✕  Lukk søk

Prosjekt og prosesstyring (6247)

Innhold

Emnet gir innføring i prosjektteori. Temaer som blir tatt opp vil være:

  • prosjekt som arbeidsform og kjennetegn
  • når prosjekt er egnet organisasjonsmåte, organiseringsformer og typer
  • initiering av prosjekt i mandat
  • faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus
  • prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov, budsjett, prosjektnedbrytningsstruktur (PNS/WBS), framdriftsplanlegging, milepælsplanleggingoppfølging og styring av prosjekter
  • risiko og usikkerhetshåndtering(risk management)
  • prosjektlederrollen
  • utvikling kultur og prosjektteam
  • kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming i forhold til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon. Videre har studenten innsikt i prosjekters natur som grunnlag for å kunne ta i bruk nødvendige metoder og verktøy.

 

Ferdigheter

Studenten kan initiere og planlegge prosjekter, velge fremgangsmåte og effektive virkemidler. Studenten kan anvende metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

 

Generell kompetanse

Studenten forstår hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen. Studenten har utviklet forståelse for hvordan prosjekt kan bidra til å fremme måloppnåelse, arbeidsinnsats, god kommunikasjon og samspill. Studenten har også utviklet kompetanse som gjør ham/henne i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten forstår kompleksiteten i prosjektarbeid og kan tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk og resultat.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver, arbeidskrav (individuelle innsending oppgaver).  Alle arbeidskrav skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Skattum, Knut og John Hatling. 2004. Veien til prosjektsuksess. Langhus: Norsk forening for prosjektledelse. ISBN: 9788291341811. Sider: 175. Pris 120,-. [Kjøpes via Norsk Forening for Prosjektledelse: http://prosjektledelse.org/boker-tidsskift/bestilling-av-boker-og-tidsskrift/ ]

 

Skyttermoen, Torgeir og Anne Live Vaagaasar. 2015.Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865. Sider: 432. Pris: ca. 550,-.

Samlet sidetall/pensum

607 sider.

Anbefalt litteratur

Jessen, Svein Arne. 2002. Prosjektadministrative metoder. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788200128397.

 

Kolltveit, Bjørn J., Torger Reve og Jon Lereim. 2009. Prosjekt: Strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215014241.