✕  Lukk søk

Bacheloroppgave i pedagogikk (5310)

Innhold

Studenten skal skrive én lengre oppgave der han/hun gjennomfører en liten empirisk studie, og presenterer denne som en forskningsrapport. Rapporten skal inneholde:

 

 • en tittel,

 • en innledning som avgrenser og gjør undersøkelsen relevant,

 • en problemstilling som er presis og avgrenser målet for undersøkelsen,

 • en kort gjennomgang av relevant faglitteratur, først og fremst valgt ut fra pensum, og gjøre denne interessant for sin egen empiriske studie,

 • gi en begrunnelse for valg av metode og gangen i den empiriske studien, analysestrategier, samt gjøre rede for styrker og svakheter i studien. Studenten skal også drøfte de teoretiske og metodologiske valgenes implikasjoner for datamaterialet.

 • gjennomføre en analyse av innsamlet datamateriale, og drøfte denne i lys av relevant faglitteratur.

 • oppsummere studien og identifisere noen forskningsfunn i lys av relevant faglitteratur.

 • systematisk bruk av kildehenvisninger iht Chicago manualen.

 

Omfang av oppgaven er på +/- 10.000 ord (med maksimalt avvik på 10 %) tilsvarende om lag 25 sider i skriftstørrelse 12 Times New Roman og med 1 ½ i linjeskift. Forside og referanser kommer til tillegg. 

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven gir trening i anvendelse av kunnskapsstoffet innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet. Studentene skal gjennom den prosessen det er å skrive en lengre oppgave være i stand til å:

 

Kunnskap

Studenten skal

 • kunne identifisere og ha kunnskap om et sentralt tema innen pedagogikken som trenger ytterligere forskning.

 • begrunne valg av egnet forskningsmetode, dokumentere innsamling og analyse av data, samt evaluere egen metodetilnærming.

 • ivareta forskningsetiske hensyn i arbeidet med bacheloroppgaven.

 

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne formulere en problemstilling som er faglig relevant og mulig å undersøke innenfor rammen av en bacheloroppgave.

 • belyse, redegjøre og drøfte en problemstilling i lys av egne funn, relevant teori og aktuelle andre forskningsfunn.

 • konkludere og samtidig vise forsiktighet mht hva konklusjonene kan si noe om.

 

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne arbeide selvstendig i en veiledet skriveprosess.

 • kunne prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk.

 • kunne grunnleggende aspekter ved en forskningsprosess.

 • vise selvstendig faglig refleksjon.

Emnet inngår i

Bachelor i pedagogikk

Læringsaktiviteter

Bacheloroppgaven skal som hovedregel løses individuelt.

Anbefalt tidsbruk

Normert arbeidsmengde er 26,7 timer pr. studiepoeng (NKR).

6 veiledningstimer à 45 minutter (inkluderer veileders forberedelsestid).

Arbeidslivstilknytning

Bacheloroppgavens empiri kan innhentes fra samfunn og/eller næringsliv om problemstillingen tilsier det. Det er opp til studenten å kontakte relevante informanter eller samarbeidspartnere fra samfunn og/eller næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av fem obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 6. semester.

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått).

Vektig: 100 % av samlet vurdering.

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt.

Pensumlitteratur

Ikke fellespensum. Kun anbefalt litteratur til støtte for oppgaveskrivingen.

Samlet sidetall/pensum

Ikke fellespensum, og derfor ingen sider. Samtidig er det viktig å understreke at studentene må bygge på pensumlitteratur ifm arbeidet med bacheloroppgaven. Studentene kan i tillegg, og bør i tillegg, referere til annen litteratur som er relevante for sitt prosjekt.

Anbefalt litteratur

Bøker:

Everett, Euris Larry og Inger Furseth. 2012. Masteroppgaven: hvordan begynne  -og fullføre. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN:9788215019499. (184 s.)

 

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: fra idé til fagoppgave. 2. utg. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205470989. (254 s.)

 

Søk & skriv. Lesedato 2. september 2016:  http://sokogskriv.no/