✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen (gratis tilbud)  - nett

Opptaket for høsten 2019 er nå avsluttet. Meld deg på nyhetsbrev, så holder vi deg oppdatert om hvilke studier som vil ha oppstart uke 6 2020.

Jobber du i en barnehage og ønsker å stå godt rustet til å møte barn med annen språklig og kulturell bakgrunn?

Antallet minoritetsspråklige barn i barnehage har økt betraktelig de siste årene på grunn av full barnehagedekning. Alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen.  

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Utdanningen er nettbasert og undervisningen foregår på kveldstid og passer derfor for deg som allerede er i jobb. Utdanningen inneholder en 10 ukers praksisperiode i en barnehage i 2. studieår.

Barns behov for trygghet og inkludering står sentralt. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, og gir deg faglig påfyll i din hverdag i barnehagen.

Studiet har begrenset antall fullfinaniserte plasser (gratis tilbud). Plassene finansieres av Utdanningsdirektoratet som et ledd i kompetansehevingen i barnehagene. Vi anbefaler derfor alle som er kvalifisert til å søke som snart som mulig.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 15:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Du lærer om ulike forhold som påvirker barns læring, trivsel, helse og helhetlige utvikling. Dette gjelder språkutvikling hos barn, pedagogikk og didaktikk i arbeid med språk og flerspråklighet og flerkulturell kompetanse. Refleksjon rundt etiske aspekter og prinsipper står sentralt i utdanningen.

Etter endt utdanning vil du

 • ha forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer og kan reflektere over egen praksis i møte med barn, kollegaer og foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • ha utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og deres foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • kunne utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet
 • kunne bygge relasjoner med foreldre, fagfeller og andre yrkesgrupper, i barnehagen og samarbeidende etater og virksomheter for å fremme språklig utvikling hos barn med flerspråklig tilhørighet
 • kunne utvikle aktiviteter og arbeidsmåter knyttet til språk- og flerkulturelt arbeid i samarbeid med barnehagens pedagogiske ledelse

For mer informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du» live» nettsamling med lærer og klassen. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Det er to samlingsdager hvert semester ved skolens lokaler i Oslo. Samlingene er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltar.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • Teknisk veiledning ved behov.
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe.

Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave som vurderes med karakter. Alle arbeidskrav, avsluttende emneoppgaver, praksisrapport og fordypningsoppgave må være godkjent/bestått for å få vitnemål.

Utdanningen gjennomføres over 4 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Felles grunnlag for oppvekstfag
 • Pedagogikk og didaktikk
 • Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen
 • Flerkulturell kompetanse
 • Praksisperiode
 • Fordypningsoppgave

I utdanningen er det en praksisperiode på 10 uker som gjennomføres på egen arbeidsplass.

Praksisstedet må ha barn med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn, og studentene skal i praksisperioden ha arbeid i tilknytning til disse barna.

Barnehagen stiller med praksisveileder for deg i praksisperioden. Praksisveilederen skal stå for den daglige veiledningen og ha to grundige veiledningssamtaler med deg i løpet av praksistiden.

Praksiskontakt
Silja Bredeveien
E-post: Silja.bredeveien@kristiania.no
Tlf : 95 10 52 10

Du må være ansatt i en barnehage, på en avdeling med flerspråklige og flerkulturelle barn i studieperioden. Praksis må kunne gjennomføres på egen arbeidsplass.

For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du i tillegg oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Realkompetanse
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Dokumentere minst 5 års fulltids arbeidserfaring fra barnehage.
   • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumenterte norskkunnskaper
   • Fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse (kan ikke være eldre enn tre måneder ved studiets start).

For mer detaljerte opptakskrav, se studieplan.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Studietilbudet er fullfinansiert som betyr at du vil få tilbudet gratis uten kostnader til annet enn pensumbøker.
Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset antall plasser. 

Inkludert i studiet er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

 

Videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen.  Etter endt studium er du kvalifiser til å utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet, og du skal kunne bygge relasjoner med foreldre og kollegaer i barnehagen.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett