Bachelor

Ernæring

Ønsker du å lære om hvordan maten vi spiser påvirker helsen vår?

Bachelor-i-Ernaering

Ernæringsfysiologi er læren om sammenhengen mellom helse og kosthold på celle-, individ- og gruppenivå. Fagområdet forutsetter kunnskap om biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon, kostholdsforskning og vitenskapelige arbeidsmetoder.

Det er et betydelig behov for mer ernæringsfaglig kompetanse på ulike arenaer i det norske samfunnet. Gjennom kunnskap om nasjonale anbefalinger, mål og handlingsplaner for et sunnere kosthold vil du kunne bidra til ernæringsrelatert helsefremmende arbeid.

Vil du gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? Da er Bachelor i ernæring studiet for deg!

Bachelor i ernæring lærer deg å beskrive den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du vil kunne gjøre rede for hvordan maten vi spiser, fordøyes og absorberes, og hvordan de forskjellige næringsstoffene og vitaminer/mineraler påvirker kroppen vår. Du vil få innsikt i de vanligste folkesykdommenes risiko- og årsaksfaktorer, forløp og behandling.

Studiet ser også på hvordan kosthold og næringsstoffer kan fremme helse og forebygge sykdom, med hovedvekt på livsstilsykdommene.

Framtidsrettet studium

Med en bachelor i ernæring får du kompetanse til å vurdere ernæringsstatus og gi kostholdsråd, veiledning og oppfølging til både enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser.

Du vil også kunne beskrive de viktigste helseeffektene av basismatvarene i det norske kostholdet med bakgrunn i relevant forskning og vurdere trenddietter i lys av tilgjengelig vitenskapelig litteratur.

På Bachelor i ernæring benyttes varierte læringsformer som er relevante for din framtidige yrkesutøvelse. Mange av disse er studentaktiviserende, det vil si at du som student er den aktive part og ikke en passiv mottaker av informasjon.

Praktisk kostveiledning

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer, hovedsakelig samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Høyskolen Kristiania har en egen studentklinikk der du får ferdighetstrening innen kostveiledning til individer og grupper under kyndig veiledning av våre kliniske ernæringsfysiologer.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan cellene våre er bygget opp og fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Gode kunnskaper om cellens normale funksjon og oppbygning er helt nødvendig for alle som jobber med helsefag.

Du vil også få undervisning innen anatomi. Du vil lære hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp og deres funksjon. Dessuten vil det bli undervist i anatomi og biomekanikk for overekstremitetene (skulderblad og skulderledd) i vårt anatomiske læringssenter.

Mye av undervisningen skjer som praktisk gruppearbeid med humane anatomiske preparater. Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende.

Dette emnet gir deg utvidet kunnskap om nervesystemet (nevrofysiologi) og musklenes utvikling, oppbygning og funksjon (muskelfysiologi).

I dette emnet vil biomekanikk og anatomi omhandle underekstremitetene (hofte, kne og ankel).

Også her vil undervisningen være praktisk rettet med oppgaver, undervisning på anatomilaben og fellesundervisning.

Du har ansvar for egen læring slik at det i stor grad vil bli lagt opp til at du selv er på anatomisk læringssenter for fordypning.

Dette emnet gir deg kunnskap om de indre organers oppbygning og funksjon.

I dette emnet lærer du om hvordan sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og nyre og urinveier er bygget opp og fungerer.

Gode kunnskaper om disse organsystemenes normale oppbygning og funksjon er nødvendige for å forstå hvordan organene reagerer på sykdom.

I tillegg vil du få undervisning i muskler på truncus (brystkassen), abdomen (magen) og columna (ryggen).

Undervisningen vil bli gitt både som plenumsundervisning og veiledning på anatomilab.

Dette emnet gir deg kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i menneskekroppen, samt en introduksjon til hvordan lege- og rusmidler påvirker organismen vår. I tillegg får du en innføring i klinisk sykdomslære hvor du lærer å ta opp en sykehistorie og gjøre diagnostiske vurderinger.

Siste delen av emnet dekker de viktigste sykdommene innenfor hjerte og karsystem og lunge- og luftveier.

Dette emnet gir deg kunnskap om de vanligste sykdommene som rammer oss.

I løpet av emnet får du en grundig innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene som rammer oss, hvordan de diagnostiseres, behandles, og ikke minst, forebygges.

Undervisningen fokuserer på livsstilssykdommer og kroniske sykdommer slik som hjerte-karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes mellitus.

Dette emnet gir deg kunnskap om interaksjonen mellom samfunn, individ og helse.

For å bedre folkehelsen i Norge holder det ikke å kun fokusere på individenes ansvar for egne helsevalg, vi må også sørge for å strukturere samfunnet slik at det blir enklere for individene å ta de gode helsevalgene.

Emnet gir deg grunnleggende innføring i samfunnsmedisin, helsepsykologi, kommunikasjon, epidemiologi og etikk.

Dette emnet gir deg kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse, samt hvordan endringer i disse faktorene kan påvirke forebygging, behandling og rehabilitering av sykdommer.

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i hovedpunkter i norsk og internasjonal ernæringspolitikk, viktige metoder for kostholdsforskning og de ulike matvaregruppene i Norge; deres betydning som kilde for energi og næringsstoffer, helseeffekter og deres plass i norsk kosthold.

Emnet gir en introduksjon til makronæringsstoffene (karbohydrater, proteiner og fett), samt fordøyelse, absorpsjon og omsetning av disse.

Studentene får innsikt i regulering av energibalansen og målemetoder for og beregning av energiomsetning og energibehov.

Emnet gir inngående kunnskap om metabolisme av de energigivende næringsstoffene.

Videre får studentene ferdigheter i beregning og vurdering av næringsstoffinntak og energifordeling i kosten.

Studentene lærer også om omsetning og effekter av alkohol i kroppen.

Emnet fokuserer på mikronæringsstoffenes (vitaminer, mineraler, sporstoffer og antioksidanter) behov, omsetning og funksjon i kroppen.

Kosttilskudd, tilsetningsstoffer og legemidler i relasjon til næringsstoffer og ernæringsstatus tas også opp.

Emnet tar opp vurdering av ernæringsstatus og ernæringsbehov. I denne sammenheng tas under- og overernæring opp.

Igangsetting, gjennomføring og oppfølging av ernæringstiltak er et annet hovedtema.

Videre belyses spiseforstyrrelser, matallergi, intoleranser og gastrointestinale sykdommer.

Emnet fokuserer på helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring i tilknytning til livsstilssykdommer som metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft.

Andre emner som tas opp i tilknytning til ernæring er bensykdom, KOLS, tannhelse og psykisk helse.

Videre lærer studentene å foreta kritisk vurdering av trend-dietter.

Dette emnet vil gi deg en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistiske metoder.

De ulike forskningstradisjonene vil bli gjennomgått og du får en forståelse for forskjellige typer forskningsmetoder.

Undervisningen har et praktisk fokus med mye gruppearbeid og øvelser.

Det vil bli lagt opp til at du utvikler en kritisk evne til å vurdere forskningsresultater.

Emnet vil danne basis for arbeidet med bacheloroppgaven.

Emnet fokuserer på ernæring og kosthold for å optimalisere prestasjon ved fysisk aktivitet.

Næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med særlig fokus på makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer, væske- og saltbalanse er viktige tema i emnet.

Andre tema som tas opp i emnet er vektregulering, endring av kroppssammensetning, spiseforstyrrelser, kosttilskudd og doping.

Emnet fokuserer på helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring for ulike grupper, med særlig fokus de ulike livsfase. Særlig fokuseres det på gravide og ammende, spedbarn, barn og unge, og eldre.

I tillegg lærer studentene om vegetarianere, ernæring ved funksjonshemming, samt ernæring, helse og innvandrere.

Etiske problemstillinger knyttet til ernæring og kosthold blir også berørt.

Dette emnet gir studenten kunnskap om forskjellige strategier for å kommunisere helsebudskap til grupper og enkeltindivider, med den hensikt å stimulere til livsstilsendring.

Studenten får øvet seg i veilederrollen og lærer hvordan du kartlegger og bidrar til å skape indre motivasjon hos andre.

Mye av undervisningen er praktisk rettet og foregår i smågrupper.

Emnet fokuserer på kostveiledning og inneholder både teori og ferdighetstrening på studentklinikken.

Som student vil gi kostveiledning til klienter i studentklinikken under kyndig veiledning.

Du får også en innføring i hvordan man kan starte egen praksis.

Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave og et avsluttende prosjektarbeid. Gjennom et slikt prosjektarbeid skal studentene bruke tilegnet kompetanse fra studiet til å løse en valgt problemstilling.

Bacheloroppgaven skal ha en vitenskapelig tilnærming til problemstillingen og legge vekt på metodiske kunnskaper og ferdigheter, samt analyse, drøfting og refleksjoner over teori og empiri.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å kunne søke på studiet må du ha generell studiekompetanse med fagkravene Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2), og fysikk 1 og kjemi (1 + 2).

Bachelorstudenter på Bachelor i ernæring må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Australia

 • University of Queensland, Brisbane

Har du tidligere studert helsefag kan du søke om opptak direkte til andre året på dette studiet. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Studiet er praksisnært og profesjonsrettet, slik at du kan gå rett ut i jobb etter endte studier. Du vil være kvalifisert til spennende jobber innen ernæringsrådgivning, undervisnings- og opplysningsarbeid, og helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid.

Bachelor i ernæring gir en bred ernæringsfaglig teoretisk kompetanse samt innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til relevante masterstudier i etterkant av bachelorgraden innen for eksempel helsevitenskap, matvitenskap og samfunnsernæring.

Videre mastermulighteter

Studenter ved Høyskolen Kristiania med en fullført Bachelor i ernæring har mulighet til å ta en toårig master i klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England.

Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad i ernæring. Det enkelte studiested foretar opptaket og vurderer alle søkere individuelt. Opptakskravene varierer og enkelte studier kan stille krav om ekstra fag innen for eksempel kjemi, matte eller biokjemi.

Vi gjør også oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister ved forskjellige studiesteder og at disse ofte er tidlig på året. Med en bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania kvalifiserer du for eksempel som søker med direkte opptak på disse studiene*:

NB: Listen er ikke utfyllende. Opplysninger om mastermuligheter er innhentet februar 2016. Du er selv ansvarlig for å verifisere videre påbyggingsmuligheter, Høyskolen Kristiania fraskriver seg et hvert ansvar for andre skolers behandling av søkere og/eller til enhver tid gjeldende opptakskrav.

NTNU

Universitet i Oslo

Universitetet i Bergen

Leeds Beckett University, England

*Klinisk ernæring

Bachelor i ernæring kvalifiserer ikke til opptak på de norske utdanningene i klinisk ernæring. Vi har imidlertid et unikt samarbeid med Leeds Beckett University om en mastergrad i klinisk ernæring i England.

Studenter ved Høyskolen Kristiania med en fullført Bachelor i Ernæring har mulighet til å ta en toårig Master i klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England.

Det engelske universitetet tilbyr mellom 15 og 35 masterstudieplasser per år forbeholdt studenter med Bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania.

Gjennomføring

Masterstudiet i klinisk ernæring ved Leeds Beckett University er av to års varighet og leder frem til tittelen Master i klinisk ernæring (Msc).

 • Første året består av fordypning i kliniske ernæringsfag samt vitenskapelig metode og statistikk
 • Andre året består av blant annet klinisk utplassering på sykehus, og en masteroppgave. Studenter vil kunne gjennomføre masteroppgaven enten i England eller Norge. Dette vil avhenge av hvilke prosjekter som er aktuelle ved tidspunktet for gjennomføring av mastergraden

Generell informasjon

Opptakskrav er:

 • Fullført Bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania med karakter C i snitt
 • Bestått IELTS (engelskprøve) med minimum 7.0 i score
 • Bestått legeerklæring
 • Plettfri vandelsattest
 • Motivasjonsbrev
 • Verdibasert intervju (values based interview)

Masterstudiet ved Leeds Beckett University gir rett til støtte fra Lånekassen.

Etter å ha fullført mastergraden i klinisk ernæring i England vil du kunne søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog i Norge.

Informasjon om søknad om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog kan du lese på Helsedirektoratets nettsider. 

Leeds Beckett University

Leeds Beckett University er et stort, anerkjent universitet i England. Universitetet har over 30 000 studenter og har utdannet kliniske ernæringsfysiologer siden 1953 og var det første universitetet som tilbød denne utdanningen i England.

Utdanningen ved Leeds Beckett tilbyr et unikt undervisningsopplegg skreddersydd for våre studenter.

 • AneW

  Møt studielederen

  Ane tror studentene blir mer motivert og lærer best når de får benytte sine kunnskaper i praktiske oppgaver.

  Les mer
 • Leeds_Beckett

  Bygg på med en mastergrad i England

  Vi tilbyr en unik toårig mastergrad i klinisk ernæring på Leeds Beckett University i England.

  Les mer