✕  Lukk søk

Kosthold og samfunn (7046)

Innledning

Emnet er en del av årsenheten i ernæring og helse. Emnet vil gi en innføring i flere ulike ernæringsrelaterte temaer.

For å utarbeide kostråd og politikk som skal fremme en god helse og forebygge sykdommer hos befolkningen er det nødvendig med forskning på ernæring og kosthold. Studentene vil få en innføring i ulike forskningsdesign som er vanlige innen ernæringsforskning og begreper innen epidemiologien samt ulike kostholdsundersøkelser.  

Studentene vil videre få kjennskap til vanlige mikroorganismer som kan gjøre oss syke og skal kunne vite forskjell på matinfeksjoner og matforgiftninger. Studentene skal få kunnskaper om hvordan mat bør behandles forsvarlig og de skal kjenne til fordeler og konsekvenser av bruk av ulike matvarer slik som genmodifisert mat, økologisk mat og mat med pre/probiotika.

Forskjeller i kostholdet mellom ulike grupper i befolkningen er et stadig aktuelt tema. Studentene skal få kunnskaper om faktorer som påvirker kostholdet vårt og kunne se hvordan trender både nasjonalt og internasjonalt påvirker hva vi spiser.

Temaer:

 • Ernæringsepidemiologi
 • Utviklingen i norsk kosthold
 • Ernæringspolitikk
 • Kostholdsundersøkelser
 • Kostanamnese og kostveiledning
 • Pre/probiotika
 • Genmodifisert mat
 • Økologisk mat
 • Mattrygghet
 • Matsosiologi og matkultur
 • Spiseforstyrrelser
 • Kosthold og sosiale ulikheter
 • Arenaer for matrelatert folkehelsearbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til sentrale teorier og begreper knyttet til epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt
 • har kunnskap om norsk kosthold og matkultur- før og nå
 • har kunnskap om hovedpunkter i norsk matvarepolitikk - før og nå
 • kjenner til eksempler på og helseeffekter av prebiotika, probiotika og økologisk mat
 • har kunnskap om matbåren sykdom og hvordan matvarer bør behandles på en hygienisk forsvarlig måte for å forebygge sykdom
 • har kunnskap om den rollen smak, mat, matpreferanser og forstyrret spiseatferd spiller for helse, sosialisering, identitet og kulturell tilhørighet       
 • kjenner til ulike arenaer og metoder for matrelatert helsefremmende arbeid

Ferdigheter

Studenten kan...

 • beskrive ulike metoder for kostholdsundersøkelser; beskrive hvilke typer data de ulike metodene gir, diskutere styrker og svakheter ved ulike metodevalg, diskutere og begrunne valg av metoder for ulike formål
 • utføre en kostholdsanamnese
 • beskrive hvordan samfunnstrender nasjonalt og internasjonalt påvirker matkultur, måltidsmønster og matvaner
 • gjøre rede for eksempler på konsekvenser av genmodifisert mat

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • utveksle synspunkter om mat, kultur og helse i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Årsenhet i ernæring og helse

Læringsaktiviteter

Arbeid med pensum, videoforelesninger, øvingsoppgaver og individuelle innsendingsoppgaver.

Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt