✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen (gratis tilbud)  - nett

Ønsker du å stå godt rustet til å møte barn med annen språklig og kulturell bakgrunn?

Antallet minoritetsspråklige barn i barnehage har økt betraktelig de siste årene på grunn av full barnehagedekning. Alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen.  

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Utdanningen er nettbasert og undervisningen foregår på kveldstid og passer derfor for deg som allerede er i jobb. Utdanningen inneholder en 10 ukers praksisperiode i en barnehage i 2. studieår.

Barns behov for trygghet og inkludering står sentralt. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, og gir deg faglig påfyll i din hverdag i barnehagen.

Studiet har begrenset antall fullfinaniserte plasser (gratis tilbud).

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Du lærer om ulike forhold som påvirker barns læring, trivsel, helse og helhetlige utvikling. Dette gjelder språkutvikling hos barn, pedagogikk og didaktikk i arbeid med språk og flerspråklighet og flerkulturell kompetanse. Refleksjon rundt etiske aspekter og prinsipper står sentralt i utdanningen.

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse:

Kunnskaper 

 • Kandidaten har kunnskap om flerspråklighet og språkutvikling hos barn og medfødte og miljøbestemte forhold som påvirker denne
 • Kandidaten har kunnskap om pedagogiske og didaktiske begreper, prosesser og verktøy som anvendes i språklig og flerkulturelt arbeid i barnehagen
 • Kandidaten har innsikt i barnehageloven, rammeplan for barnehagen samt forskrifter, styringsdokumenter og veiledninger som er relevante for språklig og flerkulturelt arbeid med barn
 • Kandidaten har kunnskap om barnehagesektoren og kjennskap til utvikling, og organisering av barnehager i Norge, samt kjennskap til fagarbeiderens rolle i barnehagen
 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om språk- og flerkulturelt arbeid i barnehagen
 • Kandidaten forstår betydningen barnehagen har for å ivareta mangfold, inkludering og medvirkning

Ferdigheter 

 • Kandidaten kan diskutere og anvende kunnskap om teorier og begreper vedrørende språkutvikling, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen
 • Kandidaten kan anvende skriftlige og muntlige ferdigheter som er relevante for yrkesutøvelsen
 • Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy og teknikker for, i samarbeid med pedagogisk ledelse, å kartlegge forhold som påvirker barns språkutvikling eller er knyttet til flerkulturelt arbeid
 • Kandidaten kan finne relevant informasjon og fagstoff om språk- og flerkulturelt arbeid i eget yrke i barnehagen
 • Kandidaten kan kartlegge barnehagens språkmiljø, identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak innenfor språk og flerkulturelt arbeid i barnehagen

Generell kompetanse 

 • Kandidaten har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer og kan reflektere over egen praksis i møte med barn, kollegaer og foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og deres foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • Kandidaten kan utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med foreldre, fagfeller og andre yrkesgrupper, i barnehagen og samarbeidende etater og virksomheter for å fremme språklig utvikling hos barn med flerspråklig tilhørighet
 • Kandidaten kan utvikle aktiviteter og arbeidsmåter knyttet til språk- og flerkulturelt arbeid i samarbeid med barnehagens pedagogiske ledelse

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du» live» nettsamling med lærer og klassen. I tillegg vil det gjennomføres to samlingsdager hvert semester ved skolens lokaler i Oslo.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • Teknisk veiledning ved behov.
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes. Vi mener undervisningsopplegget hos oss bidrar til den høye fullføringsprosenten blant studentene våre.

Utdanningen har ikke eksamen. Karakteren på vitnemålet settes etter en samlet vurdering av praksisrapporten (30%) og fordypningsoppgaven (70%). De er tverrfaglige og skal til sammen dokumentere at læringsutbyttet for utdanningen er oppnådd.

Etter endt utdanning får du vitnemål.

Utdanningen gjennomføres over 4 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Felles grunnlag for oppvekstfag
 • Pedagogikk og didaktikk
 • Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen
 • Flerkulturell kompetanse
 • Praksisperiode
 • Fordypningsoppgave

I utdanningen er det en praksisperiode på 10 uker som gjennomføres på egen arbeidsplass.

Praksisstedet må ha barn med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn, og studentene skal i praksisperioden ha arbeid i tilknytning til disse barna.

Barnehagen stiller med praksisveileder for deg i praksisperioden. Praksisveilederen skal stå for den daglige veiledningen og ha to grundige veiledningssamtaler med deg i løpet av praksistiden.

Praksiskontakt
Silja Bredeveien
E-post: Silja.bredeveien@kristiania.no
Tlf : 95 10 52 10

Formelle krav:

 • fullført og bestått videregående opplæring og fagbrev fra utdanningsprogrammet Barne- og ungdomsarbeider (eller tilsvarende eldre læreplaner)

Realkompetansevurdering:

 • minst 5 års arbeidserfaring fra barnehage
 • du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse
 • kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift, som er rettet mot arbeid i barnehagen, brukes som referanse for vurdering av om søker oppfyller krav til realkompetanse
 • søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2

Tilleggskrav:

 • ansettelsesforhold i barnehage gjennom hele studieperioden
 • praksis må gjennomføres på egen arbeidsplass
 • politiattest (kan ikke være eldre enn 3 mnd. ved studiets start)

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Studietilbudet er fullfinansiert som betyr at du vil få tilbudet gratis uten kostnader til annet enn pensumbøker.
Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset antall plasser. 

Inkludert i studiet er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

 

Videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen.  Etter endt studium er du kvalifiser til å utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet, og du skal kunne bygge relasjoner med foreldre og kollegaer i barnehagen.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett