✕  Lukk søk

Matematikk for økonomer (6323)

Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

 • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
 • Enkel lineær optimering
 • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
 • Rekker og finansmatematikk
 • Integrasjon
 • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelser (Lagranges metode)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende algebra
 • har kunnskap om funksjoner av en og to variable
 • har kunnskap om finansmatematikk
 • har kunnskap om integrasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
 • kan analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse.
 • kan analysere forskjellige funksjonstyper av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential og logaritmeelementer).
 • kan analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
 • kan løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • kan anvende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår

Generell kompetanse

Studenten...

 • har evne til analytisk tenkning og kan reflektere over matematisk formulert faglitteratur    

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, autorisasjon for regnskapsførere

Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører/Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, interaktive oppgaver og videoforelesninger. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for nettstudenter)

Pensumlitteratur

Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner. 2018. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 9. utg. Cappelen Damm. ISBN: 9788202522803. Kap. 1-7, unntatt: 1.16-1.19, 2.9, 3.7, 4.7, 5.1 (- s. 321-324), 5.6-5.8, 6.7, 7.6 og 7.7. 442 s.

Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner. 2018. Matematikk for økonomi og samfunnsfag: løsningsforslag til 9. utgave. 9. utg. Cappelen Damm. ISBN: 9788202522797. Kap. 1-7 unntatt: 1.16-1.19, 2.9, 3.7, 4.7, 5.1, 5.6-5.8, 6.7, 7.6 og 7.7. 258 s.

 

Arne Ree: Studieveiledning i nettkurset, hvor følgende tilleggsemner er gjennomgått og er pensum (totalt 8 sider);

 • Cramers regel

 • Grafisk løsning av likningssystem

 • Grafisk løsning av ulikheter

 • Lineær optimalisering

Samlet sidetall/pensum

700 sider