✕  Lukk søk

Markedskommunikasjon (6272)

Innledning

Emnet er delt i tre deler.

I første del introduseres markedskommunikasjon. Hva handler faget om, litt om historien til fagfeltet og definisjon av viktige begreper. Deretter introduseres studentene for teorier om hvordan markedskommunikasjon virker. Avslutningsvis i denne delen introduseres studentene for kommunikasjonsplanlegging og en prosess i fem steg.

Andre del av emnet fokuserer på planleggingsprosessen som ble introdusert i første del. Denne prosessen består av fem faser:

 1. Hovedmålsettinger og strategisk ramme
 2. Valg av kommunikasjonsmålgruppe
 3. Kommunikasjonsmålgruppens informasjonsprosessering
 4. Kommunikasjonsstrategi
 5. Mediestrategi

I tredje del av emnet fokuseres det på hvordan man kan arbeide videre med å utvikle kreative og relevante budskapsstrategier, velge mediekanaler og benytte ulike former for kommunikasjonstiltak. Fokuset er å påvirke mottakerne av markedskommunikasjon og foreta valg som bidra til å øke effektiviteten av tiltakene. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til de aktiviteter og prosesser som inngår i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens kommunikasjon med markedet
 • kan definere og forklare de ulike faser og steg man går i gjennom i planleggingen av konkrete kommunikasjonstiltak
 • kjenner til vanlig mediekanaler og kommunikasjonstiltak samt prinsipper for utvikling av kreative budskapsstrategier
 • kan gjøre rede for de grunnleggende psykologiske prinsippene for hvordan markedskommunikasjon virker og påvirker kundene

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge kommunikasjonstiltak mot bestemte målgrupper
 • kan velge kommunikasjonsmålgruppe og forstå målgruppens beslutningsprosess
 • kan posisjonere budskapet i markedet, velge relevante budskap, utvikle en kommunikasjonsstrategi, velge kommunikasjonsmål og fatte beslutninger om egnet valg av mediekanaler og mulige kommunikasjonstiltak

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i hvordan markedskommunikasjon påvirker kundene
 • kan diskutere og reflektere over markedskommunikasjonens rolle i bedriftens markedsføring mot samfunnet

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere

Årsenhet i Markedsføring og salg

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som fleksibelt nettkurs med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, lyd- og bildeforelesninger, veiledningstekster og interaktive oppgaver, innsending av to obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding og karakter på de obligatoriske innsendingsoppgavene.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er 210 timer.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt