Bachelor

Akupunktur

Ønsker du å jobbe innenfor morgendagens helsevesen? Høyskolen Kristiania tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjonen i Skandinavia, en bachelorgrad i akupunktur.

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, og som vil hjelpe mennesker til bedre helse ved bruk av akupunktur. En akupunktør møter mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte framtidens helseutfordringer.

Unik kombinasjon

Bachelor i akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen, som hovedsakelig benyttes ved smertebehandling i muskel- og skjelettsystemet. Denne unike kombinasjonen gjør at våre studenter har høy kompetanse i behandling av pasienter med ulike smertetilstander.

Behandling med nåler

En akupunktør trenger både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. I hvert emne legger vi vekt på å undervise hvordan teoretisk kunnskap kan overføres til praktiske ferdigheter. Bachelorgradens første studieår består hovedsakelig av anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette er nødvendig grunnleggende kunnskap for å gi en sikker og trygg behandling.

I tillegg undervises det i akupunktur, med vekt på praktisk lokalisering av akupunkturpunkter og nåleteknikk, og du har anledning til å observere arbeidet på studentklinikken.

Praktisk studium

I andre og tredje studieår inneholder studiet hovedsakelig akupunkturfaglige emner. Du tilegner deg kunnskap i både medisinsk og kinesisk akupunktur, og forskning på fagfeltene.

En stor del av undervisningen er praktisk rettet, slik at du øver inn ulike teknikker på andre medstudenter og møter pasienter i klinisk undervisning. Allerede i andre studieår starter praksis på høyskolens studentklinikk under veiledning av en av våre dyktige akupunktører.

Små klasser

Vi legger stor vekt på varierte og studentaktiviserende læringsformer. Dette gjør din studiehverdag spennende og interessant. Teoriundervisning integreres i ferdighetstrening, klinisk undervisning og praksis på studentklinikken. Slik skaper vi en læringssituasjon som ligger tett opp til det som skjer i praksisfeltet. Undervisningen foregår i små klasser hvor nærhet til foreleser står sentralt.

Anatomisk læringssenter

Anatomisk læringssenter gir deg en unik anatomiopplæring hvor du får se kroppen i et tredimensjonalt perspektiv. De humane preparatene gjør at du enklere forstår strukturene du palperer, og hvor du kan nåle pasienten. Gjennom hele studiet kombinerer vi derfor undervisning på anatomisk læringssenter med ferdighetstrening.

Studentklinikk

På studentklinikken videreføres kunnskapen og ferdighetene du har ervervet deg, og under kyndig veiledning lærer du å anvende teknikkene i praksis på pasientene. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her, er svært yrkesrelevant.

Våre forelesere har mange års erfaring som akupunktører både i privat og offentlig helsevesen, høy forskningskompetanse og/eller lang klinisk erfaring.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan cellene våre er bygget opp og fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Gode kunnskaper om cellens normale funksjon og oppbygning er helt nødvendig for alle som jobber med helsefag.

Du vil også få undervisning innen anatomi. Du vil lære hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp og deres funksjon.

Dessuten vil det bli undervist i anatomi og biomekanikk for overekstremitetene (skulderblad og skulderledd) i vårt anatomiske læringssenter.

Mye av undervisningen skjer som praktisk gruppearbeid med humane anatomiske preparater. Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende.

Dette emnet gir deg utvidet kunnskap om nervesystemet (nevrofysiologi) og musklenes utvikling, oppbygning og funksjon (muskelfysiologi).

I dette kurset vil biomekanikk og anatomi omhandle underekstremitetene (hofte, kne og ankel).

Også her vil undervisningen være praktisk rettet med oppgaver, undervisning på anatomilaben og fellesundervisning.

Du har ansvar for egen læring slik at det i stor grad vil bli lagt opp til at du selv er på anatomisk læringssenter for fordypning.

Dette emnet gir deg kunnskap om de indre organers oppbygning og funksjon.

I dette emnet lærer du om hvordan sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og nyre og urinveier er bygget opp og fungerer.

Gode kunnskaper om disse organsystemenes normale oppbygning og funksjon er nødvendige for å forstå hvordan organene reagerer på sykdom.

I tillegg vil du få undervisning i muskler på truncus (brystkassen), abdomen (magen) og columna (ryggen).

Undervisningen vil bli gitt både som plenumsundervisning og veiledning på anatomilab.

Dette emnet gir deg kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i menneskekroppen, samt en introduksjon til hvordan lege- og rusmidler påvirker organismen vår.

I tillegg får du en innføring i klinisk sykdomslære hvor du lærer å ta opp en sykehistorie og gjøre diagnostiske vurderinger.

Siste delen av emnet dekker de viktigste sykdommene innenfor hjerte og karsystem og lunge- og luftveier.

Dette emnet gir deg kunnskap om de vanligste sykdommene som rammer oss. I løpet av emnet får du en grundig innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene som rammer oss, hvordan de diagnostiseres, behandles, og ikke minst, forebygges.

Undervisningen fokuserer på livsstilssykdommer og kroniske sykdommer slik som hjerte-karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes mellitus.

Dette emnet gir kunnskap om interaksjonen mellom samfunn, individ og helse.

For å bedre folkehelsen i Norge holder det ikke å kun fokusere på individenes ansvar for egne helsevalg, vi må også sørge for å strukturere samfunnet slik at det blir enklere for individene å ta de gode helsevalgene.

Emnet gir grunnleggende innføring i samfunnsmedisin, helsepsykologi, kommunikasjon, epidemiologi og etikk.

Emnet gir kunnskap og praktiske ferdigheter i punktlære. I løpet av emnet vil du få en grundig innføring i enkelte av akupunkturpunktene og filosofien bak meridiansystemet samt nåleteknikk.

Emnet inneholder ferdighetstrening med tett oppfølging og veiledning

Dette emnet omfatter meridianlære, akupunkturpunkter og praktisk overflateanatomi knyttet til meridianer og akupunkturpunkter.

Emnet gir deg teoretisk kunnskap om akupunkturpunktenes anatomiske lokalisasjon, og du vil lære hvordan du lokaliserer punktene og praktisk nåler dem i forhold til innstikk; dybde og retning.

Videre lærer du behandlingsteknikkene moxa og kopping. Emnet omfatter også hygiene for å sikre en forsvarlig utøvelse av akupunkturbehandlinger.

Denne undervisningen foregår i mindre grupper under veiledning

Dette er et teoretisk emne som gir deg en introduksjon til historie, filosofi og medisin relevant for akupunkturfaget. Emnet gir deg kunnskap om de grunnleggende teorier i Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), som Yin-Yang teorien, de åtte prinsipper, fem element/fase teorien, de fem hovedsubstanser og organlæren.

Dette emnet er en videreføring av emnet Akupunkturpunkter iht anatomi og funksjon. Emnet omfatter akupunkturpunktenes kategorier og funksjoner, og ferdighetstrening i nåleteknikk videreutvikles. Videre omfatter emnet årsaker til sykdom iht TKM teori, og emosjoner innen vestlig medisin teori og innen kinesisk medisin teori.

Det gis teoretisk og praktisk undervisning i diagnostiske metoder samt puls- og tungediagnose.

Denne undervisningen foregår i mindre grupper under veiledning.

Emnet omfatter de grunnleggende prinsipper i utspørringsteknikk, differensiering av syndromer, kombinerte syndromer, prinsipper for behandling og behandlingsstrategi iht kinesisk medisin.

Dette er viktig for at du skal utvikle gode kommunikative ferdigheter og effektivt kunne få oversikt over pasientens sykdomsbilde.

Videre tar emnet for seg teoriene i kinesisk kostholdslære og klassifisering av mat i TKM.

Emnet gir en introduksjon til teorigrunnlaget innen triggerpunktbehandling.

Emnet omfatter triggerpunkter og myofascielle smerte-syndromer, samt identifikasjon, palpasjon og behandling av triggerpunkter.

Denne undervisningen foregår i mindre grupper under veiledning.

Videre blir det gitt teoretisk og praktisk undervisning i elektorakupunktur.

Dette emnet er en videreføring av Triggerpunkter og smertefysiologi, del 1 og går grundigere inn i teorigrunnlaget innen triggerpunkter og smertefysiologi.

Du vil få kunnskap om vitenskapelige forklaringsmodeller på smerte, akutt og kronisk smerte i TKM, samt praktisere identifikasjon, palpasjon og behandling av triggerpunkter.

Denne undervisningen foregår i mindre grupper under veiledning.

Videre tar emnet for seg farlige og sikre innstikk slik at du som akupunktør vil kunne utøve sikker og forsvarlig akupunkturbehandling.

Dette emnet gir deg kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse, samt hvordan endringer i disse faktorene kan påvirke forebygging, behandling og rehabilitering av sykdommer.

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i hovedpunkter i norsk og internasjonal ernæringspolitikk, viktige metoder for kostholdsforskning og de ulike matvaregruppene i Norge; deres betydning som kilde for energi og næringsstoffer, helseeffekter og deres plass i norsk kosthold.

Emnet omfatter luftveislidelser, sykdommer i fordøyelsessystemet og hudlidelser iht TKM teori og forskning gjort på fagfeltet. Videre tar emnet for seg placebo og sham innen akupunkturforskning.

Det gis praktisk klinisk undervisning med pasienter i mindre grupper som tar for seg problemstillinger knyttet til emnets sykdomsgrupper, samt ferdighetstrening.

Dette emnet vil gi deg en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistiske metoder.

De ulike forskningstradisjonene vil bli gjennomgått og du får en forståelse for forskjellige typer forskningsmetoder.

Undervisningen har et praktisk fokus med mye gruppearbeid og øvelser.

Det vil bli lagt opp til at du utvikler en kritisk evne til å vurdere forskningsresultater.

Emnet vil danne basis for arbeidet med bacheloroppgaven.

Emnet omfatter muskel- og skjelettlidelser, hodepine og migrene, og nevrologiske sykdommer iht TKM teori og forskning gjort på fagfeltet.

Det gis praktisk klinisk undervisning med pasienter i mindre grupper som tar for seg problemstillinger knyttet til emnets sykdomsgrupper, samt ferdighetstrening.

Emnet omfatter gynekologi, søvnproblemer, sykdommer i nyre- og urinveier og andrologi iht TKM teori og forskning gjort på fagfeltet.

Videre tar emnet for seg obstetrikk, hjerte-kar sykdommer, emosjonelle lidelser, og bivirkninger etter medikamentell behandling.

Emnet gir også en innføring i spirituelle aspekt iht TKM, og en oversikt over de sykdommer akupunktur ikke kan behandle.

Det gis praktisk klinisk undervisning med pasienter i mindre grupper som tar for seg problemstillinger knyttet til emnets sykdomsgrupper, samt ferdighetstrening.

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess er også viktig.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i akupunktur må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

I andre og tredje studieår får du verdifull praksis på vår studentklinikk. Under kyndig veiledning vil du utvikle gode kliniske og terapeutiske ferdigheter.

Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, så erfaringen herfra er svært relevant for din fremtidige yrkesutøvelse.

Dersom du har studert helsefag tidligere kan du søke opptak direkte til andre året på Bachelor i akupunktur. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser.

Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Forkurs

Dersom du får innpass på Bachelor i akupunktur må du gjennomføre et obligatorisk forkurs i akupunktur.

Forkurset støttes ikke av Lånekassen.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og gjør deg klar til å møte arbeidslivet. Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert og kompetent akupunktør som gjennom målrettet arbeid skal bidra til helsefremmende arbeid i Norge.

De fleste akupunktører i Norge etablerer egen klinikk, er ansatt eller leier plass ved etablerte klinikker, eller kombinerer sin praksis med annen helsefaglig utdanning. Flere sykehus og idrettslag har ansatt akupunktør.

Bachelor i akupunktur gir god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til ulike masterstudier i etterkant av bachelorgraden, for eksempel master i helsevitenskap eller andre tverrfaglige mastergrader innenfor helse. Våre samarbeidspartnere i England og Kina tilbyr mastergrad i akupunktur.

De siste årene har studenter på Bachelor i akupunktur fått et stipend fra kinesiske myndigheter til masterstudier i akupunktur.

I femte semester (tredje studieår) får du mulighet til å reise på en fire ukers studietur til Nanjing i Kina. Der får du klinisk undervisning på sykehus samt forelesninger gitt av Nanjing University of Chinese Medicine. I tillegg til det faglige er dette en unik mulighet til å bli kjent med kinesisk kultur.

I løpet av studieturen er det også mulig å besøke byene Suzhou, Shanghai og Beijing.

Bachelor i akupunktur gir god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til ulike masterstudier i etterkant av bachelorgraden, for eksempel master i helsevitenskap eller andre tverrfaglige mastergrader innenfor helse. Våre samarbeidspartnere i England og Kina kan tilby en mastergrad i akupunktur.

De siste årene har de kinesiske myndighetene tildelt utdanningsstipend til norske studenter på MSc i Akupunktur ved Nanjing University of Chinese Medicine, Kina. Studiet går over tre år og undervisningen foregår på engelsk.

Høyskolen Kristiania har i tillegg en avtale med Northern College of Acupuncture, York i England på MSc in Advanced Oriental Medicine (Research and Practice). Dette studiet går over tre år online via videokonferanser og e-learning.

 • Hilde Skjerve Akupunktur

  Møt studielederen

  – Akupunktur er en allsidig utdanning som handler om å få en helhetlig forståelse av menneskekroppen i frisk og syk tilstand.

  Les mer
 • Studentklinikken blogg akupunktur

  Praksis på klinikk

  Studentklinikken er et unikt sted. Et sted hvor akupunkturstudentene får kombinere teori med praksis.

  Les mer