Bachelor

Fysisk aktivitet og ernæring

Er du opptatt av din og andres helse og ønsker å gi folk en sunnere livsstil og bedre form?

Bachelor-i-Fysisk-aktivitet-og-ernaering

Vår Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er et praktisk studium, der en del av fagene baserer seg på at du selv er aktiv.

Dårlig fysisk form og usunt kosthold er noen av de viktigste årsakene til livsstilssykdommer. Samtidig er mange allerede fysisk aktive, men trenger veiledning og motivasjon for å opprettholde eller forbedre helsen sin og prestasjonene sine.

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er utdanningen for deg som har lyst til å jobbe med mennesker.

Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Mange muligheter for en spennende karriere

En bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gir varierte jobbmuligheter. Du kan for eksempel jobbe innen treningsbransjen, bedriftshelsetjenesten, idrettsklubber, skolehelsetjenesten, skolefritidsordningen, eldreomsorgen og i frivillige organisasjoner.

Dette bachelorstudiet er også et godt utgangspunkt for videre mastergradsstudier.

Godt studiemiljø

Studiet starter med felles tur til Numedal.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

På Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring lærer du om den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du lærer også om ulike fysiologiske tilpasninger som skjer under utvikling, aldring og trening, for deretter å kunne planlegge og lede arbeid med fysisk aktivitet tilpasset mennesker på ulike nivåer og stadier i livet.

Du vil også lære om livsstilsrelaterte sykdommer og lidelser, samt deres årsaksforhold, og du vil kunne forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kostholdets betydning for helse på bakgrunn av kjennskap til sentrale vitenskapelige artikler på fagfeltet.

Du vil møte studentaktiviserende læringsformer som problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, medstudentrespons og studentpresentasjoner, samt mye praksisarbeid underveis i studiet. Den praktiske treningen gjennomføres i våre egne treningslokaler og utendørs.

Du vil også lære om helseprofiltesting, og dette vil sette deg i stand til å gjennomføre kartlegging av nåtilstanden til noen av de viktigste helseparameterne. Vi vektlegger hvordan du kan jobbe med motiverende kommunikasjon for å skape varig endring av livsstil, som resulterer i bedre helse og prestasjoner.

Pasientpraksis

Intern praksis gjennomføres på Høyskolen Kristianias egen testlab og studentklinikk, hvor du vil øve deg på å veilede og teste pasienter under kyndig veiledning av vår fagstab.

Den eksterne praksisen gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan cellene våre er bygget opp og fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Gode kunnskaper om cellens normale funksjon og oppbygning er helt nødvendig for alle som jobber med helsefag. Du vil også få undervisning innen anatomi. Du vil lære hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp og deres funksjon. Dessuten vil det bli undervist i anatomi og biomekanikk for overekstremitetene (skulderblad og skulderledd) i vårt anatomiske læringssenter.

Mye av undervisningen skjer som praktisk gruppearbeid med humane anatomiske preparater. Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende.

Dette emnet gir deg utvidet kunnskap om nervesystemet (nevrofysiologi) og musklenes utvikling, oppbygning og funksjon (muskelfysiologi).

I dette emnet vil biomekanikk og anatomi omhandle underekstremitetene (hofte, kne og ankel).

Også her vil undervisningen være praktisk rettet med oppgaver, undervisning på anatomilaben og fellesundervisning.

Du har ansvar for egen læring slik at det i stor grad vil bli lagt opp til at du selv er på anatomisk læringssenter for fordypning.

Dette emnet gir deg kunnskap om de indre organers oppbygning og funksjon.

I dette emnet lærer du om hvordan sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og nyre og urinveier er bygget opp og fungerer.

Gode kunnskaper om disse organsystemenes normale oppbygning og funksjon er nødvendige for å forstå hvordan organene reagerer på sykdom.

I tillegg vil dere få undervisning i muskler på truncus (brystkassen), abdomen (magen) og columna (ryggen).

Undervisningen vil bli gitt både som plenumsundervisning og veiledning på anatomilab.

Dette emnet gir deg kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i menneskekroppen, samt en introduksjon til hvordan lege- og rusmidler påvirker organismen vår. I tillegg får du en innføring i klinisk sykdomslære hvor du lærer å ta opp en sykehistorie og gjøre diagnostiske vurderinger.

Siste delen av emnet dekker de viktigste sykdommene innenfor hjerte og karsystem og lunge- og luftveier.

Dette emnet gir deg kunnskap om de vanligste sykdommene som rammer oss.

I løpet av emnet får du en grundig innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene som rammer oss, hvordan de diagnostiseres, behandles, og ikke minst, forebygges.

Undervisningen fokuserer på livsstilssykdommer og kroniske sykdommer slik som hjerte-karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes mellitus.

Dette emnet gir deg kunnskap om interaksjonen mellom samfunn, individ og helse.

For å bedre folkehelsen i Norge holder det ikke å kun fokusere på individenes ansvar for egne helsevalg, vi må også sørge for å strukturere samfunnet slik at det blir enklere for individene å ta de gode helsevalgene.

Emnet gir deg grunnleggende innføring i samfunnsmedisin, helsepsykologi, kommunikasjon, epidemiologi og etikk.

I dette emnet er fokuset på den praktiske delen knyttet til organisering og gjennomføring av fysisk aktivitet og trening.

Gjennom emnet vil du få kunnskap og erfaring om hvordan man bruker ulike aktivitetsformer, både innendørs og utendørs, i utvikling av grunnleggende kvaliteter som styrke, utholdenhet, bevegelighet og balanse.

Dette emnet er tett integrert med aktivitetslæren og gir deg kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper og treningsplanlegging, samt kunnskap om hvordan kroppen vil tilpasse seg ulike typer trening og aktivitetsformer.

Emnet vil også gi deg innføring og praktisk erfaring i ulike tester knyttet til måling av styrke, utholdenhet, bevegelighet og balanse.

Dette emnet gir deg kunnskap om makro- og mikronæringsstoffer og om kroppens energiomsetning.

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i beregning av energibehov, samt fordøyelse, funksjon, omsetning og anbefalt inntak av energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineralstoffer og andre bioaktive komponenter.

I dette emnet er fokuset på den praktiske delen knyttet til organisering og gjennomføring av fysisk aktivitet og trening.

Gjennom emnet vil du få kunnskap og erfaring om hvordan man bruker ulike aktivitetsformer, både innendørs og utendørs, i utvikling av grunnleggende kvaliteter som styrke, utholdenhet, bevegelighet og balanse.

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes både i forebygging, behandling og rehabilitering av sykdommer.

Du lærer deg å planlegge og tilrettelegge fysisk aktivitet for forskjellige befolkningsgrupper, med hovedfokus på barn og unge, voksne og eldre.

Du vil også lære om hvordan du kan sette i gang tiltak for å påvirke folks levevaner.

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan kostholdet påvirker helsen vår.

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i hvordan ernæring kan bidra til forebygging og behandling av våre vanligste livsstilssykdommer, og kunnskap om ernæringsbehov for ulike grupper som gravide og ammende, barn og unge og eldre.

Dette emnet bygger videre på emnet ”Fysisk aktivitet og helse”. Fokuset i dette emnet er hvordan du kan tilrettelegge fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper.

Du vil få kunnskap om tilrettelegging for minoritetsgrupper, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og mennesker med spesielle forutsetninger, både fysisk og psykisk.

Emnet vil også gå nærmere inn på helsepedagogiske modeller og teorier.

Dette emnet gir deg kunnskap om idrettsernæring, og du får innsikt i hvilke anbefalinger som gjelder både for idrettsutøvere og for andre som er aktive og ønsker å prestere best mulig.

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i aspekter av ernæring som har spesiell betydning for å optimalisere utbytte av trening, bedre restitusjonen og øke prestasjonen i konkurranser.

Dette emnet vil gi deg en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistiske metoder.

De ulike forskningstradisjonene vil bli gjennomgått og det blir lagt vekt på at du får en forståelse for forskjellige typer forskningsmetoder.

Undervisningen har et praktisk fokus med mye gruppearbeid og øvelser. Det vil bli lagt opp til at du skal utvikle en kritisk evne til å vurdere forskningsresultater.

Emnet vil danne basis for arbeidet med bacheloroppgaven.

Dette emnet gir deg kunnskap om forskjellige strategier for å kommunisere helsebudskap til grupper og enkeltindivider, med den hensikt å stimulere til livsstilsendring.

Du får øvet deg i veilederrollen og lærer hvordan du kartlegger og bidrar til å skape indre motivasjon hos andre.

Mye av undervisningen er praktisk rettet og foregår i smågrupper.

Dette emnet gir deg kunnskap og praktisk trening i måling av et utvalg av helseparametre og fysisk form.

Du lærer deg å planlegge, gjennomføre og evaluere kartleggingsarbeid av enkeltindivider og grupper, både i laboratorier og ute i feltet.

Emnet består også av en praksisperiode hvor du skal tilegne deg relevant arbeidserfaring.

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess er også viktig.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Ekstern praksis gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til det virkelige yrkesliv.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Australia

 • University of Queensland, Brisbane

Har du tidligere studert helsefag kan du søke om opptak direkte til andre året på dette studiet. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Utdanningen gir varierte jobbmuligheter og er også et godt utgangspunkt for videre studier. Det er et stort behov for denne kompetansen i Norge.

Eksempler på steder der slik kompetanse kreves er i treningsbransjen, bedriftshelsetjenesten, idrettsklubber, skolehelsetjenesten, skolefritidsordningen, eldreomsorgen samt i frivillige organisasjoner.

Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad i fysisk aktivitet og ernæring. Det enkelte studiested foretar opptaket og vurderer alle søkere individuelt. Opptakskravene varierer og enkelte studier kan stille krav om ekstra fag innen for eksempel idretts eller helsefag. Høyskolen Kristiania fraskriver seg et hvert ansvar for andre skolers behandling av søkere og/eller til enhver tid gjeldende opptakskrav.

Vi gjør også oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister ved forskjellige studiesteder og at disse ofte er tidlig på året.

NB: Listen er ikke utfyllende. Opplysninger om mastermuligheter er innhentet mai/juni 2016. Du er selv ansvarlig for å verifisere videre påbyggingsmuligheter.

 

Norges Idrettshøgskole

Universitetet i Agder

Høgskolen i Hedmark

NTNU

 • Jostein-Steene-Johannessen

  Møt studielederen

  – I dette studiet lærer du om både betydningen av fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Dette er en unik kombinasjon.

  Les mer
 • Mari Hole, student på Bachelor i Fystik aktivitet og ernæring

  – Kvaliteten er skyhøy

  – Dette studiet er så omfattende at jeg føler meg trygg uansett hvilken jobb innenfor helse og ernæring jeg havner i.

  Les mer