✕  Lukk søk

Oslo

Ved behov for førstehjelp:

Kontakt enten studentservicesenteret eller besøksresepsjonen. Du når dem også på telefon 22 59 60 00.

Brannvernleder: John Gilliland (vaktmester)
 • Tlf: 471 79 619
 • Møtested ved brann: Stortorvet
Førstehjelp

I hver etasje i Kirkegata 24-26 finnes det førstehjelpskofferter:

 • 1. etasje. Felles resepsjon og besøksresepsjon i Prinsens gate (også hjertestarter)
 • 4. etasje. I åpent landskap (fløy B)
 • 5. etasje. Fellesadministrasjon/drift (fløy A)
 • På Biblioteket er det både førstehjelpskoffert og hjertestarter

Bergen

Brannansvarlig: Trond-Morten Halvorsen
 • Møtested ved brann: Ved lagerbygg på Holbergkaien
 • Førstehjelpskoffert: Resepsjon 1. etasje.
 • Hjertestartere: Resepsjon 1. etasje. og ved heisdør i 5. etasje.
Førstehjelpskontakt: Marianne Merkesdal

Trondheim

Brannansvarlig: Kristian Sundklakk
 • Hjertestarter: Resepsjon.
 • Førstehjelpskoffert: Kantinen, i verkstedet 3. etasje 63, ved printer i 1. etasje 61, ved printer i 4. etasje 61 og i fellesarealet for foto/film.

Branninstruks

Gjør deg kjent med
 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannalarm
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
Hvis brann oppstår
 • Prøv å slokke branntilløpet
 • Utløs manuell brannalarm
 • Ring brannvesenet
Ved alarm
 • Lukk dører og vinduer
 • Steng gasskraner og flaskeventiler
 • Følg instruks til ansatte i gul vest
 • Forlat bygget
 • Meld fra dersom du vet årsak til utløst brann
 • Heis skal ikke benyttes ved brannalarm!

Beredeskap

Skikkethetsvurdering for studenter på helsefag

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter på høyskolens studier innen helse skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som terapeut. En student som utgjør en mulig fare for pasienters liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

↑ Til toppen

Hvilken klasse går jeg i?

Du ser hvilken klasse du tilhører i klasseinndelingen tilknyttet timeplanen, eller i din Studentweb under «Studier».

Er det obligatorisk oppmøte i undervisning på høyskolen?

Dette avhenger av hvilket studium du går. På enkelte studieløp er det ikke obligatorisk oppmøte i undervisning, men på andre kan det være obligatorisk oppmøte i forelesninger og gruppetimer. Dette vil fremgå av emnebeskrivelsen.

For størst mulig læringsutbytte anbefales det å delta i undervisning uavhengig av om det er obligatorisk eller frivillig oppmøte.

Når foregår undervisningen?

Undervisning foregår mandag – fredag i tidsrommet 08.15 til 17.30. Forelesninger har normalt en varighet på 2 timer og 45 minutter, enten fra klokken 08.15, 11.45 eller 14.45.

Hva er Into Campus?

Into Campus er navnet på Høyskolen Kristianias oppstartsuke med mange ulike aktiviteter de første dagene som ny student, både på dag- og kveldstid. Under Into Campus-uken vil du bygge relasjoner som vil bli essensielle for det faglige og sosiale miljøet ditt under studietiden.

Hva er faglig kick-off?

På faglig kick-off vil du treffe alle klassekameratene dine og møte faglig studieleder for din studieretning, som vil fortelle mer om akkurat ditt studium. Høyskolen Kristiania skal gi grunnlag for en god studiesituasjon for den enkelte student og utvikle både et godt læringsmiljø og et godt klassemiljø.

Målet med kick-offet er at alle i klassen skal bli bedre kjent med hverandre, noe vi anser som grunnlaget for en effektiv og trivselsfylt studiehverdag.

Hva går pengene jeg betaler til studentsamskipnaden til?

En del av semesteravgiften din går til studentsamskipnaden i Oslo, Bergen eller Trondheim. Disse tilbyr tjenester som gir deg et enklere og bedre studentliv, og tilbyr bolig, trening, mat og drikke, lege, tannlege, psykologer, rådgivere, foreningsliv og barnehage tilpasset din studiehverdag og studentøkonomi. Les mer på hjemmesidene til SiO.

Har høyskolen et eget bibliotek?

Høyskolen Kristiania har egne bibliotek på campus Fjerdingen, campus Vulkan, campus Kvadraturen og i Bergen.

 • Campus Fjerdingen: 1.etasje ved siden av kantina
 • Campus Vulkan: 1.etasje forbi resepsjonen
 • Campus Kvadraturen: Kongens gate 22
 • Bergen: 4.etasje ved Atriet

Her har du tilgang til en stor mengde pensum- og tilleggslitteratur, samt veiledning i litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk i oppgaver, m.m.

Faglige studentassistenter (masterstudenter) hjelper deg med fagrelaterte spørsmål, oppgaveskriving og struktur, pensum, eksamensstress, SPSS m.m. De kan kontaktes i skranken i Kongens gate 22, eller på mail eller telefon.

På bibliotekene er det også studentarbeidsplasser.

Trenger jeg data i studiet?

Gjennom studiet er det flere programmer som benyttes i forbindelse med undervisning og eksamen, og alle hjemmeeksamener skal i tillegg leveres digitalt. Du trenger derfor datamaskin for studiene.

Må jeg kjøpe Office-pakken?

Alle studenter får tilgang til Office 365, og gjennom der mulighet til å installere Office‑programpakken på PC‑en sin. Studentene har tilgang til programvaren så lenge man er student hos oss.

Gå hit for veiledning og innlogging.

Hva betyr semesterregistrering og når er fristen for dette?

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester.

Frist for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen i StudentWeb er

 • 15. september for høstsemesteret
 • 15. februar for vårsemesteret.

NB: StudentWeb åpner for semesterregistrering for nye studenter først når du starter på skolen i uke 33.

Hva skjer hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min innen fristen?

Du vil ikke få utbetalt støtte fra Lånekassen om du ikke er semesterregistrert, og du blir heller ikke vurderingsmeldt til eksamenene du skal ha for det gjeldende semesteret. Det er derfor viktig at du godkjenner utdanningsplanen innen fristen hvert semester.

Dersom du ikke har godkjent utdanningsplanen innen fristen kan du ta kontakt med din studierådgiver ved avdeling for studentoppfølging, som vil hjelpe deg videre.

I min Studentweb står det at jeg ikke er undervisningsmeldt, kun vurderingsmeldt. Hva betyr dette?

Undervisningsmelding har ingen praktisk betydning for deg. Vurderingsmeldingen tilsier at du er meldt opp til eksamen med tilhørende vurdering. Det er derfor ikke et problem hvis du får beskjed om at du ikke er undervisningsmeldt.

Kan jeg bytte til en annen linje på høyskolen?

Som ny student er fristen 1.september for å bytte til en annen linje ved samme studiested.

Spørsmål rundt dette rettes til opptak@kristiania.no.

For å bytte linje underveis i studieløpet, er oppsigelsesfristene gjeldene som står oppført i høyskolekalenderen/fagskolekalenderen. Spørsmål rundt dette sendes til opptak@kristiania.no.

Kan jeg jobbe ved siden av studiene?

Alle studiene ved Høyskolen Kristiania er heltidsstudier. Det er likevel mange som har deltidsjobber, og studiene kan fint kombineres med en deltidsstilling ved siden av.

Hvor finner jeg pensumoversikten og når publiseres emnebeskrivelsene?

Pensumoversikten finner du i emnebeskrivelsen, under punktet «Litteratur».

Emnebeskrivelsene publiseres 20. desember for vårsemesteret og 1.juli for høstsemesteret. Dette ser du i høyskolekalenderen/fagskolekalenderen.

Hvor er det studentarbeidsplasser på campus?

Det finnes studentarbeidsplasser spredt omkring på campus:

Oslo:

 • Biblioteket i Kongens gate 22
 • Grupperom i C3 og C4 i Kirkegata
 • B6 i Kirkegata
 • Atriet i 1.etasje i Prinsensgate

Bergen:

 • Lesesalen i 5. etasje
 • Atriet i 4. etasje
 • Grupperom i 4. og 5. etasje
 • Student Lounge i 2. etasje (forbi resepsjonen)

Du kan i tillegg benytte deg av ledige klasserom og auditorier til egenstudier og eksamensforberedelser. For lån av klasserom er det førstemann til mølla som gjelder.

Når publiseres timeplanen for neste semester, og når er første skoledag?

Link til timeplan finner du under menypunktet «Timeplan». Datoer for publisering finner du i menypunktet «høyskolekalender».

Hvem kontakter jeg når jeg opplever samarbeidsproblemer i eksamensgruppen min?

Da kan du ta kontakt med avdeling for studentoppfølging, som kan bidra til å finne en løsning som er hensiktsmessig for alle parter i gruppen.

Hvordan ser jeg hvilke eksamener jeg mangler, og når de kan tas opp igjen?

Manglende eksamener og emner ser du i din Studentweb under «Resultater». Ved å huke av for «Alle resultater» vises alle emnene i din utdanningsplan, med resultat.

Høstemner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 8, og våremner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 32.

Hvordan ser jeg hvilke eksamensformer jeg skal ha i et emne?

Aktuelle eksamens- og vurderingsformer er fastsatt i emnebeskrivelsen, under punktet «Vurdering». Eksamen kan være individuell eller gruppebasert. Mer informasjon finner du under hver emnebeskrivelse.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har funnet noen å jobbe med til eksamen?

Dersom du mangler gruppe til eksamen er det flere ting du kan gjøre:

 • Kontakte tillitsvalgt i klassen
 • Sende melding til klassen via Luvit eller Facebook og forhøre om noen andre også trenger eksamenspartner eller har ledig plass på sin gruppe
 • Kontakte foreleser som kan sette deg i kontakt med andre studenter som også mangler gruppe
 • Som siste instans kan du kontakte din administrative studieleder.

Kan jeg skrive en gruppeeksamen individuelt?

I utgangspunktet skal man forholde seg til vurderingsformen som er fastsatt i emnebeskrivelsen. Dersom man av vektig grunn ønsker å skrive gruppeeksamen individuelt må dette søkes om via eget søknadsskjema.

Ferdig utfylt skjema sendes til din studierådgiver.

Hvor finner jeg viktige datoer og frister?

Alle viktige datoer og frister finner du under menypunktet «høyskolekalender».

Hva betyr studieprogresjon?

Studieprogresjon måles ved antall studiepoeng en student har avlagt på angitt tidspunkt i studiet. 100 % studieprogresjon for en heltidsstudent ved Høyskolen Kristiania er 60 studiepoeng i løpet av et studieår.

Avdeling for studentoppfølging følger opp alle studenter som mangler resultat i ett eller flere emner to ganger hvert studieår. Oppfølgingen skjer via epost og samtaler. Manglende progresjon kan føre til tap av studieretten ved Høyskolen Kristiania.

I Høyskolens forskrifter står følgende:

«En student som ikke har inngått utdanningsplan med redusert studieprogresjon, kan miste studieretten dersom studieprogresjonen er 75 % eller mindre.»

Mister jeg skoleplassen hvis jeg ikke fullfører alle eksamenene mine på første studieår?

I henhold til forskriftene er du i risiko for å miste studieretten dersom studieprogresjonen er 75% eller mindre. Dersom du står i fare for å bli sagt opp, vil du motta skriftlig varsel og oppsigelse.

Hvis du ikke har blitt fulgt opp vedrørende studieprogresjonen, er du heller ikke i risiko for å miste studieretten.

Hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min i Studentweb, regnes dette som oppsigelse?

Nei, det er kun skriftlig oppsigelse som er gjeldende for å si opp studieplassen. Se din studiekontrakt for nærmere informasjon.

Kan jeg utsette studiene ett år?

Vi kan kun utsette studieplassen på bakgrunn av dokumentert verneplikt eller foreldrepermisjon. Dersom du ikke ønsker studieplassen for i år må du si opp denne ved å sende en e-post til opptak@kristiania.no og deretter søke på nytt neste år.

Søknadskjema åpner i november, og jo tidligere du søker, jo tidligere kan du sikre deg en studieplass. Husk at søknadsfristen er 15. april.

Hva er TU/Tillitsutvalget?

Tillitsutvalget er et studentorgan og er en del av studentdemokratiet på høyskolen (jft Lov om universiteter og høyskoler  § 4-1). Tillitsutvalget (TU) består av tillitsvalgte fra hver klasse og deres vara. TU ledes av fagansvarlig student og det avholdes 3-4 obligatoriske møter per semester.

Fagansvarlig som er leder for TU har ansvaret for å påse at studentenes faglige muligheter og rettigheter blir ivaretatt.

Hva er klassens kvarter?

Klassens kvarter er de tillitsvalgtes møter med klassen. Her kan klassen gi tilbakemelding på faglige og administrative forhold ved Høyskolen Kristiania. Viktige saker oppsummeres i klassens statusrapport og leveres til avdeling for studentoppfølging to ganger per semester, forut studentenes tillitsvalgsmøter.

Kan jeg få en karakterutskrift?

Du kan bestille karakterutskrift i din Studentweb, under «Resultater». Dersom det haster, kan du også kontakte studentservicesenteret som kan utstede en karakterutskrift til deg.

Når får jeg vitnemålet mitt?

Vitnemål utstedes i september, og blir tilsendt per post eller utdeles på vitnemålsseremoni. Det er ikke mulig å få tilsendt vitnemål tidligere, da eksamensresultater fra kontinuasjonsuken i uke 32 med tilhørende sensurfrister også skal inkluderes i vitnemålet.

Dette gjelder for alle studenter uavhengig av om man har kontinuert en eksamen eller ei.

Jeg trenger vitnemål til videre studier, men jeg har ikke fått det ennå. Hva gjør jeg?

Da kan du bestille karakterutskrift og få en midlertidig bekreftelse fra din studierådgiver,  der det fremgår hvilke emner du har i det gjeldende semesteret. Dette dokumentet godtas som midlertidig dokumentasjon frem til vitnemålet er mottatt ved de fleste studiesteder.

Jeg trenger en bekreftelse på at jeg er student hos dere. Hvem henvender jeg meg til?

For en generell bekreftelse på at du er student hos oss kan du kontakte studentservicesenteret. Dersom bekreftelsen må inneholde bestemte elementer, kan du kontakte studierådgiver.

Jeg har mistet studentkortet mitt. Hva gjør jeg?

Da kan du kontakte studentservicesenteret, som utsteder et nytt studentkort til deg. Dette koster 100 kroner.

Hvordan sier jeg opp studieplassen min?

For å si opp studieplassen din må du sende en skriftlig oppsigelse til opptak@kristiania.no. Gjeldende oppsigelsesfrister finner du under menypunktet «høyskolekalender».

Hvilke former for tilrettelegging tilbyr dere på høyskolen?

Hvis du på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring.

Særordning kan gis til studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, mødre som ammer, studenter som har en fysisk funksjonshemming eller har dokumentert psykiske problemer.

Ved særskilte tilfeller kan det tilrettelegges i undervisning og ellers i studiesituasjonen. Dette håndteres fra sak til sak.

Spørsmål om dette rettes til studierådgiver.

Jft Lov om universiteter og høyskoler  § 4-3, Læringsmiljø:

(5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Jeg får ikke logget meg inn på LUVIT, hva gjør jeg?

Dersom du mangler passord til læringsportalen LUVIT finner du det på IT Brukerstøttes nettsider her.

Hvis du fremdeles har problemer med innlogging kan du kontakte din studierådgiver eller IT Brukerstøtte på it@kristiania.no

Jeg skal kontinuere eksamen, hvordan får jeg tilgang til forelesningsnotater?

Dersom emnet du skal kontinuere ikke er tilgjengelig for deg på læringsportalen, kan du ta kontakt med din administrative studieleder som gir deg tilgang.

Vi anbefaler alle studenter å laste ned forelesningsnotater og annet materiell til sin egen datamaskin, i tilfelle det skulle oppstå tekniske problemer i læringsportalen eller at tilgangen har utløpt.

Hvor lang tid har jeg på å fullføre studiet?

Du har en fullføringsfrist på inntil 2 år etter at studiet normalt skal være gjennomført, se § 13 i Høyskolen Kristianias forskrift.

Hvor og når kan jeg gjennomføre utveksling?

Ulike bachelorprogram har ulike partnere og utvekslingsmuligheter, slik at du må sjekke ditt eget studieprogram for hvor du kan reise og når/hvilke semester du kan gjennomføre utveksling.

↑ Til toppen