✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Advokatsekretær – juridisk kontormedarbeider – nett

Er du interessert i jus og vil jobbe som administrativ støtte?

Utdanningen advokatsekretær gir deg praktiske ferdigheter til å bidra med administrativ støtte i virksomheter med juridiske miljøer.

I løpet av et år på deltid blir du en ettertraktet administrativ medarbeider med kunnskap om norske rettssystemet, lover og forskrifter, og vil for eksempel kunne bistå advokater i saksbehandling. Som advokatsekretær eller juridisk kontormedarbeider jobber du med mennesker, og diskresjon er viktig. Derfor går vi inn på temaer om klientbehandling og etikk.

Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)

Eller send mail til:
silja.bredeveien@kristiania.no
hegeborke.lillekroken@kristiania.no

Du vil lære om økonomistyring og kontorrutiner, tekstbehandling og regnskap. Da er det en fordel å være rask og ha øye for detaljer. I tillegg er det viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Mange arbeidsgivere vektlegger engelskkunnskaper, og vi har derfor med engelsk som et eget emne i utdanningen.  Innen jus kommer du inn på rettssystemet og rettsreglene, selskapsrett, familie- og arverett samt noe om rettshjelpforsikring og fri rettshjelp. Du lærer bruk av Office-programmene slik at de gir best mulig støtte til forretningsprosessene og du  kommer inn på møte- og arrangementsplanlegging. Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. 

Kunnskaper:

 • kandidaten har kunnskap om begreper, prosesser og elektronisk verktøy som anvendes i kontor- og sekretærarbeid innen juridiske fagområder
 • kandidaten har kunnskap om juridisk engelsk
 • kandidaten har innsikt i det norske rettssystemet, domstolene, rettskilder og forvaltningen samt gangen i offentlige saksframlegg og standarder for dokumenter
 • kandidaten har kunnskap om yrket som advokatsekretær og administrative oppgaver ved et advokatkontor
 • kandidaten kan oppdatere sin faglige kunnskap ved å benytte trykte kilder og nettsteder for å skaffe informasjon om problemstillinger knyttet til rettskilder, domstolene og forvaltningen
 • kandidaten forstår egen rolle som sekretær og ressursperson og hvilken betydning denne har på et advokatkontor, både for den interne verdiskapingen og for klienter 

Ferdigheter:

 • kandidaten kan anvende sin kunnskap om økonomi, juss og bruk av elektronisk verktøy til å utføre praktiske oppgaver med relevans for en advokatsekretær
 • kandidaten kan anvende engelsk i kundebehandling og kommunikasjon om juridiske tema
 • kandidaten kan anvende relevante verktøy og teknikker knyttet til bilagshåndtering og tilrettelegging for ekstern regnskapsfører
 • kandidaten kan anvende sin kunnskap i engelsk skriftlig og muntlig kommunikasjon på et internasjonalt advokatkontor
 • Kandidaten kan bruke internett til å finne informasjon om rettskilder, domstolene og forvaltningen for å løse utfordringer knyttet til egne arbeidsoppgaver
 • kandidaten kan kartlegge en kontorfaglig situasjon og identifisere konkrete utfordringer og hvordan de best kan løses med tilgjengelige kontorstøtteverktøy 

Generell kompetanse:

 • kandidaten har forståelse for etiske prinsipper som gjelder i forholdet mellom et advokatkontor og klienter samt andre eksterne forbindelser
 • kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning som ivaretar behov for trygghet, personvern og krav om konfidensialitet for klienter ved et advokatkontor
 • kandidaten kan skrive brev, notater og andre relevante dokumenter samt utarbeide og fremføre presentasjoner rettet mot utvalgte målgrupper, både på norsk og engelsk
 • kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og andre kolleger samt eksterne forbindelser ved et advokatkontor
 • kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder for god planlegging og gjennomføring av korrekt og effektiv saks- og dokumentbehandling ved et advokat-/juridisk kontor, samt bistå kollegaer i bruk av kontorstøtteverktøy og internettsøk
 • kandidaten kan planlegge, gjennomføre og evaluere møter på en profesjonell måte

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling. 

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.  

I tillegg får du:  

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.  
 • teknisk veiledning ved behov. 
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.  
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett. 

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.  

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • administrative fag 
 • jus 
 • engelsk 
 • IT
 • eksamen 

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. 

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.   

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.   

Usikker på om du oppfyller opptakskravene? Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac). 

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10 
 • minimum 4GB internminne (RAM) 
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom 
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

Etter fullført utdanning jobber de fleste som sekretær eller juridisk kontormedarbeider. Som advokatsekretær kan du jobbe på advokatkontor, i næringslivsforetak eller på kontor innen offentlig forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune. I tillegg er det mulig å jobbe som administrasjonsmedarbeider, gjerne på et advokatkontor.  

Noen eksempler på stillinger du kan søke på etter endt utdanning er:  

 • advokatsekretær 
 • administrasjonssekretær 
 • juridisk kontormedarbeider 
 • sekretær  
 • administrative støttestillinger innenfor stat og kommune 
 • resepsjoniststillinger med utvidede administrative støttefunksjoner 
 • kurs- og konferansevert/vertinne 
 • personlig assistent for en advokat

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett