✕  Lukk søk

Tilbakeholder viktig helseinformasjon

Flere kinesiske leger tilbakeholder kreftdiagnoser og annen viktig helseinformasjon for pasientene sine. En av årsakene er blant annet familien og dens rolle i Kina, viser ny studie av professor Terje Alræk.

Professor Terje Alræk har forsket på tilbakeholding av helseinformasjon i Kina.

I Norge tar vi det for gitt at alle som har en kreftdiagnose får vite det. Slik bør det også være. Men i andre land, som for eksempel Kina, Japan, Singapore og også noen vestlige land som Spania, Hellas og Italia, er ikke alltid dette praksis. Der tilbakeholdes noen ganger viktig helseinformasjon, av forskjellige årsaker.

Familien spiller en stor rolle

Studien gjennomført i Beijing av professor Terje Alræk og Yi Hu Ni viser at familien spiller en stor rolle når dårlige nyheter skal formidles i forbindelse med alvorlig sykdom.

– Å formidle et vanskelig budskap er en utfordring i medisin. I Kina tar ofte behandlende lege familien med på hvordan og når budskapet skal formidles til den det gjelder. Ofte kan familien sette seg i mot at dette skal formidles – en helt annen praksis enn i Norge, forteller Alræk.

Familien spiller en så stor rolle i det kinesiske samfunnet, at å ikke følge dens ønske nærmest ville være å bryte en uskreven regel.

Utydelig lovverk og frykt for egen sikkerhet

Studien avdekker videre to årsaker til denne tilbakeholdenheten; tvetydig lovverk når det gjelder håndtering av slike saker, og frykt for sin personlige sikkerhet.

Studien viser at lovverket ikke virker å være entydig i sin tolkning av hvordan vanskelig budskap fra lege til pasient skal håndteres. Én lov sier at pasienten har rett til å få vite om sin helsetilstand – en annen sier at det er upassende å informere pasienten dersom det kan føre til uheldige hendelser. Dette skaper en situasjon som er utrygg for behandlende lege/onkolog.

Videre er frykten for egen sikkerhet tett relatert til tilbakeholdenheten. Da familien spiller en så stor rolle i hele prosessen, kan trossing av familiens ønske føre til anspente situasjoner med familien. Alle informantene i studien enes om at dersom de ikke følger familiens ønske, er de redde for å bli tiltalt for feilbehandling, få skylden for pasientens videre forverring i helsetilstanden, krangel med familien, utskjelling og til og med fysisk vold.

– Å formidle vanskelige budskap til en pasient er et vanskelig tema. Vi håper at denne artikkelen kan kaste lys over dette og bidra til at det blir bedre, sier Alræk.

Om studien

Studien er gjennomført i Beijing, Kina og det er blitt brukt kvalitativ metode for å innhente data. 16 onkologer fra tre forskjellige kreftsykehus i Beijing deltok i fokusgruppe-intervjuer for å få inngående svar på problemstillingen.

Referanse:

Yi Hu Ni, Terje Alræk.
«What Circumstances Lead to Non-disclosure of Cancer Related Information in China? A qualitative study.»
Support Care Cancer. DOI 10.1006/s00520-016-3464-z
Sammendrag