✕  Lukk søk

Økonomistyring (6002)

Innhold

Emnet skal gi en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring. Videre gir det studenten innsikt i internregnskapets nytte som informasjonssystem for økonomisk styring og kontroll - og hvordan man kan integrere behandlingen av budsjettet og driftsregnskapet. Studenten får en innføring i hvordan man kan bygge opp driftsregnskap/produktkalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden, og hvordan man kan nyttiggjøre seg data fra driftsregnskap og produktkalkyler. Emnet gir også kunnskaper om hvordan man benytter standardkostregnskap og lønnsomhetsanalyser som verktøy. Budsjettering av inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse er viktige tema i dette emnet. Sentrale temaer er:

 

 • Økonomistyring
 • Kostnader, kalkulasjonsprinsipper og metoder ¿ en oversikt
 • Kostnadsestimering
 • Driftsbudsjettering og driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
 • Driftsbudsjettering basert på kostnadsstandarder
 • Standardkostregnskapet
 • Resultatoppfølging gjennom avviksanalyse og fleksibelt budsjett
 • Just in Time og beholdningskontroll
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) - begreper og prinsipper
 • Lønnsomhetsanalyser av leverandører, kunder og aktiviteter - anvendelse av ABC
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer
 • Prissetting
 • Budsjettene
 • Fastsettelse av budsjettmål
 • Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat
 • Likviditetsbudsjettering
 • Balansebudsjett
 • Styring, oppfølging og kontroll.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

·         bred kunnskap som danner grunnlag for å utvikle og bruke relevante økonomiske styringsdata og styringssystemer i løpende oppfølging av virksomheter så vel som i spesielle beslutningssystemer

·         kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt oppøvet evne til å vurdere fordeler og ulemper med disse

·         kunnskaper om tradisjonelle verktøy for kalkulasjon og budsjettering

·         kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll

 

Ferdigheter

Studentene kan

·         fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt

·         utføre produktkalkulasjon etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer herunder aktivitetsbasert kalkulasjon, og forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene med de ulike kalkulasjonsmetodene

·         forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og kunne utarbeide normalkostregnskap

·         utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden, aktivitetskorrigere virksomhetens budsjett og utarbeide driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett

·         beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer

·         foreta avviksanalyse, forklare årsaker til avvik og foreslå iverksetting av tiltak

·         identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og løse ulike beslutningsproblemer

·         drøfte formålet med budsjettering og utarbeide hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse, og hvordan budsjettprosesser kan organiseres

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over

·         har i tillegg til tradisjonelle økonomistyringssystemer også kunnskaper om nyere ideer for planlegging, oppfølging og kontroll

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere/Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

Cirka 210 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for nettstudenter)

Pensumlitteratur

Hoff, Kjell Gunnar, Morten Helbæk. 2015. Arbeidsbok til Økonomistyring 2 Driftsregnskap og budsjettering: oppgaver og løsningsforslag. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215025575. 360 s. Pris ca. 349,-

 

Hoff, Kjell Gunnar, Trond Bjørnenak, Morten Helbæk. 2015. Økonomistyring 2 Driftsregnskap og budsjettering. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215025568. 480 s. Pris ca. 599,-

Samlet sidetall/pensum

840

Anbefalt litteratur

Ingen oppgitt