✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen  - nett

Ønsker du å stå godt rustet til å møte barn med annen språklig og kulturell bakgrunn?

Antallet minoritetsspråklige barn i barnehage har økt betraktelig de siste årene på grunn av full barnehagedekning. Alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen.  

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Utdanningen er nettbasert og undervisningen foregår på kveldstid og passer derfor for deg som allerede er i jobb. Utdanningen inneholder en 10 ukers praksisperiode i en barnehage i 2. studieår.

Barns behov for trygghet og inkludering står sentralt. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, og gir deg faglig påfyll i din hverdag i barnehagen.

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019, les mer om kvalifikasjoner til dette under Opptakskrav i menyen her. Begrenset antall plasser.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Du lærer om ulike forhold som påvirker barns læring, trivsel, helse og helhetlige utvikling. Dette gjelder språkutvikling hos barn, pedagogikk og didaktikk i arbeid med språk og flerspråklighet og flerkulturell kompetanse. Refleksjon rundt etiske aspekter og prinsipper står sentralt i utdanningen.

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse:

Kunnskaper 

 • Kandidaten har kunnskap om flerspråklighet og språkutvikling hos barn og medfødte og miljøbestemte forhold som påvirker denne
 • Kandidaten har kunnskap om pedagogiske og didaktiske begreper, prosesser og verktøy som anvendes i språklig og flerkulturelt arbeid i barnehagen
 • Kandidaten har innsikt i barnehageloven, rammeplan for barnehagen samt forskrifter, styringsdokumenter og veiledninger som er relevante for språklig og flerkulturelt arbeid med barn
 • Kandidaten har kunnskap om barnehagesektoren og kjennskap til utvikling, og organisering av barnehager i Norge, samt kjennskap til fagarbeiderens rolle i barnehagen
 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om språk- og flerkulturelt arbeid i barnehagen
 • Kandidaten forstår betydningen barnehagen har for å ivareta mangfold, inkludering og medvirkning

Ferdigheter 

 • Kandidaten kan diskutere og anvende kunnskap om teorier og begreper vedrørende språkutvikling, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen
 • Kandidaten kan anvende skriftlige og muntlige ferdigheter som er relevante for yrkesutøvelsen
 • Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy og teknikker for, i samarbeid med pedagogisk ledelse, å kartlegge forhold som påvirker barns språkutvikling eller er knyttet til flerkulturelt arbeid
 • Kandidaten kan finne relevant informasjon og fagstoff om språk- og flerkulturelt arbeid i eget yrke i barnehagen
 • Kandidaten kan kartlegge barnehagens språkmiljø, identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak innenfor språk og flerkulturelt arbeid i barnehagen

Generell kompetanse 

 • Kandidaten har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer og kan reflektere over egen praksis i møte med barn, kollegaer og foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og deres foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • Kandidaten kan utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med foreldre, fagfeller og andre yrkesgrupper, i barnehagen og samarbeidende etater og virksomheter for å fremme språklig utvikling hos barn med flerspråklig tilhørighet
 • Kandidaten kan utvikle aktiviteter og arbeidsmåter knyttet til språk- og flerkulturelt arbeid i samarbeid med barnehagens pedagogiske ledelse

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes.

Karakteren på vitnemålet settes etter en samlet vurdering av praksisrapporten (30%) og fordypningsoppgaven (70%). De er tverrfaglige og skal til sammen dokumentere at læringsutbyttet for utdanningen er oppnådd.

Etter endt utdanning får du vitnemål.

Utdanningen gjennomføres over 4 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Felles grunnlag for oppvekstfag
 • Pedagogikk og didaktikk
 • Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen
 • Flerkulturell kompetanse
 • Praksisperiode
 • Fordypningsoppgave

I utdanningen er det en praksisperiode på 10 uker i en barnehage – helst på egen arbeidsplass. Praksisstedet må ha barn med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn, og studentene skal i praksisperioden ha arbeid i tilknytning til disse barna. Skolen har gjennom avtaler med oppvekstsektoren muligheter til å tilby studentene praksisplasser ved enkelte barnehager.

Barnehagen stiller med praksisveileder for deg i praksisperioden. Praksisveilederen skal stå for den daglige veiledningen og ha to grundige veiledningssamtaler med deg i løpet av praksistiden.

Vi mener undervisningsopplegget hos oss bidrar til den høye fullføringsprosenten blant studentene våre.

Opptakskravet for denne utdanningen er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse med minst 3 års arbeidserfaring fra barnehage eller arbeid med barn i barnehagealder.

Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse.

Usikker på om du oppfyller opptakskravene?  Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 15 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019, les mer om fullfinansiert studie her.

Inkludert i prisen er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen.  Etter endt studium er du kvalifiser til å utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet, og du skal kunne bygge relasjoner med foreldre og kollegaer i barnehagen.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett