Tiltredelsesforelesning med professor Ingeborg Krange

Uke 5, 02/02 — Oslo

Læring i en digital tid – eksempler fra studier i skolen, på sykehus, og i vitensentre

Sted: Prinsens gate 7-9, aud. P2-03


Læring er et komplekst fenomen. Krange vil i denne forelesningen redegjøre for et sosiokulturelt læringsperspektiv med særlig vektlegging på digitale hjelpemidler, og vil med utgangspunkt i en slik posisjon presentere tre empiriske studier:

  • Det første undersøker hvordan ungdomsskoleelever bruker digitale 3D-modeller til å lære om DNA-molekylet.
  • Det andre analyserer hvordan leger og sykepleiere trener på diagnostisering i en digital simulert akuttstue.
  • Det tredje studerer hvordan elever fra videregående skole samhandler rundt et utstillingsobjekt i et vitensenter.

Ingeborg Krange er dr. polit. fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen læring og digitale hjelpemidler. Kranges forskningstemaer er læring med bruk og design av digitale hjelpemidler i skolen, i arbeidslivet og i vitensentre.

Forståelsen av begreper, faglig sammenheng på tvers av situasjoner, og produktiv faglig samhandling er noen av de temaene Krange har bidratt med ny kunnskap til.

Hennes forskning er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, slik som International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, The Journal of The Learning Sciences og Journal of Computer Assissted Learning. Krange leder i dag forskergruppen TransForm ved Institutt for kreativitet og innovasjon.

Krange har lang erfaring med undervisning og veiledning fra bachelor til doktorgradsnivå. I dag foreleser og veileder hun nettbaserte studenter i pedagogikk, med særlig oppmerksomhet på grunnleggende forståelse av læring og undervisning, samt digitale hjelpemidlers rolle i dette.

Forelesning er åpen for alle interesserte.