✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Kontormedarbeider – nett

Ønsker du grunnleggende kompetanse innen kontorarbeid?

De aller fleste virksomheter har behov for dyktige og kompetente kontormedarbeidere. Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid.

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Alle temaene i utdanningen representerer fagområder som er sentrale i yrkesutøvelsen for en kontorfaglig medarbeider.  Studiet vektlegger at den enkelte student tilegner seg nødvendig kompetanse i aktuelle verktøy, metoder og teknikker for å være løsningsfokusert. Summen av den kompetansen temaene gir, vil gjøre en kontormedarbeider til en verdifull ressursperson i virksomheten. Emnene er bygget opp slik at studenten har en naturlig progresjon i sitt studieløp. Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Gjennom utdanningsløpet kontormedarbeider får du god kompetanse i bruk av Office-programmene, herunder fremstilling av ulike typer dokumenter og presentasjoner ut fra målgruppe og krav til norsk standard og universell utforming. Du vil også lære om regnskap og bokføring, og du vil få opplæring i et markedets ledende regnskapssystemer – Visma eAccounting.

Du vil få en grundig innføring i saksbehandling og arkivering.  Du lærer og om verktøy og metoder for elektronisk arkivering av dokumenter som anvendes innenfor kontorfaget. Du lærer om bruk av kundebehandlingssystem og verktøy som benyttes i kundeoppfølging.  Her vil du både gjøre praktisk registrering og arkivering av kundetransaksjoner samt få innsikt i innsikt i sentrale lover og bestemmelser i forbindelse med datasikkerhet og dokumenthåndtering. Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse.

Kunnskaper

 • kandidaten har kunnskap om IKT-verktøy som anvendes i kontorarbeid og dokumentbehandling knyttet til tekstbehandling, regneark, databaser, presentasjonsprogram, internett og epost.
 • kandidaten har innsikt i lover og regler for bokføring, opphavsrett og personvern, standarder og krav til kvalitet for brev, arkivsystemer og bokføring.
 • kandidaten har kunnskap om yrket som kontormedarbeider og kjennskap til hvordan det utøves
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om nye versjoner av aktuelle dataprogrammer og endringer i lover, regler og standarder som har betydning for egne arbeidsoppgaver
 • kandidaten forstår hvilken betydning kontorfaget har for verdiskapingen i en virksomhet og dens verdikjede

Ferdigheter

 • kandidaten kan anvende faglig kunnskap til å utarbeide, presentere, arkivere og håndtere dokumenter og materiell og å kommunisere med medarbeidere og virksomhetens forbindelser
 • kandidaten kan anvende IKT-verktøy til skriftlig og muntlig kommunikasjon og til å produsere dokumenter som brev, referater, rapporter, beregninger, diagrammer, presentasjoner og formidle disse internt og eksternt.
 • kandidaten kan bruke internett og IKT-verktøy til å finne informasjon og få hjelp til å løse problemstillinger knyttet til egne arbeidsoppgaver
 • kandidaten kan kartlegge egen arbeidssituasjon, identifisere faglige problemstillinger og behov for å ta i bruk nye løsninger i kontorarbeidet

Generell kompetanse

 • kandidaten har forståelse for etiske prinsipper knyttet til konfidensialitet og personvern i kontorarbeidet
 • kandidaten har utviklet nøyaktighet og pålitelighet i eget arbeid og kontakt med kolleger, kunder og samarbeidspartnere
 • kandidaten kan bistå overordnede og kolleger i bruk av IKT-verktøy ved utarbeiding og håndtering av dokumenter og informasjon
 • kandidaten kan bygge relasjoner med kontormedarbeidere og andre kolleger, samt virksomhetens kunder og andre forbindelser
 • kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget arbeid

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • teknisk veiledning ved behov.
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål. Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

 

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • bruk  av Office-programmer og fremstilling av dokumenter og presentasjoner
 • regnskap og bokføring
 • integrasjon av kontorstøtteverktøy
 • dokumentbehandling, arkivering og kundeoppfølging

Formelle krav:

 • Fullført og bestått videregående opplæring

Realkompetansevurdering:

 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter en vurdering av søkerens dokumentasjon og eventuelt utfyllende informasjon. Vurdering baseres på kravene til opptak på grunnlag av formell kompetanse
 • Søker må minst være 23 år i opptaksåret
 • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom utdanning, jobb og frivillig arbeid
 • Summen av skolegang og arbeidserfaring må være på minimum 3 år
 • Søker må ha norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i Vg1 studieforberedende eller Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 20 650 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen kontor og administrasjon, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett