✕  Lukk søk

Aktivitetslære 2 (7094)

Innledning

Aktivitetslære 2 bygger videre på aktivitetslære 1 og tar for seg mer avanserte styrke- og utholdenhetstrening, samt planlegging og gjennomføring av ulike former for gruppetrening og spesialisert trening for personer med ulike skader/sykdommer. Emnet vil også fokusere på temaet doping og studenter vil gjennomgå et antidopingseminar.

Innhold:

 • Avansert styrke- og utholdenhetstrening
 • Planlegging og gjennomføring av gruppetrening
 • Trening av barn, unge og eldre
 • Trening for forebygging og rehabilitering av skader
 • Anti-dopingarbeid

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

Kunnskap

 • begrunne for valg gjort i forbindelse med planlegging og gjennomføring av spesifikk trening
 • gjøre rede for forventede adaptasjoner som følge av den spesifikke treningen som er planlagt og gjennomført
 • gjøre rede for hensyn knyttet til trening av ulike aldersgrupper, spesielt unge og eldre
 • ha grunnleggende kunnskap om dopingbruk i befolkningen og kunne redegjøre for virkning og bivirkninger

Ferdigheter

 • vise ferdigheter knyttet til opptrening/rehabilitering av kunder med skader og/eller sykdommer
 • utvise gode ferdigheter knyttet til planlegging, organisering og treningsveiledning i grupper
 • utvise gode ferdigheter knyttet til bevegelsesanalyser og løfteteknikk, for å kunne gjøre hensiktsmessig korrigering for å unngå feilbelasning/skader
 • kunne identifisere risikgrupperr/miljøer, vurdere mistanke basert på tegn og symptomer og implementere anti-doping tiltak

Generell kompetanse

 • vise innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger.
 • vise gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov.
 • utvise gode ferdigheter i medmenneskelig relasjon og kommunikasjon.
 • utvise sunne holdninger og verdier i forhold til bruk av dopingmidler.

Emnet inngår i

Årsenhet i personlig trening

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktisk ferdighetstrening, medstudentrespons, problembasert gruppearbeid, studentpresentasjoner og innsendingsoppgaver. Primært praktisk undervisning på høyskolens treningssenter. De praktiske timene vil være både lærer- og studentstyrte. Dette er et emne som krever stor grad av egentrening for å oppnå ønsket ferdighetsnivå.

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er 280 timer.

Arbeidsverktøy

.

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om minimum 75 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring. 

 

Obligatorisk aktivitet 2

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov        til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

.

Pensumlitteratur

.

Læremidler

.

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

.