✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Skoleadministrasjonssekretær – nett

Ønsker du deg en kontorfaglig jobb i skolen hvor du spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte?

Utdanningen som Skoleadministrasjonssekretær gir deg etterspurt kompetanse som kan brukes til å gå rett inn i en administrativ funksjon i skolen.

Kontoransatte er ofte de som har den store oversikten, er gode på å bygge relasjoner og de er et viktig bindeledd mellom elever, foreldre, lærere og ledelsen. Som kontoransatt i skolen kreves det dermed at du har kompetanse innen mange fagområder. I dette studiet er du innom fire hovedemner; administrasjon og kontorarbeid, skolejuss, elev- og personalforvaltning, service og relasjonsbygging, møter og sammenkomster. Utdanningen handler skolen som serviceinstitusjon, hvordan den kontorfaglige ansatte kan bidra til god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom ansatte, elever og deres foresatte. Utdanningen er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Du får en grundig innføring i kommunikasjon mellom skole, foresatt og elev, hvordan bruke en moderne læringsportal, samhandling, håndtering av mobbing og arbeid med møter. Du får også innføring i hvilke lover, forskrifter og rutiner som er gjeldende grunnskolen og videregående skole og hvor du finner disse.

Du lærer å bruke digitale verktøy som anvendes innen kontorfaglig arbeid, samtidig som du skal få et godt innblikk i temaer som saksbehandling, arkivering og økonomi. Du lærer om relevante lover og regler, slik at du kan bistå skoleledelsen i arbeidet med elev- og personalforvaltning og juridiske hverdagsproblemer. Du får innsikt i rutiner og regler som omhandler arbeidet med planlegging, gjennomføring og oppfølging av vanlige møter og sammenkomster ved skole.

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse.

Kunnskaper

 • kandidaten har kunnskap om begreper, prosesser, læringsplattformer, skoleadministrative systemer og annet verktøy som anvendes innenfor kontorfaglig arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved grunnskolen, videregående skole og Skolefritidsordningen (SFO).
 • kandidaten har innsikt i skolelova, forvaltningsloven og andre relevante lover, forskrifter og regler som angår en skole og SFO
 • kandidaten har innsikt i standarder, avtaler og krav til kvalitet som gjelder for kontorfaglig arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved skolen og SFO
 • kandidaten har kunnskap om offentlige og private skoler, SFO, deres plass i samfunnet, hvordan de driftes og finansieres, samt kjennskap til yrket som kontorfagmedarbeider ved en skole og SFO
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om administrasjon, service, elev- og personalforvaltning, skolejusss og møtevirksomhet ved en skole og SFO gjennom trykte og elektroniske fagartikler og ved å delta på kurs og i faglige nettverk
 • kandidaten forstår betydningen utdanning har for personlig utvikling, arbeidsliv og verdiskaping i et demokratisk kunnskapssamfunn.

Ferdigheter

 • kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap til praktisk kontorarbeid, service, personalforvaltning, samhandling og kommunikasjon med lærere, SFO-medarbeidere, elever og foresatte samt eksterne kontakter
 • kandidaten kan anvende en læringsplattform, et skoleadministrativt system og andre verktøy, teknikker og uttrykksformer til kontorfaglig og administrativt arbeid
 • kandidaten kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for yrkesfaglige problemstillinger for en kontorfaglig medarbeider ved en skole og for SFO
 • kandidaten kan lage en systematisk oversikt over kontorfaglige oppgaver ved en skole og SFO, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

 • kandidaten har forståelse for etiske prinsipper ved en skole, som respekt, likeverd, rettferdighet, fortrolighet og å beskytte elever mot mobbing
 • kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning i sitt kontorfaglige arbeid ved å fremme og forsvare prinsipper, som respekt, likeverd, personvern, taushetsplikt, rettferdighet og å beskytte elever mot mobbing
 • kandidaten kan utføre kontorarbeid, service og personalarbeid basert på behov hos skolens ledelse, lærere, SFO-medarbeidere, elever og deres foresatte
 • kandidaten kan bygge relasjoner med elever og deres foresatte samt med kontorfaglige kollegaer og andre medarbeidere på egen arbeidsplass og ved andre skoler
 • kandidaten kan utvikle og forbedre arbeidsmetoder og tjenester i sitt kontorfaglige arbeid, service, elev- og personalforvaltning ved en skole og SFO

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen.

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • administrasjon og kontorarbeid
 • service- og relasjonsbygging
 • skolejuss og elev- og personalforvaltning
 • møter og sammenkomster
 • eksamen

Formelle krav:

 • Fullført og bestått videregående opplæring

Realkompetansevurdering:

 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter en vurdering av søkerens dokumentasjon og eventuelt utfyllende informasjon. Vurdering baseres på kravene til opptak på grunnlag av formell kompetanse
 • Søker må minst være 23 år i opptaksåret
 • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom utdanning, jobb og frivillig arbeid
 • Summen av skolegang og arbeidserfaring må være på minimum 3 år
 • Søker må ha norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i Vg1 studieforberedende eller Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram

Har du ikke kontor og administrasjonsfagbrev eller tilsvarende realkompetanse, vil vi anbefale et forkurs. Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 22 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

Det er et stort behov for sekretærer som kan ta seg av administrative og andre oppgaver som bidrar til en velfungerende skole. Utdanningen Skoleadministrasjonssekretær er praktisk og yrkesrettet, som betyr at du kan gå rett ut i jobb som kontoransatt i grunnskole eller videregående skole etter endt utdanning. Mange opplever å få nye oppgaver og mer ansvar etter utdanningen.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett