✕  Lukk søk

Samfunnsvitenskaplig metode (6089)

Innhold

1. Hva er forskningsmetode?

 • Forskning og etikk
 • Fremgangsmåten for undersøkelser
 • Rapportskriving
 • Problemstilling og forskningsspørsmål
 • Hypoteser og kausalmodell

2. Kvalitativ metode

 • Kvalitative utvalgsprosedyrer
 • Kvalitative undersøkelser
 • Kvalitative analyser

3. Kvantitativ metode

 • Kvantitative utvalgsprosedyrer
 • Kvantitative undersøkelser
 • Kvantitative analyser

4. Disponering og henvisningsregler

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har et bevisst og kritisk forhold til informasjon 
 • kan finne, evaluere og benytte informasjon på en hensiktsmessig måte
 • har kunnskap om innhenting, analyse og bruk av informasjon og empiri i akademiske arbeider.

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjennomføre en markedsundersøkelse på egen hånd. Dette medfører at man mestrer de enkelte trinn i forskningsprosessen og klarer å bygge opp en konsistent undersøkelse med veloverveide metodiske valg. Videre skal studenten være i stand til å samle inn og analysere et kvalitativt eller kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen. Studenten skal etter gjennomført emne være i stand til å skrive en rapport i henhold til Høyskolen Kristianias skrivetekniske prinsipper.

Generell kompetanse

Emnet skal gi kandidaten en kritisk holdning til markedsundersøkelser og egen og andres forskning. Studenten skal gjennom emnet forstå viktigheten av å benytte riktig fremgangsmåte ved innsamling og analyse av empiri. Videre skal emnet gjøre studenten mer aktpågivende ved bruk av kilder, både i form av kildekritikk og ved henvisning til kilder i akademiske arbeid.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere/Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

Ca 210 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for nettstudenter)

Pensumlitteratur

Johannessen, Asbjørn, Line Kristoffersen og Per Arne Tufte. 2011. Forskningsmetode for økonomisk administrative fag. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279353195. 458 s. Pris ca. 489,-

 

Litteratur som benyttes i forbindelse med innsendingsoppgaver:

(Vedlegg 1, 2 og 3 ligger i nettkurset):

 

Blindheim, Trond. 2004. Hvorfor kjøper vi?: om forbruk og reklame. 2. utg. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: 9788279351474. [Side 37]. (Vedlegg 3). 1 s.

 

Hellevik, Ottar. 2002. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 7. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215002507. [Kapittel 5, sidene 113-128.]. (Vedlegg 1). 16 s.

 

Samuelsen, B. M, B. O. Grønseth og K. Sandvik. 1997. "Kundelojalitet: Effekter av kundetilfredshet og renommé." Beta - tidsskrift for bedriftsøkonomi (1):36-45. (Vedlegg 2). 10 s.

Samlet sidetall/pensum

463 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen oppgitt.