyplassadministrasjonen og andre interessenter – og dermed bidra til utvikling av et mer robust og bærekraftig norsk lufthavnssystem.

Om prosjektet

Prosjektet vil benytte en mixed methods-tilnærming som inkluderer datautvinning, passasjerundersøkelser og fokusgrupper, og halvstrukturerte intervjuer med flyplassadministrasjonen og andre interessenter. Formålet er å kartlegge det norske lufthavnssystemets digitale kapasitet, å vurdere passasjerreisen dør-til-dør, som kombinerer ulike transportformer og identifisere passasjerbehov og smertepunkter, å analysere kostnadene og fordelene ved teknologiimplementering i design av flyplassterminal, å formulere beslutningsprosesser og digitale løsninger i avbruddsscenarier for et mer motstandsdyktig norsk lufthavnssystem, og å identifisere regulatoriske og etiske problemstillinger knyttet til implementeringen av digital teknologi.

Prosjektet drives av Høyskolen Kristiania i samarbeid med Cranfield University, Høgskolen i Molde og Avinor.


Funding for research project on the digitalisation of passenger services at airports in Norway

Associate Professor Nigel Halpern at the Department of Leadership and Organization has been awarded 7 million NOK in research funding from the Research Council of Norway, for a project on the digital capabilities and passenger benefits of a seamless and resilient Norwegian airport system.

This project assesses the impact of digital technologies on the passenger journey to improve the passenger experience and the efficiency and effectiveness of the Norwegian airport system.

– It addresses important yet largely unresolved questions relating to the rapidly evolving nature of digital technologies, says Associate Professor Nigel Halpern.

– Most notably, how can airport decision makers best integrate these technologies with existing infrastructure and business practices to help improve door-to-door passenger experiences in a way that is commercially viable, yet also environmentally and socially responsible? Furthermore, what are the key ethical and privacy issues around the use and storage of large quantities of personal data, which form a key part of a digital future? This is what the project will try to respond to, says Halpern.

Important for the tourism subject area

The project will be conducted in cooperation with the Center for Air Transport Management at Cranfield University, Molde University College and Avinor. Helene Sætersdal, head of the Department of Leadership and Organization at Kristiania University College, is pleased with the funding.

– This is great news for us as a university college, for the department and for the tourism subject area. This is the result of an impressive effort from Nigel, who has been responsible for the application, she says.

Trine Johansen Meza, pro-rector of research and artistic development at Kristiania University College, fully agrees.

– For Kristiania University College, this award is of great importance. Through the allocation of external funds, the project is considered to be of great relevance, and it is particularly pleasing that this project has a clear foundation in the industry through collaboration with Avinor. We look forward to following the project in the future! says Meza.

A sustainable Norwegian airport system

The outcome of the project will be to develop scenarios for the efficient and effective implementation of digital technologies in the airport environment to achieve seamless passenger journeys and commercial benefits for airport management and other stakeholders – thereby contributing to the development of a more resilient and sustainable Norwegian airport system.

About the research project

The project will use a mixed methods approach that includes data mining, passenger surveys and focus groups, and semi-structured interviews with airport management and other stakeholders. The main objectives are to benchmark current digital capabilities of the Norwegian airport system, to assess the door-to-door passenger journey combining different modes of ground transport and identifying passenger needs and pain-points, to analyse the costs and benefits of technology implementation in airport terminal design, to formulate decision-making processes and digital solutions in disruption scenarios for a more resilient Norwegian airport system, and to identify regulatory and ethical issues associated with the implementation of digital technologies.

The project is managed by Kristiania University College in partnership with Cranfield University, Molde University College and Avinor.