✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Barn med særskilte behov – nett

Jobber du med barn, eller har du et ønske om å jobbe med barn som trenger litt ekstra tilrettelegging?

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen og SFO.

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge.

Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019, les mer om kvalifikasjoner til dette under Opptakskrav i menyen her. Begrenset antall plasser.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Barn med særskilte behov krever mer av deg som jobber med barn. Da er det viktig at du er godt forberedt og har kompetansen du trenger. Mange uttrykker at disse barna også gir mer tilbake når de får tilretteleggingen de trenger.

I  barnehagen skal barna møte profesjonelle yrkesutøvere med god kompetanse og gode ferdigheter. De skal også oppleve brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid.

I studiet lærer du om kommunikasjon, samhandling, sosial utvikling og kompetanse, som kan bidra til å fremme læring og trivsel hos barn med særskilte behov. Du lærer om pedagogiske og didaktiske metoder, prosesser og verktøy som bidrar til en helhetlig utvikling hos barn. Videre får du kunnskap om forhold som er med og påvirker barns læring.

Utdanningens læringsutbytte deles i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse:

Kunnskaper  

 • Kandidaten har kunnskap om medfødte og miljøbestemte forhold som påvirker barns læring, trivsel og helhetlige utvikling.
 • Kandidaten har kunnskap om barn med særskilte behov forårsaket av forhold som fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser, forsinket utvikling, atferdsvansker, språk- og lærevansker, psykiske og sosiale vansker og migrasjonsrelaterte utfordringer.
 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjon, pedagogiske og didaktiske metoder, prosesser og verktøy som kan bidra til å fremme læring, trivsel og helhetlig utvikling hos barn med særskilte behov.
 • Kandidaten har innsikt i FNs barnekonvensjon, norske lover med forskrifter, rammeplan for barnehager og andre styringsdokumenter innenfor oppvekstsektoren som gjelder barn med særskilte behov.
 • Kandidaten har kjennskap til ulike aktører innenfor oppvekstsektoren og om betydningen av tidlig innsats for å fremme helse, læring og helhetlig utvikling for barn med særskilte behov.
 • Kandidaten har kjennskap til utviklingen av barnehager i Norge, ulike eierforhold, finansiering samt barnehageansattes myndighet og ansvar.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om barn med særskilte behov og hva som kan bidra til å fremme deres helse, læring, trivsel og helhetlige utvikling.
 • Kandidaten forstår betydningen av tidlig innsats overfor barn med særskilte behov i et utdannings-, folkehelse- og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap om kommunikasjon til profesjonelt samarbeid med barn med særskilte behov, deres foreldre, fagfeller og andre yrkesgrupper.
 • Kandidaten kan anvende ulike læringsmetoder, verktøy og materialer for å planlegge og gjennomføre leke‐ og læringsaktiviteter for barn med særskilte behov.
 • Kandidaten kan finne informasjon om fysisk aktivitet og kosthold for å forebygge utvikling av problemer, sykdom og funksjonsnedsettelse hos barn med særskilte behov.
 • Kandidaten kan finne informasjon og fagstoff som er egnet til å fremme læring og helhetlig utvikling for barn med særskilte behov.
 • Kandidaten kan gi en systematisk beskrivelse av barn med særskilte behov, identifisere faglige problemstillinger, i samarbeid med pedagogisk leder eller andre faginstanser, og iverksette tiltak som fremmer helse, læring og helhetlig utvikling.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for universelle menneskerettigheter og etiske prinsipper som respekt for den enkeltes egenart, taushets- og opplysningsplikt og personvern og reflektere over egen praksis i arbeid med barn med særskilte behov og deres foreldre.
 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta barnas integritet, brukermedvirkning, åpenhet, fortrolighet og taushetsplikt i samarbeidet med barn, deres foreldre og kollegaer.
 • Kandidaten kan utføre arbeidet slik at det fremmer helse, læring og helhetlig utvikling – tilpasset individuelle behov hos barn med særskilte behov.
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og andre yrkesgrupper som, pedagoger og helsepersonell, for å utveksle kunnskaper og erfaringer om helse, læring og helhetlig utvikling hos barn med særskilte behov.
 • Kandidaten kan utvikle arbeidsmåter i samarbeid med fagfeller eller med PPT og/eller den pedagogiske ansvarlige ved institusjon og kommunisere med fagfeller og foreldre som – i samsvar med etiske prinsipper – fremmer helse, læring og helhetlig utvikling hos barn med særskilte behov.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes.

Utdanningen har ikke eksamen. Karakteren på vitnemålet settes etter en samlet vurdering av praksisrapporten (30%) og fordypningsoppgaven (70%). De er tverrfaglige og skal til sammen dokumentere at læringsutbyttet for utdanningen er oppnådd.

Etter endt utdanning får du vitnemål .

Utdanningen gjennomføres over 4 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Felles grunnlag for oppvekstfag
 • Pedagogikk og didaktikk
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Barn og unge med særskilte behov
 • Praksis
 • Fordypningsoppgave

I utdanningen er det en praksisperiode på 10 uker i en barnehage eller skole – helst på egen arbeidsplass. Praksisstedet må ha barn med særskilte behov, og studentene skal i praksisperioden ha arbeid i tilknytning til disse barna. Skolen har gjennom avtaler med oppvekstsektoren muligheter til å tilby studentene praksisplasser ved enkelte barnehager.

Barnehagen stiller med praksisveileder for deg i praksisperioden. Praksisveilederen skal stå for den daglige veiledningen og ha to grundige veiledningssamtaler med deg i løpet av praksistiden.

 

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole og fagbrev fra Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Aktivitør, eller tilsvarende eldre læreplaner.

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse med minst tre års arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge, alder 0-18 år.

Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med  Jabra og  Logitec- modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 15 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1 900 kr.

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019, les mer om fullfinansiert studie her.

Inkludert i prisen er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen.

Etter endt studium kvalifiserer du for å jobbe med barn med særskilte behov innen barnehage og SFO, for eksempel som støttepedagog og annet barne- og ungdomsarbeid.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett