✕  Lukk søk

Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter (6319)

Innhold

De sentrale emnene i kurset er:

 • Prosjektøkonomi og ressurser
  • Prosjektøkonomi - budsjettering
  • Nytte-kostnadsvurdering av prosjekter - Grunnlag
  • Nytte-kostnadsvurdering av prosjekter: Anvendelse
 • Usikkerhet i prosjekter
  • Usikkerhet i prosjekter - Muligheter og risiko
  • Kilder til usikkerhet - Håndtering av usikkerhet
  • Metoder for usikkerhetshåndtering
 • Kontrakter og innkjøp i prosjekter
  • Kontraktsstrategi
  • Kontraktsprosessen
 • Entrepriseformer - offentlige anskaffelser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om i økonomiske forhold i prosjekter, med vekt på budsjettering, kostnadsestimering og nytte-kostvurderinger.
 • har forståelse for forhold knyttet til usikkerhet i prosjekter, så vel negativ usikkerhet (risiko) som positiv usikkerhet (muligheter).
 • har kunnskap om anskaffelser i prosjekter, med vekt på kontraktsstrategi, kontraktsformer og OPS-kontrakter (Offentlig privat samarbeid (OPS).

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grunnleggende prinsipper og verktøy for å budsjettere prosjekter og beregne lønnsomheten i prosjekter.
 • kan anvende metoder og teknikker for å vurdere prosjektets positive og negative usikkerhet; muligheter og risiko, så vel hendelsesusikkerhet som esimatusikkerhet.
 • kan utarbeide en hensiktsmessig kontraktsstrategi.
 • kan velge hensiktsmessig entrepriseform ut fra en vurdering av fordeler og ulemper ved disse.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en begrunnet oppfatning av hvordan økonomisk beskaffenhet, usikkerhet og kontraktsmessige forhold påvirker beslutning om valg av prosjektkonsept og beslutning om igangsetting av prosjekter
 • forstår hvordan de samme forholdene får betydning for hvordan prosjekter bør ledes og følges opp, og for gevinstrealiseringen etter overgang til drift.

Emnet inngår i

Bachelor i administrasjon og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver, innsending av 3 obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er 210 timer.

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av 3 obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Karlsen, Jan Terje. (2017). Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering. 4. utg. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215026497. Kapittel 2.5, kapittel 6, kapittel 10, kapittel 13. 104 sider.

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET. 2. utgave 2008. Copyright @ 2008 PRINSIX sekretariat. ISBN 978-82-997791-0-4 (pdf). Alle kapitler unntatt kapittel 5 og 6. 107 sider. Med tillatelse fra Forsvaret. Kan lastes ned fra: https://forsvaret.no/prinsix/ForsvaretDocuments/Veileder%20usikkerhet%20PRINSIX.pdf

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Direktoratet for økonomi­forvaltning ¿ 2014. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. ISBN: 978-82-999-2992-9. 195 sider. Materialet er vernet etter åndsverkloven, men kan fritt benyttes etter avtale med Direktoratet for økonomistyring. Kan lastes ned fra: https://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/Veileder_i_samfunnsøkonomiske_analyser_1409.pdf

Olav Torp, Frode Drevland og Kjell Austeng: Prosess for kostnadsestimering under usikkerhet. CONCEPT TEMAHEFTE NR. 6. Utgitt av Ex Ante forlag. Trondheim, oktober 2015. ISBN: 978-82-93253-45-7 (papirversjon). ISBN: 978-82-93253-46-4 (nettversjon). Side 1 - 47. [Elektronisk tilgjengelig via Frode Drevland sin nettside:http://frodedrevland.no/2015/11/03/temahefte-prosess-for-kostnadsestimering-under-usikkerhet/ ]

Frode Drevland: Kostnadsestimering under usikkerhet. Concept temahefte nr. 4. Concept-programmet NTNU. ISSN: 1891-5620 (papirversjon). ISSN: 1891-5655 (nettversjon). ISBN: 978-82-93253-25-9 (papirversjon). ISBN: 978-82-93253-26-6. (nettversjon). Side 1-29. [Elektronisk tilgjengelig via Frode Drevland sin nettside:http://frodedrevland.no/2015/11/03/temahefte-prosess-for-kostnadsestimering-under-usikkerhet/ ]

Digitalt kompendium i emne 6319 Økonomi, usikkerhet og kontrakter [...] legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder: (216 sider)

 • Bøhren, Øyvind og Gjærum, Per Ivar: Finans: Innføring i investering og finansiering. Fagbokforlaget 2015. ISBN: 9788245019032. Kapittel 2. Side 57-105
 • Veileder - OPS. Dato: 26.01.2016. Utgitt av BA 2015. (BA2015 er et utviklingsprogram innenfor bygg- og anleggsnæringen).
 • Skyttermoen, Torgeir og Vaagaasar, Anne Live. 2016. Verdiskapende prosjektledelse. 1. utg. Oslo. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865. Kapittel. 8. Side 235-261

Samlet sidetall/pensum

622 sider