✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Helsekoordinator – nett

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse?

Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt.

Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Emnene dekker til sammen et bredt fagområde, og er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger fra viktige aktører i helsetjenesten som arbeider i det kontorfaglige praksisfeltet.

Nå får du 15% rabatt på dette studiet. Rabatten trekkes fra prisen på studiet.

Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)

Eller send mail til:
silja.bredeveien@kristiania.no
hegeborke.lillekroken@kristiania.no

Du får kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse. Du lærer om kvalitetssystemer, teamarbeid, prosjektarbeid. Du lærer å bruke elektroniske kilder til å kvalitetssikre medisinske og faglige begrep og å finne informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre og til å finne relevant informasjon og fagstoff i aktuelle lover, forskrifter og avtaler. 

Utdanningens læringsutbytte deles i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. 

Kunnskaper 

 • kandidaten har kunnskap om oppbyggingen av egen helseorganisasjon, prosjektarbeid og faglig terminologi og begreper som benyttes i helsetjenesten
 • kandidaten har innsikt i oppbyggingen av offentlige helsetjenester, overordnede helsepolitiske mål, strategier og reformarbeid i helsetjenesten 
 • kandidaten har innsikt i lover og forskrifter for helsetjenesten som pasient- og brukerrettighetsloven, lov om helsepersonell, lov om pasientjournaler, lov om pasientrettigheter og lov om pasientskader
 • kandidaten har kunnskap om yrket helsekoordinator og kjennskap til yrket som kontorfaglig medarbeider og koordinator i helsesektoren. 
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om behov hos pasienter og pårørende og videreutvikle det merkantile fagfeltet i helsesektoren
 • kandidaten forstår hvilken betydning kontorarbeid og administrasjon har for kvalitet og verdiskaping i helsesektoren og for Norge som velferdssamfunn

Ferdigheter 

 • kandidaten kan anvende fagkunnskap om kvalitetssystemer i helsesektoren i kontorfaglig arbeid og oppfølging av slike systemer 
 • kandidaten kan anvende faglige verktøy og teknikker for utvikling av team, praktisk prosjektarbeid og deling av kunnskap i helsesektoren 
 • kandidaten kan anvende elektroniske oppslagstjenester til å kvalitetssikre anvendelse av medisinske og helsefaglige begreper 
 • kandidaten kan finne relevant informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre, lover, forskrifter og avtaler knyttet til kontorfaglig arbeid og administrasjon i helsesektoren 
 • kandidaten kan kartlegge arbeidssituasjonen for kontorfaglig personell – og identifisere problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak med tanke på å forbedre rutiner, kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt

Generell kompetanse 

 • kandidaten har forståelse for hvordan kontorfaglige medarbeidere i helsetjenesten kan bidra til å skape en organisasjonskultur i et flerkulturelt arbeidsmiljø som setter pasienten i sentrum 
 • kandidaten har utviklet nøyaktighet og pålitelighet og hensyn til krav om konfidensialitet og personvern i eget arbeid og i kontakt med kollegaer, pasienter, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
 • kandidaten kan utføre kontorfaglig arbeid på en måte som setter pasientenes behov i sentrum og er i samsvar med virksomhetens rutiner og retningslinjer. 
 • kandidaten kan bygge relasjoner og bidra til utvikling av tverrfaglig teamarbeid innenfor helsetjenesten
 • kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder og former for pasienttjenester og tverrfaglig samarbeid knyttet til kontorfaglig arbeid innenfor helsetjenesten

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil, også om du ikke fikk deltatt på nettsamling. 

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.  

I tillegg får du:  

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov 
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon  
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes før praksisgjennomføring og fordypningsoppgave. Etter endt utdanning får du vitnemål.  

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • etikk, menneskesyn og kultur 
 • kvalitetsarbeid og HMS (Helse, miljø og sikkerhet) 
 • identitet og egenforståelse helsekoordinator 
 • grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse 
 • samarbeid i tverrfaglig team 
 • prosjektarbeid 
 • helsetjenestens og helseforvaltningens oppbygging og egenart 
 • helsepolitiske strategier og reformarbeid 
 • fokus på morgendagens pasient/bruker/beboer 
 • fortrolighet med medisinsk faglige begreper 
 • trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre 
 • helsejus, lover, forskrifter og avtaler 
 • eksamensforberedelser 
 • eksamen

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole, programfag Helse – og sosialfag VG 3, Helsesekretær eller Helsefagarbeider. I tillegg må du ha autorisasjon som helsesekretær eller helsefagarbeider. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse med minst fem års arbeidserfaring fra helsesektoren. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.   

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.   

Usikker på om du oppfyller opptakskravene? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac). 

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10 
 • minimum 4GB internminne (RAM) 
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom 
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

Som ferdig utdannet helsekoordinator kan du jobbe som kontorfaglig ansatt på legekontor, sykehus og ellers i helsetjenesten. Kontorfaglig ansatte i helsetjenesten fungerer ofte som et nav i organisasjonen og er sentrale i samhandling og kommunikasjonen som foregår mellom de ulike profesjonene. Du vil gjennom utdanningen tilegne deg verdifull kompetanse for å møte dette behovet.  

Du kvalifiserer til å søke stillinger som helsekoordinator, kreftkoordinator, forløpskoordinator og andre koordinatorstillinger i helsevesenet. Flere tidligere studenter har også fått mellomlederstillinger. 

 Mange som tar dette studiet tar også Helseadministrasjonssekretær.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett