✕  Lukk søk

Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi (5311)

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende trekk ved ulike læringsteorier. Disse illustreres med empiriske studier der de ulike retningene er blitt anvendt til å analysere ulike pedagogiske aktiviteter hhv kognitive, sosiokognitive og sosiokulturelle perspektiver på læring. Emnet gir også en introduksjon til flere sentrale begreper innenfor læringsteori og pedagogisk sosiologi: Motivasjon, læringsmiljø, vurdering, gruppeprosesser, identitetsdannelse, og sosialisering.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

  • redegjøre for hovedtrekk innen ulike læringsteorier.

  • redegjøre for studier som inntar ulike posisjoner innenfor læringsforskning, gjøre greie for premisser disse legger inn i studiene og skille mellom typer av funn.

  • redegjøre for noen sentrale begreper innen læringsteori og pedagogisk sosiologi.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • redegjøre for sentrale teorier innenfor læring og begreper innen pedagogisk sosiologi.

  • identifisere og vurdere ulike typer av læringspraksiser i skole, arbeid eller fritid.

  • legge til rette for ulike læringssituasjoner i skole, arbeid eller fritid.

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • relatere læringsteori og pedagogisk sosiologi med hverdagslige erfaringer og tilsvarende kunne fortolke hverdagserfaringer i lys av teori og fagbegreper.

  • uttrykke holdninger og meninger om pedagogisk virksomhet med grunnlag i pedagogisk teori.

  • skrive korte faglige tekster med akademisk standard.

Emnet inngår i

Bachelor i pedagogikk

Læringsaktiviteter

Nettbasert undervisning.

Anbefalt tidsbruk

Normert arbeidsmengde er 26,7 timer pr. studiepoeng (NKR).

Arbeidslivstilknytning

Ikke relevant.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av fire obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 5 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle trykte og selvskrevne tekster

Pensumlitteratur

Bråten, Ivar (red.) 2002. Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv.  Oslo: Cappelen akademisk. ISBN 9788202218171 (231 s.) Pris: ca. 429,-

 

Bø, Inge. 2005. Påvirkning og kontroll: om hvordan vi former hverandre. Bergen: Fagbokforlaget. (360 s.) Pris: ca. 525,-

 

Woolfolk, Anita. 2004.  Pedagogisk psykologi. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788251918633 (420 s.) Pris: ca. 559,-

Samlet sidetall/pensum

1011

Anbefalt litteratur

Ikke spesifisert