✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Helse, aldring og aktiv omsorg  – nett

Opptaket for høsten 2019 er nå avsluttet, neste studiestart er uke 6 2020 – med mulighet for å søke allerede nå i november. Melder du deg på nyhetsbrev, så holder vi deg løpende oppdatert.

Ønsker du å jobbe med eldre og kombinere praktisk arbeid med nyere kunnskap om eldreomsorg?

Innen 2030 er det ventet at antall 80-åringer i Norge vil dobles. Dette krever en storstilt etterutdanning av yrkesgrupper innen eldreomsorgen.

Utdanningen gir deg et godt grunnlag for å arbeide med eldre på en måte som fremmer helse og forebygger sykdom. Du vil blant annet opparbeide deg tverrfaglig kunnskap og ferdigheter innen helse- og sosialfagene, helsefremmende og forebyggende arbeid, sykdom, skader og funksjonsnedsettelse samt rehabilitering. Med denne utdanningen kan du videreutdanne deg, eller formalisere kompetanse du allerede har.

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 15:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Emnene i utdanningen dekker til sammen et bredt fagområde, og er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet.

Gjennom utdanningen lærer du blant annet om helsefremmende og forebyggende arbeid. Du lærer om den geriatriske pasienten, om psykiske lidelser, somatiske sykdommer, skader, funksjonsnedsettelse og demens hos eldre.  Du kommer inn på rehabilitering og du får innblikk i organisering og samhandling i pasientforløpet, yrkesutøvelse, verktøy, utvikling og veiledning.

Etter endt utdanning vil du

 • Ha forståelse for etiske prinsipper og yrkesetiske retningslinjer som gjelder yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenesten
 • Ha utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved ivaretakelse av eldres medvirkning, verdighet og integritet
 • Kunne utføre helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende omsorg etter den eldre brukerens individuelle behov
 • Kunne utføre helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende omsorg tilpasset grupper med særskilt behov som eldre med psykiskutviklingshemminger og eldre med flerkulturell tilhørighet
 • Kunne bygge relasjoner med pårørende, kollegaer, og på tvers av avdelinger og etater i samarbeidet om tjenestetilbudet til eldre brukere
 • Kunne bidra til å utvikle arbeidsmetoder og tjenester til eldre, gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon på arbeidsplassen

For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du: 

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes før praksisgjennomføring og fordypningsoppgave. Etter endt utdanning får du vitnemål.

Utdanningen har ikke eksamen. Karakteren på vitnemålet settes etter en samlet vurdering av praksisrapporten (30%) og fordypningsoppgaven (70%). De er tverrfaglige og skal til sammen dokumentere at læringsutbyttet for utdanningen er oppnådd.

Utdanningen gjennomføres over 4 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse
 • Organisering, systemer og ledelse
 • Praksisperiode
 • Fordypningsoppgave

Utdanningen har en praksisperiode på 10 uker på et sykehjem eller en annen arbeidsplass med eldre beboere – helst på egen arbeidsplass. I praksisperioden vil du få personlig oppfølging fra en praksisveileder på stedet du har praksis. Veilederen står for den daglige veiledningen og vil ha to grundige veiledningssamtaler med deg i løpet av praksistiden.

På vitnemålet gis en samlet sluttkarakter basert på karakteren for praksisrapport (teller 30%) og fordypningsoppgave (teller 70%).

Praksiskontakt
Silja Bredeveien
E-post: Silja.bredeveien@kristiania.no
Tlf : 95 10 52 10

Inkludert i prisen er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

 

For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra utdanningsprogrammet Helsefagarbeider.
 • Realkompetanse
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Dokumentere 3 års fulltids relevant arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole, utdanning og frivillig arbeid/tjeneste.
   • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumenterte norskkunnskaper
   • Fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

For mer detaljerte opptakskrav, se studieplan.

Det gjøres oppmerksom på at fullført fagskoleutdanning ikke gir autorisasjon som helsepersonell.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:  

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Det er i dag stor etterspørsel etter kompetanse på helse, aldring og aktiv omsorg i Norge. Utdanningen kvalifiserer deg til arbeid med eldre i privat og offentlig sektor – på sykehus, sykehjem, bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger. Utdanningen kan gi mer ansvar og muligheter for mer spesialiserte oppgaver innen eldreomsorgen.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett