✕  Lukk søk

Journalistikk (7047)

Innhold

Hovedinnholdet i dette emnet er tilegnelse av et praktisk journalistisk håndverk med sikte på å påvirke grupper eller enkeltindivider samt kunne delta i et ordskifte om medienes plass i samfunnet basert på kunnskap om den journalistiske yrkesutøvelsen.

Emnet er delt i fire:

  1. Innføring i mediekunnskap/pressestruktur, eierkonstellasjoner i norsk presse
  2. Språk- og sjangerbevissthet, presseetikk (pressens selvdømmeordning) pressejuss (opphavsrett), offentlighetskunnskap/innsynsrettigheter.
  3. Kildejakt og kildekritikk
  4. Praktisk skrivetrening i ulike sjangre (nyhetsartikler, reportasje/feature, kommentarer)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal ved avsluttet emne ha tilegnet seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om journalistiske sjangre og skal kunne beherske de viktigste av disse sjangrene: nyhetsartikkelen, reportasjen, portrettintervjuet og kommentaren.

 

Studentene skal dessuten ha tilegnet seg kunnskap om hvilke rettslige forhold journalistikken er underlagt - rettssystemet oppbygging, straffelovens bestemmelser om rett til privatliv, det sivilrettslige regelverket knyttet til omdømmekrenkelser, fotobestemmelser (åndsverkslovens § 45C) og opphavsrettslige forhold som regulerer publiseringsvirksomhet. Det kreves også kunnskap om ¿intervjuobjektenes rettigheter¿ slik de i hovedsak praktiseres i norske redaksjoner.

Studentene har tilegnet seg kunnskap om til pressens viktigste organisasjoner og de etiske rammene for journalistyrket - i særlig grad selvdømmeordningen og dens normative grunnlag (Vær Varsomplakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten)

 

Ferdigheter

Studentene skal beherske praktisk skriving i ulike sjangre innenfor fastsatte tidsfrister, innhenting av informasjon og det formelle regelverket som tillater og/eller begrenser kildetilfang. De skal ha tilegnet seg evne til å forholde seg kritisk til kilder og kildebruk og kjenne innholdet i det normative regelverket som setter grenser for profesjonsutøvelsen (etiske ¿plakater¿ og selvdømmeordningen).

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne kunne kommunisere med representanter for mediene på en måte som etterlater et profesjonelt inntrykk og kunnskap om bransjen. Han/hun skal kunne forholde seg kritisk og reflekterende til aktuelle medieoppslag, måten de er dekket på i ulike medier og gjøre rede for den norske mediestrukturen og dens historiske bakgrunn.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse/ Høyskolen Kristiania Nettstudier

Årsenhet i PR og kommunikasjon / Høyskolen Kristiania Nettstudier

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Det er innsending av to obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Diverse artikler, nettsider, videoer etc vil være tilgjengelig på

læringsplattformen.

Emnet gjennomføres som internettbasert nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver. Det er innsending av to obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Diverse artikler, nettsider, videoer etc vil være tilgjengelig på

læringsplattformen.

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er 210 timer.

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Alle obligatoriske innsendingsoppgaver må være fullført før eksamen avlegges.

Eksamen

Karakteren på den siste innsendingen teller 40 % av sluttkarakteren i emnet (internsensur - veileder sensurerer).

Skriftlig individuell 3-timers eksamen teller 60 % av sluttkarakteren i emnet.  Hjelpemidler ikke tillatt.

Pensumlitteratur

Handgaard, Brynjulf, Anne Hege Simonsen og Steen Steensen. 2013. Journalistikk: En innføring. Oslo: Gyldendalakademisk. ISBN: 9788205430044. Sider: 363. Pris ca. 428,-

 

Igland, Alf Kjetil og Audun Stølås. 2008. Kommentaren. Kristiansand: IJ-forl. ISBN: 9788271473129. Sider: 5-98. Pris 279,-

 

Aarønæs, Lars. 2007. Sjanger: Bruksbok for journalister. Oslo: Komma. ISBN: 9788292218143. Sider: 168. Pris: 369,-

 

Digitalt kompendium for Journalistikk legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Brurås, Svein. 2014. "Lovverk og selvjustis." I Etikk for

journalister, 23-36. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016338.

 

---------. 2014. "Journalistrollen." I Etikk for journalister,

37-62. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016338.

Samlet sidetall/pensum

Ca. 550 sider

Anbefalt litteratur

Andenæs, Ivar. 2007. Kobling: Tekst og reklame i norske aviser. Fredrikstad: Institutt for Journalistikk. Rapport 2/2007.

 

Brurås, Svein. 2014. Etikk for journalister. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016338.

 

Grimstad, Carl-Erik. 2008. Privatlivets ufred: Når ord og bilder krenker. Kristiansand: IJ-forl. ISBN: 9788271472894.