Bachelor

HR og personalledelse

Drømmer du om å kunne utvikle ansatte til å yte bedre?

Bachelor i HR-og-personalledelse

Som første høyskole med Bachelor i HR og personalledelse er vi i dag den største tilbyderen av denne utdanningen i Norge.

HR som fag har hatt en kraftig utvikling de siste 20 årene, og i dag har de fleste større virksomheter en egen HR-funksjon. Å skape arbeidsmiljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg, er viktig i alle organisasjoner. Moderne virksomheter lever av kompetansen til sine medarbeidere. Samtidig ser vi at konkurransen om de beste medarbeiderne er hard.

Både offentlig og privat sektor møter utfordringer i arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere. Kunnskap om hvordan menneskelige ressurser, eller Human Resources (HR) (som det kalles på engelsk), håndteres og utvikles, oppleves som stadig viktigere.

Ansatte med kompetanse i å rekruttere, utvikle og lede mennesker blir mer etterspurt.

Hvorfor velge HR

 • Mennesker er virksomhetens viktigste ressurs. En utdanning innenfor HR og personalledelse gjør deg til eksperten på utvikling av de menneskelige ressursene.
 • Kunnskap om hvordan menneskelige ressurser utvikles, oppleves som stadig viktigere. Ansatte med kompetanse i å rekruttere, utvikle og lede mennesker blir mer etterspurt. Bachelor i HR og personalledelse er et viktig studium for nåtiden, men viktigst av alt, for fremtiden.
 • I tider med endring og omstilling er det viktig å kunne ivareta egne medarbeidere på en god måte. Gjennom studiet i HR og personalledelse vil du forstå hva som skaper suksess for virksomheten og kunne sette deg inn i de ansattes perspektiv.
 • En utdanning i HR og personalledelse gir deg karrieremuligheter i absolutt alle virksomheter i offentlig og privat sektor, og internasjonalt.
 • Studenter som har gjennomført studiet får gode jobber.

Bachelorstudiet i HR og personalledelse gir deg kunnskap innenfor fag som strategisk HR, rekruttering, kompetanse- og lederutvikling, organisasjonspsykologi, prosjektledelse, forhandlinger, arbeidsrett og personaladministrasjon, pensjon, lønn, HMS-arbeid, juridiske lover og regler man må forholde seg til.

I tillegg får du det vi kaller forretningsorienterte fag. Du skal rekruttere de riktige menneskene til mange ulike stillinger, og du skal utvikle menneskene og organisasjonen, slik at bedriften har motiverte og flinke ansatte.

For å lykkes med det må du forstå organisasjonens mål og strategier, og du må forstå hvordan ting henger sammen. Studiet gir derfor den kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendig innenfor markedsføring, økonomi, analyse og forbrukeratferd. Studiet vil gi deg dybdekompetanse i HR og personalarbeid, og samtidig en god forståelse for forretningsdrift.

Som HR- og personalmedarbeider skal du i tillegg til å forstå hva som skaper suksess for virksomheten, og kunne sette deg inn i de ansattes perspektiv. I tider med endring og utvikling, omorganiseringer og nedbemanning er det viktig å kunne ivareta egne medarbeidere på en god måte.

Praksisperspektiv

Gjennom studiet jobber du med eksempler fra næringslivet og praktiske simuleringsprosjekter i klassen, der teorien utprøves i praksis. De beste gruppene får gjerne presentere oppgaven sin for bedriften de har jobbet med i ettertid.

Våre forelesere har flere års erfaring fra næringslivet med HR-relatert arbeid, og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør. Gjennom samarbeid med blant andre HR Norge avholdes det seminarer hvor nye trender og utviklingstrekk presenteres for å gjøre studiet tidsriktig og oppdatert.

Vi kan derfor si at en Bachelor i HR og personalledelse er et viktig studium for nåtiden, men viktigst av alt, for framtiden.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir deg en innføring i prosjektledelse og hvordan prioriterte oppgaver kan organiseres, ledes og styres innenfor rammen av prosjekter.

Hovedtemaer og emner som behandles vil være:

 • Prosjekters plass i organisasjonen, ulike prosjekttyper, modeller og organisering
 • Utfordringer i framtidens prosjektoppgaver og moderne prosjektledelse
 • Faser i et prosjektarbeid fra initiering til avslutning/terminering
 • Planlegging og styring av prosjekter, utvikling av prosjektplaner og styringsverktøy, fremdriftskontroll og håndtering av usikkerhet
 • Krav til en prosjektleder, prosjektlederskapsstiler, prosjektlederroller, oppgaver, kritiske suksessfaktorer og konflikthåndtering
 • Organisering, rekruttering og sikring av prosjektressurser
 • Etablering og ledelse av prosjektteam.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir en innføring i psykologi knyttet til arbeidslivet. Fokuset vil være på hva som skaper et godt arbeidsmiljø. Du lærer grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi, og får også grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder.

Emnet gir innføring i psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, gruppepsykologi, mangfold i arbeidslivet, persepsjon og attribusjonsteorier, fordommer og diskriminering.

Emnet gir også en innføring i mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan du gjennomføre en medarbeidersamtale.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet er en introduksjon til HR-faget og de ulike arbeidsområdene. Du vil få kunnskap om organisasjonsanalyse, rekruttering, personalpolitikk, kompetanseutvikling og opplæring, belønning og avvikling av arbeidsforhold.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet består av to hovedtemaer: Forhandling og påvirkning.

I temaet forhandling, får du innføring i ulike typer forhandlinger, metoder og teknikker i en forhandlingsprosess, samt hvordan forhandlinger kan ledes på en effektiv måte.

I temaet påvirkning, gis det en grunnleggende innføring i ulike teorier og for bruken av påvirkning i samfunnet generelt for aktivt å kunne påvirke aktørers beslutninger eller utfallet av en prosess.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

I individuell arbeidsrett lærer du om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere og betydningen av den den individuelle arbeidsavtalen. Det gis en innføring i rettsreglene, om inngåelse, opphør av arbeidsavtaler og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem.

I tillegg vil det gis en innføring i de viktigste rettsreglene som beskytter arbeidstakerne mot diskriminering i arbeidslivet.

Du lærer også om de viktigste rettsreglene og praksis om HMS. Det vil bli lagt vekt på at du skal lære om juridisk tenkemåte og tilegne deg ferdigheter i grunnleggende juridisk metode.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir deg kunnskap om leder- og kompetanseutvikling, herunder utvikling av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner hos medarbeidere og ledere. Målet med kompetanse- og lederutvikling er økte prestasjoner på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Prestasjonsutvikling vil derfor også inngå i dette emnet.

Basert på empirisk forskning lærer du hva som virker og ikke virker innen leder- og kompetanseutvikling. Du skal også kjenne til metoder og virkemidler for talentutvikling.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

 

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir deg innsikt i det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering og seleksjon og du får kunnskap om hele rekrutteringsprosessen. Du vil opparbeide deg inngående kjennskap til ulike arbeidspsykologiske testverktøy, som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon. Forholdet mellom intelligens, evner og ferdigheter vil bli gjennomgått, og du får en innføring i personlighetspsykologi og tester for å måle personlighet.

Du vil også få kunnskap om de ulike elementene som bør inngå i en jobbanalyse og utforming av strukturerte, kompetansebaserte intervjuer. Videre vil du få innsikt i hvordan de kan utvikle en rekrutteringspolitikk.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

I dette emnet får du en grunnleggende forståelse for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret på en god måte. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret.

Et særskilt fokus legges på å innarbeide forståelse for hvordan en ryddig forvaltning av arbeidsgiveransvaret er en forutsetting for at de ansatte skal prestere godt innenfor sine arbeids- og ansvarsområder.

Noen sentrale emner som gjennomgås vil være HMS, oppfølging av sykefravær, rekruttering, kompetanse- og personalplanlegging, stillingsbeskrivelser, arbeidsordninger, lønns- og personalpolitikk, etisk personalbehandling og personaldatasystemer.

Andre temaer i dette emnet handler om hvordan man skal skape en god servicekultur blant medarbeidere, hvordan de ansatte oppfatter egne roller og utfordringer i servicearbeidet og hvordan man kan håndtere slike utfordringer som teamleder.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler. I den sammenheng vil bruk av arbeidskamp, og de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer bli behandlet. Du skal også lære om trekk ved det norske arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisasjoner.

Dessuten behandles de oppgaver som offentlige organer er tillagt på denne del av arbeidsretten. I tillegg vil du få kjennskap til de viktigste rettsreglene som gjelder pensjon.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir deg en dypere forståelse av internasjonalt HR- arbeid gjennom en global tilnærming. Ved å bruke analytiske rammeverk for å forstå HR, og ved en komparativ tilnærming, vil emnet sammenligne ulike måter HR blir praktisert i lys av kultur og historie på,

Emnet holdes på engelsk

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en Bachelor i HR og personalledelse har du et bredt utvalg av karrieremuligheter.

Du kan blant annet jobbe i en HR-avdeling med personalarbeid, rekruttering, utvikling av medarbeidere, prosjektledelse, organisasjonsutvikling og lederutvikling.

Du kan jobbe som intern eller ekstern konsulent, og kompetansen kan anvendes i mange typer stillinger med lederansvar innen både offentlig og privat sektor.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Silje Nettprat

  Alt du lurer på om HR

  HR-studenten Silje stilte til nettprat om Bachelor i HR og personalledelse!

  Les mer
 • Tore-Fagernes

  Superforeleseren på HR-studiet

  For sjette gang ble høyskolelektor Tore Fagernes hedret med tittelen Årets foreleser ved Høyskolen Kristiania i Oslo.

  Les mer