✕  Lukk søk

Strategisk HR (6302)

Innhold

 • Visjon, mål og strategi i virksomheten
 • Posisjonsstrategier
 • Ressursbasert strategi
 • Strategisk analyse og strategiprosesser
 • Strategisk HR
 • HR som forretningspartner
 • Utvikling av organisasjonens kapasiteter og kapabiliteter
 • Organisasjonens struktur, kultur og ressurser
 • Strategisk bemanningsplanlegging
 • Utvikling av menneskelige ressurser
 • Rekruttering, utvelgelse og mottak av nye ansatte
 • Kompetanse- og lederutvikling
 • Prestasjonsledelse, -måling og medarbeidersamtaler
 • Måling og evaluering av effekt i HR
 • Den demokratiske arbeidslivsmodellen - partssamarbeidet, medvirkning
 • Rettslige rammer for HR

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om fagområdets status og historiske utvikling
 • kan redegjøre for hva virksomhetsstrategi er og strategiske analyser
 • kan redegjøre for posisjonsstrategi og ressursbaserte strategier  
 • har kunnskap om hvordan HR-funksjon gjennom strategisk HR og HR praksis bidrar til virksomhetens måloppnåelse, verdiskapning og lønnsomhet.
 • har kunnskap om HRs rolle som forretningspartner
 • har bred kunnskap om hvordan HR-funksjonen bidrar til å utvikle menneskelige ressurser, og organisasjonens kapabiliteter og kapasiteter
 • har kunnskap om ledelse og organisering av HR og personalfunksjonen
 • har kunnskap om de administrative arbeidsområdene i personalledelse
 • kan redegjøre for partssamarbeidets utvikling og betydning i norsk arbeidsliv
 • har en forståelse av de rettslige rammene i personalledelse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke de teoriene og perspektivene som inngår i pensum til å identifisere problemstillinger innen strategisk HR
 • kan analysere situasjoner i ulike virksomheter og anbefale veivalg innenfor rekruttering, opplæring, utvikling og avvikling av de menneskelige ressursene
 • kan vurdere hvordan HR-praksiser kan bidra til å realisere virksomhetens overordnede mål og verdiskapningsevne
 • kan anvende og formidle fagstoff i tråd med akademiske standarder på bachelornivå

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for problemstillinger knyttet til ledelse og styring av menneskelige ressurser
 • har forståelse for ulike konsekvenser som HR-strategier kan ha for menneskene i organisasjonen
 • har forståelse for hvordan menneskelig kapital kan være vanskelig å styre, og at mennesker er en uensartet, autonom og heterogen ressurs

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Buckingham, Marcus og Ashley Goodall. 2015. "Reinventing Performance Management." Harvard Business Review, 93(4): Side 40-50. 13 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101710288&site=ehost-live&scope=site ]

Johansen, Olav og Helene Sætersdal (red.). HR og personalledelse. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2018. ISBN: 9788245024531. Kapittel 1-6 og 8-13. 300 sider.

Wilberg, Erik. Strategi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 2017. ISBN: 9788245021868. Kapittel 1, 2, 3 og 4. 152 sider.

Ulrich, Dave.  2014."The future targets or outcomes of HR work: Individuals, organizations and leadership." Human Resource Development International, 17(1): Side 1-9. 9 sider [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=94240519&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium i emnet 6302 Strategisk HR legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Roos, Gøran, m.fl. 2013. Strategi: En innføring. Kap 1: Introduksjon til strategifaget. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1453-2. Side 11-42. 33 sider.

Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." Journal of Management, 1991, 17(1): Side 99-120. 21 sider.

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer. Kap 2 Mål, strategi, og effektivitet i organisasjoner. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2013. ISBN: 978-82-450-1445-7. Side 36-64. 32 sider.

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 4: Ressurser. 2. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2431-9. Side 38-60. 23 sider.

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 6: Ulike forretningsmodeller. 2. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2431-9. Side 82-96. 14 sider.

Lai, Linda. Strategisk kompetanseledelse, 3. utgave, Fagbokforlaget, Bergen. 2013. ISBN: 978-82-450-1447-1. Kap 1 og 2. Side 11-43.  32 sider.

Ulrich, Dave et.al. 2012. Global HR Competencies: Mastering Competitive Value from the Outside-In. Chapter 1: Overview and Logic. New York: McGraw-Hill. ISBN 9780071802680. Side 1-12. 11 sider.

Samlet sidetall/pensum

640 sider

Anbefalt litteratur

Barney, Jay. 2014. Gaining and substaining Competitive Advantage. 4. utg. Boston: Pearson Education. ISBN 978-1-292-02145-4.

Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." Journal of Management, 1991, 17(1): Side 99-120.

Boxall, Peter og John Purcell. 2016. Strategy and Human Resource Management. 4. utg. ISBN 978-1-137-40763-4.

Kuvås, Bård og Anders Dysvik. 2016. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2000-7.

Larsen, Henrik Holt. 2010. Human resource management: Licence to work, arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. utg. Holte: Valmuen. ISBN: 9788788741209.

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 1. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202493974.

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 2. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202522902.

Porter, Michael E. 1992. Konkurransefortrinn. Oslo: Tano. ISBN: 9788251829496.