✕  Lukk søk

Prosjektledelse (6102)

Innhold

Emnet skal gi innføring og videreføring i prosjektorganisering. Temaer som blir tatt opp i kurset vil være:

 • prosjekt som arbeidsform - kjennetegn
 • når prosjekt er egnet organisasjonsmåte - organiseringsformer og typer
 • initiering av prosjekt - mandat
 • mål i prosjekter, resultatmål og effektmål og hvordan gjøre disse målbare.
 • gevinstrealisering gjennom hele prosjektet
 • faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus
 • prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov - budsjett
 • fremdrift, oppfølging, endring, avvik og styring av prosjekter
 • kommunikasjon, rapportering, evaluering og terminering av prosjekter
 • prosjektlederrollen
 • utvikling, kultur og prosjektteam
 • verktøy for planlegging, organisering, styring, kontroll og ledelse av prosjekter slik som: prosjektnedbrytningsstruktur (PNS/WBS), kritisk linje, framdriftsplanlegging, milepælsplanlegging, Gantt, Pert og prosjektavslutning.
 • bruk av ulike lederstiler som prosjektleder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om ulike former for prosjekter, ulike faser i gjennomføring av prosjekter, typer og prosjektmodeller.
 • har kjennskap til prosjektets organisasjonsstruktur og hvordan dette påvirkes av omgivelsene.
 • har kjennskap til de ulike rollene og deres ansvar i et prosjekt.
 • har kunnskap om prosjektlederens betydning og hvilke verktøy og metoder som prosjektlederen kan benytte for å gjennomføre et vellykket prosjekt.
 • kjenner til ulike former for formell og uformell evaluering i et prosjekt og hvordan prosjektet bidrar til personlig, faglig og organisasjonsmessig utvikling.
 • har kunnskap om effektivt teamarbeid og hvordan team utvikler seg i prosjekter.
 • har kunnskap om hvordan man i rollen som prosjektleder kan ta ansvar for og legge tilrette for gevinstrealisering ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere en ide, velge ut og bruke de mest vanlige metodene for prosjektplanlegging på ulike nivåer i praksis.
 • kan definere kritiske suksessfaktorer og prioritere kostnad, tid og omfang i et prosjekt.
 • kan identifisere prosjektets interessenter, analysere deres betydning for prosjektet og iverksette tiltak som fremmer prosjektets måloppnåelse.
 • kan identifisere og håndtere avvik og endringer i prosjektet.
 • er bevisst på hvordan bygge en prosjektkultur som er sterk og fremmer en effektiv og ønsket løsning på prosjektoppgaven.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i flere prosjektstyringsverktøy, og kriterier for valg av verktøy.
 • kan reflektere over egne styrker, svakheter og hvordan man oppfattes som leder.
 • evner å tilpasse lederstil til ulike situasjoner avhengig av oppgavens art, omgivelser og deltakere. 

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver, innsending av tre obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Kurset har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding. 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av tre obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamenstype: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Karlsen, Jan Terje. 2017. Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215026497. Alle kapitler utenom kapitel 6, 10 og 13. Sider: 414 sider.

Thompson, Geir. 2015. Situasjonsbestemt ledelse . 3 utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: 9788205420045. 185 sider.

Westhagen, Harald m.fl. 2015 Prosjektarbeid - utviklings og endringskompetanse. 6. utg. Oslo. Gyldendal. ISBN: 9788205383616. Alle kapitler utenom kapitel 11. 326 sider.

 

Digitalt kompendium i emnet 6102 Prosjektledelse legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Skyttermoen, Torgeir og Vaagaasar, Anne Live. 2016. Verdiskapende prosjektledelse. 1. utg. Oslo. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865 Kap. 6 - Ledelse i prosjekter side 173 - 198 og Kap. 7 - Arbeidsform og team. side 199 - 234. 62 sider 

Andersen, Erling S. Prosjektledelse - dette må alle ledere vite. 1. utg. Oslo. NKI Forlaget. ISBN: 9788256273829 Kap. 6 - Organisering av prosjektet. side 95 - 112. 18 sider 

Esnault, Michel. Prosjektoppstart. 2005. Oslo. Gyldendal. ISBN: 9788205339224 kap 1 - Prosjektarbeid side 17 - 34 og kap 2 Prosjektoppstarten. side 35 - 50. 24 sider 

Berg, Morten Emil og Ribe, Ellen. 2006. Coaching. 2.utg. Universitetsforlaget. ISBN:9788215022338. Kap. 2 - En metode i coaching: Hva gjør vi steg for steg? 22 sider. side 33 - 54

Aakre, Jonas.D. og Scharning, Henriette S. Prosjekthåndboka 3.0. 2016. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215027555. Kap. 2 - Planlegging. 95 sider side 90 - 185

Samlet sidetall/pensum

1 154 sider

Anbefalt litteratur

Bang, Henning. 2011. Organisasjonskultur. 4. utg. Oslo. Universitetsforlaget. ISBN. 9788215007823. 249 sider

Eriksen, Thomas Hylland m.fl. Selvledelse - menneskelig kapital i det nye arbeidslivet. Oslo. Gyldendal. ISBN: 9788205315419. 180 sider

Hennestad, Bjørn W. og Revang, Øivind i samarbeid med Strønen, Fred H. Endringsledelse og ledelsesendring. 2. utg. 2014. Oslo. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215019864. 263 sider