✕  Lukk søk

Skatterett 1 + 2 (6018)

Innhold

Emnet inneholder de sentrale deler av skatteretten. Det omfatter direkte skatter, og dekker alle hovedtyper av problemstillinger knyttet til skattlegging av personer og selskaper. Emnet bygger på juridisk og økonomisk analyse, samt på regnskapsforståelse.

 

Emnet inneholder de sentrale deler av avgiftsretten. Det omfatter indirekte skatter, og dekker alle hovedtyper av problemstillinger knyttet til pålegg om merverdiavgift.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om skattesystemet og dets virkemåte, herunder om regelverkets oppbygging, fastsettelse og inndrivelse av skatter og avgifter, samt om forholdet mellom inntektsår og ligningsår. Det samme gjelder skatters og avgifters betydning for finansiering av offentlig virksomhet, og konsekvensene for personers og selskapers økonomiske disposisjoner.

 

Studenten skal ha kunnskap om formues- og inntektsskattene, herunder om forholdet til arveavgift, og om merverdiavgift. Dette omfatter kunnskap om

 • formuesskatt til stat og kommune, skatt på alminnelig inntekt til stat, kommune og fylkeskommune, toppskatt til staten og trygde- og arbeidsgiveravgift til folketrygden, samt merverdiavgift til staten
 • satser og beløpsgrenser
 • kunnskap om hvem som skal regnes som skatte- eller avgiftssubjekter, og om vilkårene for å tre inn i eller ut av rollene. For fysiske personer omfatter det inn- og utflytting, dødsfall, samt forholdet til ektefeller og barn. For juridiske personer gjelder det opprettelse og likvidasjon av selskap med begrenset ansvar, samt fisjon og fusjon. I tillegg kommer kunnskap om deltakerlignede selskaper som ikke er egne skattesubjekter.

 

Når det gjelder fastsettelse av netto beregningsgrunnlag for formuesskatten, skal studenten ha kunnskap om

 • hvem som skal svare formuesskatt
 • hvilke formuesgjenstander som omfattes, samt grensene for hva som skal regnes som formue eller gjeld,
 • verdsettelsesreglene og fribeløp, samt
 • fordeling mellom kommuner

 

Når det gjelder fastsettelse av beregningsgrunnlag for  netto inntekts-skatter: alminnelig inntekt eller skattbar alminnelig inntekt, skal studenten ha kunnskap om hvilke brutto fordeler som anses innvunnet ved

 • arbeid, herunder utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser, samt verdsettelsesregler, beløpsgrenser og fritak pensjoner og offentlige ytelser
 • kapital, herunder beregning av avkastning og gevinst/tap av aksjer og av andeler i deltakerlignede selskaper (aksjonærmodell, deltakermodell og fritaksmetode), samt fritak for bolig mv
 • virksomhet

og studenten skal likeledes ha kunnskaper om

 • adgangen til å kreve fradrag for kostnader i fordeler vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet for å beregne alminnelig inntekt
 • personfradrag for å beregne skattbar alminnelig inntekt for personlige skattesubjekter

 

Studenten skal videre ha kunnskap om innvinning/realisasjon og om tidfestingsreglene (periodisering), herunder om de midlertidige forskjellene som oppstår i forhold til regnskapspliktige virksomheter i tilknytning til

 

 • varelager, tilvirkningskontrakter, fordringer og valutaposter, samt
 • avskrivningsreglene for driftsmidler (i og utenfor saldosystemet), og om
 • utsatt skatt-modellen for å håndtere tidfestingsforskjellene mellom skatteregnskap og finansregnskap

 

Studenten skal ha kunnskap om salg og omdanning av virksomhet (herunder vilkårene for skattefri omdanning), og om overføring ved arv (herunder særreglene for aksjer og selskapsandeler).

 

Når det gjelder fastsettelse av grunnlaget for beregning av bruttoskatter: personinntekt, skal studenten har kunnskap om

 • hva som inngår i personinntekt av arbeid og/eller pensjon, samt om
 • innholdet i begrepet beregnet personinntekt av næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak

 

Når det gjelder merverdiavgift, skal studenten har kunnskaper om

 • hvem som skal regnes som avgiftspliktige,

 • avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet),

 • mulighet for frivillig registrering,

 • avgiftsgrunnlaget,

 • særskilte fritak for utgående merverdiavgift, og

 • særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift

 

Ferdigheter

Studenten skal være i stand til å beregne korrekte skatter, herunder vise hvordan de enkelte postene er fastsatt, og med henvisning til korrekte bestemmelser i regelverket (hjemmel). Studenten skal være i stand til å forklare hvordan skatter påvirker skattesubjektenes økonomiske resultat.

 

Studenten skal være i stand til å beregne korrekt merverdiavgift, herunder vise hvordan de enkelte postene er fastsatt, og med henvisning til korrekte bestemmelser i regelverket (hjemmel). Studenten skal være i stand til å forklare hvordan merverdiavgiften påvirker skattesubjektenes økonomiske resultat.

 

Generell kompetanse

Studenten skal utvikle en dypere forståelse for betydningen av rettmessig (korrekt og lojal) angivelse av grunnlaget for skatteberegning. Det gjelder først og fremst av hensyn til finansiering av offentlig virksomhet, men også av hensyn til behovet for informasjon om bedriftens egen drift, og for å sikre de økonomiske interessene til bedriftens arbeidstakere og dens kreditorer mv. Det er en grunnleggende moralsk og politisk innsikt at rettmessighet ivaretar hensynet til likebehandling av de skattepliktige.

 

Studenten skal utvikle en dypere forståelse for betydningen av rettmessig (korrekt og lojal) angivelse av grunnlaget for merverdiavgiftsberegning. Det gjelder først og fremst av hensyn til finansiering av offentlig virksomhet, men også av hensyn til behovet for informasjon om bedriftens egen drift, og for å sikre de økonomiske interessene til bedriftens arbeidstakere og dens kreditorer mv. Det er en grunnleggende moralsk og politisk innsikt at rettmessighet ivaretar hensynet til likebehandling av de skatte- og avgiftspliktige.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere/Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

Ca 420 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av fire obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator og Norsk Skattelovsamling, Revisors Håndbok, særtrykk av skatteloven samt selskapsskatteloven uten kommentarer (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for nettstudenter).

Pensumlitteratur

Fallan, Lars. 2018. Innføring i skatterett 2018-2019: for

økonomisk-administrative høgskolestudier. 36. utg. Oslo:

Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205512696. 520 s.

(Utkommer årlig. Siste utg. bør benyttes). Pris ca. 499,-

 

Fallan, Lars, og Even Fallan. 2018. Innføring i skatterett 2018-2019:

studiebok: oppgaver og løsninger: løsningsforslag til

oppgaver i læreboka, 23. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

ISBN: 9788205512702. 304 s. (Utkommer årlig. Siste utg. bør benyttes). Pris ca. 299,-

 

Kristoffersen, Trond. 2016. Merverdiavgift: lærebok. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245020373. 248 s. Pris ca. 375,-

 

Kristoffersen, Trond. 2017. Merverdiavgift: oppgavebok med løsninger, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245023022. 203 s. Pris ca. 275,-

Samlet sidetall/pensum

1275 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen oppgitt.