✕  Lukk søk

Helseledelse og kultur (7084)

Innhold

 • Utviklingstrekk i offentlig sektor
 • Offentlig sektor og markedstenkning
 • Ledelsespraksis det offentlige
 • Omdømme og kommunikasjon
 • Organisasjonskultur:
 • Ledelse av kulturer og verdibasert ledelse
 • Ledergrupper

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare utviklingstrekk i ledelse av offentlig sektor
 • beskrive sektorens endring mot markedstenkning
 • gjøre rede for prinsippene i new public management
 • gjøre rede for prinsippene i professional public management
 • forklare  samspillet mellom omdømme, tjenesteproduksjon og omgivelsene
 • gjengi viktige elementer i en organisasjonskultur
 • gjøre rede for verdibasert ledelse
 • forklare viktigheten av å utvikle kulturen i en organisasjon
 • gjøre rede for ledergruppens formål og effektivitet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjenkjenne organisasjoners begrensninger og mulighetsstrukturer
 • bidra til å videreutvikle organisasjonskulturen
 • bidra til å forbedre hvordan ledergrupper jobber
 • bidra til å gjøre egen ledergruppe mer effektiv

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over hva det vil si å drive ledelse
 • vise forståelse for kompleksiteten i offentlige organisasjoner og hvordan de fungerer
 • reflektere over hvordan man som leder kan prestere bedre i egen organisasjon

Emnet inngår i

Årsenhet i kommunikasjon og helseledelse.

Læringsaktiviteter

Videoforelesninger, øvingsoppgaver og individuelle innsendingsoppgaver. Emnet gjennomføres i sin helhet som nettbasert emne uten stedlig undervisning

Anbefalt tidsbruk

210 timer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Vurdering

 • Eksamensform: individuell skriftlig eksamen
 • Varighet: tre timer
 • Hjelpemidler: ingen

Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala.

Pensumlitteratur

Busch T, Johnsen E, Klausen EK, Vanebo JO. Modernisering av offentlig sektor, 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2011. ISBN:9788215019086. Kap 1-7, 9-10 og 12-21 (281 sider). Pris: ca. 499,-

Kirkhaug R. Verdibasert ledelse. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. ISBN 9788215021737. (220 sider). Pris: ca. 379,-

Bang H. Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2012. ISBN 9788205410831. Kap. 1-15 (160 sider). Pris: ca. 489,-

Samlet sidetall/pensum

661 sider.

Anbefalt litteratur

Skogstad A, Einarsen S, red. Ledelse på godt og vondt. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2015. ISBN 9788245016581. Pris: ca. 569,-

Busch T. Ledelse, kultur og verdier: et integrert perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget; 2014. ISBN: 978-82-450-1622-2. Pris: ca. 369,-