Bachelor

Hotelledelse

Få de mest spennende jobbene i en bransje i sterk vekst

Bachelor i Hotelledelse

En bachelor i hotelledelse passer for deg som trives i et dynamisk og internasjonalt miljø der service og gjestene står i sentrum.

Har du lederambisjoner? Trives du i et hektisk internasjonalt miljø, og kunne tenke deg karrieremuligheter også i utlandet? Dersom du i tillegg er glad i å jobbe med mennesker og service, er vårt bachelorstudium i hotelledelse noe for deg.

Studiet konsentrerer seg om kundebehandling, salg og markedsføring, og hvordan man utvikler konkurransedyktige og lønnsomme hotell- og restaurantbedrifter.

Hvordan drive lønnsomt

Hotellstudiet gir deg solid faglig plattform for moderne ledelse av hotell- og restaurantdrift. Som leder i hotellbransjen må du i tillegg til å forstå gjestene og konkurrentene også forstå moderne inntektsstyring. Dette er fagområder vi vektlegger spesielt i dette studiet. Du får kunnskap om planlegging, drift og ledelse, samt økonomi, kapasitetsstyring og prissetting. Kort fortalt, hvordan du driver mest mulig lønnsomt.

Hotelledelse innebærer også at du besitter kunnskap om rekruttering, opplæring av dine ansatte og forvaltning av personalansvaret.

Sist men ikke minst vil du tilegne deg masse ny viten om forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet og hvor kildene til ny kunnskap finnes.

Den praktiske tilnærmingen står sentralt

Gjesteforelesere fra bransjen

Høyskolen Kristiania er plassert midt i Oslo og Bergen, og gir deg hotellfagets beste praktiske lærekrefter innen gangavstand fra alle hotellenes hovedkontorer. Det betyr at du ofte får gjesteforelesere fra næringen inn i klasserommet.

Denne praksisnære tilnærmingen er unik for vår høyskole. Når du og foreleseren deler erfaringer gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og casestudier, skaper det et engasjerende og dynamisk læringsmiljø der teori og praksis koples sammen på en pedagogisk og forståelig måte.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet er et introduksjonskurs som gir deg innføring i hotell- og restaurantdrift som fagområde. Emnet gir både en historisk tilnærming, forklarer hotellets rolle i samfunnet, og gir en oversikt over hotellkjeder, konsepter og roller i Norge og verden for øvrig.

Ulike hotell- og restaurantkonsepter, kjeder, franchise og frittstående hoteller gjennomgås. Videre diskuteres gjester og kundesegmenter, herunder ulike kategorier av gjester og formål med oppholdet.

Emnet ser også på hotell- og restaurantbransjen i et reiselivsperspektiv, både som en del av en destinasjon, og som attraksjon i seg selv.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Målet med emnet er å gi deg forståelse av mat og drikke som instrumentelt, gastronomisk, sosiologisk og kulturelt fenomen. Du skal vite hva det vil si å drive en restaurant. Samtidig får du et innblikk i norsk mat- og drikkekultur.

Det blir lagt spesiell vekt på: Utvikling av mat og drikkekonsepter, menyer og menyplanlegging, prising og pristeknikker, innkjøp og lagerhåndtering av mat og drikke, produksjon og servering av mat og drikke, økonomi, svinnproblematikk. bemanning, kvalitetssikring av drift av mat- og drikkeavdelinger, nye bransjetrender og internasjonal påvirkning på mat og drikkefaget.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet tar for seg hotellets rolle på en destinasjon, og omvendt. Du vil lære om hotellers betydning for destinasjonsutvikling, posisjonering og drift. Du vil få innsikt i hotellet som en del av en større enhet, og dets betydning for konsept, posisjonering, markedsføring, lønnsomhet og drift.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir innsikt og forståelse i hva Revenue Management er, og hvordan dette kan praktiseres i reiselivsnæringen.

Emnet tar for seg grunnprinsippene innen fagområdet og forutsetningene for at Revenue Management skal kunne benyttes i reiselivsnæringen.

Sentralt står utfordringene rundt implementering av Revenue Management i en reiselivsbedrift. Emnet bygger på forkunnskaper fra kurs i Hotell- og restaurantdrift.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet er todelt.

I første del vil får du innsikt i utvalgte deler av HR-faget. Dette vil være grunnleggende HR-faglige temaer som en leder innenfor hotell- og restaurantbransjen bør beherske, herunder en kort innføring i HMS, regler for ansettelser/oppsigelser, overordnet om tariffavtale/lønnsdannelse og arbeidslivets spilleregler for drøftinger ved drifts- og organisasjonsendringer.

I andre del vil det bli lagt vekt på innsikt i teori og praksis for prestasjons- og organisasjonsutvikling. Her legges det særlig vekt på å initiere og lede endrings- og forbedringsarbeid som skal føre til bedre lønnsomhet og økt kundetilfredshet.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Salg og salgsledelse bygger videre på grunnleggende kunnskap fra Revenue Management for serviceindustrien.

Utøvelsen av Revenue Management er et samspill mellom fagområdene salg, markedsføring, drift og Revenue Management. Emnet legger vekt på forståelse for salgets rolle og funksjon i en hotellbedrift og hvordan denne rollen samspiller med Revenue Management.

Det fokuseres videre på forståelse for hva god salgsplanlegging innbærer, ulike typer salg til ulike kundegrupper og Key Account Management/nøkkelkundeforvaltning som en egen salgsdisiplin.

Du får innsikt i hva effektiv og lønnsom salgsledelse innebærer og hvilke ansvarsområder som er tilknyttet salgsledelse i en hotellbedrift.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

 

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir deg innsikt i utfordringer ved serviceledelse med vekt på vertskapsrollen. Det legges særlig vekt på servicefagets særegenhet og betydningen av kundeforståelse og at du lærer å trekke praktisk relevant kunnskap ut av teori og forskning på området, gjennom case og prosjektarbeid.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Strategisk prising og distribusjon bygger videre på kunnskap fra emnene Revenue Management for serviceindustrien og Salg og salgsledelse.

Emnet gir utfyllende kunnskap om teoriene og den praktiske anvendelsen av Revenue Management i servicenæringen og gir en dypere forståelse for ulike typer prisstrategier, særlig strategisk verdibasert prising, kapasitetsstyring, prognose og beslutningsmodeller, samt de økonomiske aspektene ved implementering og drift av Revenue Management.

I tillegg fokuseres det på distribusjon av hotelltjenester og andre reiselivsprodukter.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

I en internasjonal bransje som hotellvirksomhet er det spesielt viktig å fokusere på god forståelse og kommunikasjon i relasjon til kunder og medarbeidere fra svært ulike kulturer. Emnet har som mål å utvikle denne kunnskapen og gi deg innsikt i hotellindustrien som en arena for global kultur og interkulturell kommunikasjon.

Både kunde- og medarbeiderperspektivet vil bli utforsket og analysert som arena for gjensidig forståelse og samhandling på tvers av kulturelt baserte forskjeller og likheter. Mellommenneskelig kommunikasjon analyseres som en prosess og belyses i et kontekstuelt og komparativt perspektiv.

Du skal analysere samhandlingsprosesser, gjenkjenne kommunikasjonsforskjeller og anvende relevante strategier, metoder og teknikker for å oppnå effektiv kommunikasjon.

Ledelse i flerkulturelle bedriftsmiljøer blir vektlagt

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Det sentrale målet med dette emnet er å forstå hvilke utfordringer en leder har for å løse reiselivsorganisasjonens mål.

Fokuset er på ledelse av servicemedarbeidere og evnen en leder har til å nå mål gjennom andre.

Emnet gir deg kunnskap om sentrale temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet ledelse og kommunikasjon og legger spesielt vekt på å gi en god forståelse for hva coaching er, hvordan læring foregår gjennom coaching, og hvilke effekter det kan ha.

Emnet inkluderer en gjennomgang av teorier som coaching bygger på, blant annet positiv psykologi og kommunikasjon.

Det vil bli utstrakt bruk av øvinger i kommunikasjon og praktisk coaching, både i grupper og enkeltvis.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en bachelor i hotelledelse er du godt rustet til å inneha de virkelig interessante jobbene i hotell- og restaurantnæringen – både nasjonalt og internasjonalt! Våre erfaringer er at studentene etter endt studium er svært ettertraktet blant arbeidsgiverne, og veldig mange besitter i dag toppjobber i bransjen.

Studiet kvalifiserer i første omgang til mellomlederstillinger og etter hvert til lederstillinger innen hotell og restaurant, men også innen reiseliv generelt. Norsk reiselivsnæring har som kjent meget gode framtidsutsikter, og det er derfor ingen tvil om at nettopp din kompetanse blir verdifull i framtiden.

Med andre ord vil en bachelorgrad i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania gjøre deg veldig godt rustet til å få noen av de aller mest spennende jobbene i en bransje i sterk vekst!

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Henning-klasserom2

  Henning Friberg er årets foreleser 2016

  Vi tok en prat med Henning, foreleser på Bachelor i hotelledelse og kåret til Årets foreleser på høyskolen.

  Les mer
 • Hotelledelse

  Hvorfor velge Bachelor i hotelledelse?

  Det eksisterer et stort behov for fagkompetanse i hotellnæringen.

  Les mer