✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Lønnsmedarbeider – nett

Trives du med en arbeidsdag full av varierte arbeidsoppgaver? Ønsker du en spennende jobb med lønn og personal?

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene.   Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs og det er avgjørende for en bedrifts at personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte.

Utdanningen  fokuserer på den lønnstekniske og personalpolitiske delen av kontakten mellom ansatte og bedrift og gir deg ferdigheter til å utføre lønnsrelaterte oppgaver samt kunnskap innen personaladministrasjon og personalutvikling.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Utdanningen består av to hovedemner. Gjennom emnet Personalfag og organisasjonsteori lærer du hvordan personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte, herunder rekrutteringsprosesser, gjennomføring av medarbeidersamtaler og hvordan jobbe etter gjeldende lovverk relatert til personalarbeid.

Emnet Lønn omhandler alt det som skal til for å kunne arbeide som lønnsmedarbeider, gjennom blant annet hvordan utføre korrekt beregning, registrering, avstemming og lønnsutbebetaling og lønnstrekk. Studentene lærer å bruke lønnssystemet Visma Mamut og Huldt & Lillevik. Du vil også få tilgang til å ta sertifisering i systemene til Huldt & Lillevik.  Ferdighetene du tilegner deg i disse programmene kan enkelt overføres til andre lønnssystemer.

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse.

Kunnskaper

 • kandidaten har kunnskap om sentrale sider ved personal- og lønnsarbeid, som organisering, personalforvaltning, fastsettelse og utbetaling av lønn og lønnstrekk
 • kandidaten har innsikt i lover og avtaler som påvirker forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som arbeidsmiljøloven, ferieloven, tariffavtaler, lønnsstatistikk og regler for skattetrekk
 • kandidaten har kjennskap til hvordan eget lønns- og personalarbeid må forholde seg til formål og praksis hos arbeidslivets organisasjoner og skattemyndighetene
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om lønns- og arbeidsforhold, med spesiell vekt på arbeidsmiljøet, ferieloven, tariffavtaler, beregning og innbetaling av skatter og avgifter
 • kandidaten forstår betydningen en personal- og lønnsmedarbeider har for å dokumentere en virksomhets lønnskostnader og lønn og forvalte en personalpolitikk som kan ha samfunnsmessige konsekvenser

Ferdigheter

 • kandidaten kan anvende sin kunnskap til rekruttering og personalforvaltning, korrekt beregning, registrering, avstemming og lønnsutbebetaling og lønnstrekk
 • kandidaten kan anvende elektroniske verktøy for beregning, registrering, avstemming og utbetaling av lønn, samt trekk av skatt og fagforeningskontingent
 • kandidaten kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for eget arbeid med personal- og lønnsforhold
 • kandidaten kan kartlegge forhold som påvirker lønns- og arbeidsforhold, identifisere faglige problemstillinger og behov for å iverksette tiltak

Generell kompetanse

 • kandidaten har forståelse for betydningen av god personalforvaltning og korrekt beregning og fortrolig håndtering av lønnsdata og personalforhold
 • kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning i sitt forhold til kolleger og ved håndtering av lønns- og personaldata
 • kandidaten kan utføre sitt arbeid med lønn og personalforvaltning i samsvar med pålegg, avtaler og tidsplaner
 • kandidaten kan bygge relasjoner med kolleger, tillitsvalgte og virksomhetens ledelse og kunne delta i et faglig eksternt nettverk
 • kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder i eget arbeid som bidrar til å rekruttere gode medarbeidere, forvalte personalpolitikken, utvikle et godt arbeidsmiljø og et godt forhold til tillitsvalgte

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett
 • du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • personalfag og organisasjonsteori
 • lønn

Formelle krav:

 • Fullført og bestått videregående opplæring

Realkompetansevurdering:

 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter en vurdering av søkerens dokumentasjon og eventuelt utfyllende informasjon. Vurdering baseres på kravene til opptak på grunnlag av formell kompetanse
 • Søker må minst være 23 år i opptaksåret
 • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom utdanning, jobb og frivillig arbeid.
 • Summen av skolegang og arbeidserfaring må være på minimum 3 år
 • Søker må ha norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i Vg1 studieforberedende eller Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram

Har du ikke kontor og administrasjonsfagbrev eller tilsvarende realkompetanse, vil vi anbefale et forkurs.

Forkurs for lønnsmedarbeider-studenter

Hensikten med dette forkurset er å gi en basis hovedsakelig i bedriftens økonomi, og vi anbefaler sterkt at du jobber deg gjennom stoffet og løser de tilhørende oppgavene. Forkurset er lagt opp til at du jobber på egenhånd og består av fire leksjoner.

 • Leksjon 1: Gir en introduksjon i bedriftsøkonomi.
 • Leksjon 2 og 3: Gir en introduksjon til regnskapsføring – begreper.
 • Leksjon 4: Introduserer deg til Lov og avtaleverk rundt arbeidsforholdet.

Pris: GRATIS


Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta noen av forkursene, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Velg det eller de som er aktuelle for deg.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 22 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er

I tillegg får du tilgang til programmene:

 • Office365
 • Visma eAccounting * Sticos Oppslag * Huldt & Lillevik Lønn
 • Lex Aditro Oppslagsverk

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Kompetansen du tilegner deg gjennom utdanningen åpner for mange jobbmuligheter. Som lønnsmedarbeider med gode kunnskaper innen lønn og personalhåndtering vil du kunne ta på deg HR-relaterte oppgaver så vel som å drive med lønn. Dette gir sosiale arbeidsdager med mange varierte arbeidsoppgaver.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett