✕  Lukk søk

Finansregnskap (6084)

Innhold

Del 1: Innføring i regnskap

 • Det dobbelte bokholderis prinsipp, debet og kredit.
 • Resultatregnskapet - periodisering av inntekter og kostnader
 • Merverdiavgift
 • Aksjeselskap
 • Tabellariske avslutninger
 • Presentasjon av resultatregnskap og balanse

 

Del 2: Regnskapsloven

Hovedprinsippene i regnskapslovens kapittel 4.

Hovedreglene for verdivurdering av omløpsmidler, anleggsmidler og gjeld i regnskapslovens kapittel 5, herunder

 • Immaterielle eiendeler
 • Driftsmidler
 • Varelager
 • Kundefordringer
 • Aksjer
 • Valutaposter

 

Del 3: Regnskapsanalyse

 • Tilrettelegging av regnskap for analyse
 • Grunnleggende regnskapsanalyse
 • Rentabilitet
 • Likviditet
 • Finansiering
 • Kontantstrømoppstillinger
 • Verdivurdering av selskaper

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha

 • kjennskap til informasjonen regnskapet gir til brukerne
 • kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning
 • grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføringen
 • kjennskap til standard kontoplan
 • kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres
 • kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne kunne

 •  bokføre de mest vanlige transaksjoner, komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt, stille opp resultatregnskap og balanse
 • foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning
 •  forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper
 • stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • behandle de mest sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet
 •  analysere en kontantstrømoppstilling
 •  foreta en verdivurdering av en bedrift

 

Generell kompetanse

Studenten skal ha de grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og skal kunne føre og avslutte et enkelt regnskap.  Studenten skal kjenne til hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven. Studenten skal etter endt emne ha de nødvendige kunnskaper til å analysere et regnskap, og kunne gi en begrunnet vurdering av selskapets lønnsomhet, finansiering og soliditet.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere/Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

Ca 210 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator og Revisors Håndbok (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for nettstudenter)

Pensumlitteratur

Kristoffersen, Trond. 2016. Årsregnskapet: En grunnleggende innføring.  5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245020359. Kapittel 1 - 26, 27 - 27.3 og 30-34.  (460 sider). Pris ca. 579,-

 

Kristoffersen, Trond. 2016. Årsregnskapet: en grunnleggende innføring: Oppgavesamling med løsninger. 4. utg. Kapittel 1 - 26, 27 - 27.3 og 30-34, 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245020366. (370 sider). Pris ca. 319,-

Samlet sidetall/pensum

830 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen oppgitt.