✕  Lukk søk

Foretaksrett II (6087)

Innhold

 • Forvaltningsrett
 • Personvern i arbeidsforhold
 • Pris- og konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Styrets ansvar og plikter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning, og har kunnskap om hvordan en sikrer at den enkeltes interesser blir ivaretatt på en objektiv og saklig måte av forvaltningen
 • kjenner til reglene for personvern i arbeidsforhold
 • har kunnskap om pris- og konkurranserett og hvilke regler som gjelder i markedet
 • har kunnskap om økonomisk kriminalitet, herunder forhold som kan medføre strafferettslig ansvar
 • har kunnskap om styrets oppgaver og ansvar, med vekt på reglene i aksjeloven

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere, vurdere og løse rettslige problemstillinger innen emnets lovområder
 • kan identifisere rettslige formål/ hensyn innen emnets lovområder
 • kan drøfte forholdet mellom rettsregler og etiske normer

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over rettsreglenes betydning for god virksomhetsstyring
 • kan vurdere risikoelementer ved virksomhetsstyring
 • kan vurdere de rettslige rammene som gjelder for offentlig forvaltning

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er 140 timer.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell skriftlig eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne tekster, samt kalkulator uten begrensninger

Pensumlitteratur

Kjølaas, Christian. 2. utgave 2014. Personvern til studiebruk. (Faghefte 1, 59 sider. Publiseres KUN på kursets studiesider i Luvit).

 

Kjølaas, Christian. 2. utgave 2014. Styrearbeid i aksjeselskaper. (Faghefte 2, 46 sider. Publiseres KUN på kursets studiesider i Luvit).

 

Langfeldt, Sverre Faafeng. 2015. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger: med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2003-2015. 12. utg. Oslo: Focus.

            ISBN: 9788259200525. 326 s. Pris ca. 300,-

 

Langfeldt, Sverre Faafeng og Monika Viken. 2018. Lov og rett for næringslivet: lærebok., 25. edition. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205515208. Chapter 1-15. 660 pages. Price: 769,-

Samlet sidetall/pensum

551 sider.

Anbefalt litteratur

Langfeldt, Sverre Faafeng (red). 2018. Næringslivets lovsamling 1687-2018. 25. edition. Oslo: Gyldendal.

ISBN: 9788205515215. (Norges Lover, the last edition). 800 pages. Price: 429,-

 

Mo, Einar. 2016: Oppgaver med løsninger i rettslære: for økonomiske og administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. 3.utg. Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202494940. 300 s. Pris ca. 399,-