✕  Lukk søk

Selvledelse og prestasjonskultur (SPO1200)

Innledning

På et overordnet nivå representerer selvledelse og prestasjonskultur essensielle hovedverktøy for å kunne utvikle merkestyrken for organisasjoner og individer. Selvledelse og prestasjonskultur bygger på emnet i merkebygging og «personal branding» i studieprogrammet. Selvledelse blir ansett som et viktig fagområde fordi det kreves evne til selvledelse for å kunne lede andre til å nå felles mål. For å skape en prestasjonskultur i en organisasjon, i en klubb eller et lag er det avgjørende at menneskene i enheten blant annet har tillit til hverandre, er involverte, samkjørte, tilpasningsdyktige og jobber mot samme visjon og mål.

 • Emnet søker å reflektere og kunne besvare spørsmål slik som:
  • Hva er du bevisst på, hva er du ubevisst på
  • Jeg´et versus det relasjonelle jeg´et
  • Hva driver deg i livet
  • Hvilke mål har du
  • Hva er viktig i ditt liv
  • Hvilke valg tar du og hvorfor
  • Metode for å bli bedre kjent med deg selv
  • Vilje til å gjøre ærlige selvevalueringer
 • Personlige strategier, metoder og teknikker
  • Definere prioriterte utviklingsområder
  • Kognitive, emosjonelle og atferdsmessige perspektiver
  • Selvrefleksjon og selvinnflytelse
  • Viljestyrke, påvirkning, motivasjon, mentale teknikker, læringsstrategier og energibalanse
  • Lede, lære og utvikle seg selv i samspill med andre
  • Motstand, selvødeleggende atferd og håndtering av vanskelige følelser
 • Sterke helse, sterk hjerne
 • Mental og fysisk helse
 • Fra «jeg» til «vi»
 • Organisasjonskultur og prestasjonskultur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for teorier relatert til selvledelse.
 • kan gjøre rede for prosesser og metoder for å anvende teorier om selvledelse på seg selv, samt å tilrettelegge for selvledelse hos andre medarbeidere.
 • kan gjøre rede for hvilken rolle selvledelse kan ha i moderne organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere egne styrker, svakheter og kapasiteter i forhold til selvledelse.
 • kan anvende metoder og teknikker for å tilrettelegge for praksis i selvledelse i en organisasjon.
 • kan drøfte ledelsesrelaterte dilemmaer og utfordringer.
 • kan delta aktivt i å utvikle og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver til felles interesser.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan gjøre selvstendige vurderinger av etiske og verdimessige problemstillinger knyttet til selvledelse, og knytte dette til sin evne til å ta valg og påvirke seg selv. 
 • er kjent med seg selv og sin evne til å lede seg selv og inspirere til selvledelse hos andre.
 • kan forholde seg kritisk til forskning og populærvitenskapelige skrifter om selvledelse. 

Emnet inngår i

Videreutdanning i Sponsing og eventledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, veiledning og ferdighetstrening gjennom utvikling og testing av en egen selvledelsesmodell som er temaet for både den skriftlige, individuelle hjemmeeksamen og den muntlige presentasjonen.  Mye av kunnskapen og ferdighetene vil utvikles som følge av de prosessene studentene skaper. Egeninnsatsen innebærer å jobbe med pensum, egenutvikling, samt å bidra med støtte og samspill i andres utviklingsprosesser.

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkl. 32 timer forelesning)

Arbeidslivstilknytning

Konteksten for utviklingen av egen selvledelsesmodell skal være jobbarenaen eller studentens profesjonelle arena slik at:

1. teoretiske begreper blir anvendt

2. det bygges mening og forståelse for begrepene og sammenhenger

3. det skapes merverdier for organisasjonen og individet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen med muntlig presentasjon

Varighet hjemmeeksamen: 8 uker

Varighet muntlig: 30-60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt