Bachelor

Innkjøpsledelse

Nytt studium 2017

Lær om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp.

 

Med kompetanse innenfor innkjøpsledelse vil du kunne jobbe med handel i Norge eller internasjonalt.

Med vår nye Bachelor i innkjøpsledelse blir innkjøp av varer eller tjenester, eller arbeid med de store anskaffelseskontraktene en del av din varierte og spennende hverdag.

En karriere innenfor innkjøp og anskaffelser vil kunne være svært variert og krever bred kompetanse innenfor mange felt. En av trendene i norsk næringsliv og offentlig sektor er at man arbeider for å utvikle bedre innkjøpsfunksjoner.

Store virksomhetsområder som energi, fisk, shipping, IKT, turisme og varehandel er avhengig av kompetanse innenfor innkjøp og logistikk. Det stilles krav til oppdatert kunnskap om innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor. I 2016 anskaffet offentlige innkjøpere varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner.

Internasjonale muligheter

Norge er en del av et globalt marked. Import og eksport av varer til Norge omfatter mer enn 1500 milliarder kroner årlig. Innenfor innkjøp er det mange muligheter for å jobbe internasjonalt. Vi hører stadig om utfordringer knyttet til internasjonale finansielle transaksjoner og forhold knyttet til produksjon og arbeidsforhold i lavkostland.

Internasjonale miljøavtaler peker på behovet for å reduserte utslipp knyttet til distribusjon av varer. En viktig del av studiet er kunnskap du får om internasjonal handel og forretningsetikk.

Bachelor i innkjøpsledelse gir kunnskap om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp. Sentrale emner i studiet tar for seg innkjøpsledelse, prosjektledelse, arbeid med leverandører, forhandlinger og kontraktsinngåelser. Du får innsikt i forskjellene i innkjøp av varer og tjenester, og også hvordan du jobber med de store anskaffelsesprosjektene.

Forretningsorienterte fag

Innkjøp henger tett sammen med utvikling av bedriftens konkurranseevne. Det er viktig å forstå hva kundene etterspør og har behov for. Studiet inneholder derfor forretningsorienterte fag som innkjøpsstrategier, forbrukeratferd, markedsføring og service.

Som ansvarlig for virksomhetens innkjøp og anskaffelser har du stor påvirkning på lønnsomhet og kostnader. Innkjøpsavtalene er nær knyttet til effektivitet i forsyningskjeden. Økonomistyring, priskalkyler, logistikk og distribusjon gir deg grunnleggende kunnskaper om forretningsdrift.

Praksis og utveksling

Underveis i studiet har du mulighet for praksisopphold i en av de virksomhetene høyskolen har samarbeid med. Det gir deg mulighet til bedre å forstå sammenhengene mellom teori og praksis.

Høyskolen har også avtaler om utveksling med en rekke universiteter over hele verden. Du kan dermed også velge å gjennomføre et semester i utlandet.

Praksisperspektiv

Gjennom studietiden legger vi vekt på at du skal jobbe med relevante eksempler fra næringslivet og praktiske prosjekter i klassen og i grupper underveis. Du vil i alle emner få muligheten til å jobbe med teorien i praksis.

I undervisningen legger vi i stor grad opp til faglige diskusjoner og refleksjoner i klassen, for at du bedre skal forstå viktige sammenhenger i det du studerer.

Våre forelesere har mange års erfaring fra næringslivet med relevant arbeid, og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om prosjekter som arbeidsmetode, for hvordan man effektivt organiserer, leder og styrer prosjekter. Ulike prosjekttyper behandles, herunder innkjøps prosjekter i privat og offentlig sektor. Et viktig tema er å lære hvordan man skal initiere og planlegge prosjekter, og bruke ulike virkemidler for å nå prosjektets mål.

Prosjektlederen har en viktig rolle i alle prosjekter og emnet skal således tilføre kunnskap om hvordan man styrer kompleksitet i prosjektarbeid.

Temaer som vil bli berørt er prosjekt som arbeidsform, ulike organiseringsformer, prosjektets livssyklus, prosjektplanlegging, ledelse av prosjektgruppen, håndtering av interessenter, risikovurdering, læring og innovasjon gjennom prosjekt.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet er introduksjon til innkjøp og innkjøpsledelse. Emnet skal gi kunnskap om prinsipper for innkjøp og anvendelse nasjonalt og internasjonalt. Tema som innkjøpets rolle i verdikjeden, innkjøpsfunksjonens strategiske og operasjonelle oppgaver, samt sammenhengen i innkjøps- og anskaffelsesprosessen behandles grundig. Emnet tar for seg hvordan innkjøpslederen organiserer og styrer innkjøpsarbeidet.

Kunnskap om innkjøp og anskaffelser ses fra ulike perspektiv i privat og offentlig sektor. Emnet gjennomgår likheter og ulikheter i enkle og komplekse innkjøp, innkjøp av varer, materiell og tjenester, enkeltinnkjøp og langsiktige avtaler.

Fellesemne
Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

Fellesemne
Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet skal gi kunnskap om service som logikk. Det legges særlig vekt å forstå de markedsføringsmessige mulighetene og utfordringene som ligger i servicemøtet.

Forbrukeratferd i et serviceperspektiv blir behandlet, og betydningen av relasjoner blir gjennomgått. Det fokuseres videre på den rollen som virtuelle og fysiske servicerom kan spille for å bygge en forretningsmessig effektiv, forbrukermessig bekvemmelig og differensierende serviceopplevelse. Studentene skal utvikle en forståelse av særegenhet ved service, og konsekvenser av dette.

Emnet tar for seg betydningen av, og implikasjoner for klagehåndtering, samt markedskommunikasjonens rolle i formidlingen av serviceløftet. Videre gjennomgås serviceutvikling. Avslutningsvis tar emnet for seg de økonomiske konsekvensene av servicekvalitet

 

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

En verdikjede er et sett av aktiviteter en organisasjon gjennomfører for å skape verdier for sine kunder. Emnet skal gi innsikt i hvilke aktiviteter som genererer kostnader, påvirker resultatet og skaper verdi, samt hvordan disse henger sammen, organiseres og skaper konkurransefortrinn.

Emnet skal gi kunnskap om hvordan ledelse av forsyningskjeder handler om å se på tvers av den tradisjonelle funksjonelle organisasjonstenkningen, og fokusere på kundeorienterte prosesser. Begreper som oppstrøm og nedstrøm, inngårnde og utgårnde materiell- og vareflyt defineres.

Emnet går i dybden på markedsføringsperspektivet i forsyningskjeden med fokus på sluttbrukerens eller målgruppers ønsker og behov. Studentene skal ha innsikt i hvordan selskaper utvikler ulike distribusjonskanaler overfor kundesegmenter i markedet

Fellesemne
Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

Fellesemne
Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet skal gi kunnskap om hvordan innkjøpsstrategier er nært knyttet til å utvikle verdier for virksomheten. Emnet skal gi forståelse for kilder til innkjøpsbehov, og hvordan ressursstrategier identifiserer leverandørgrupper og markeder av betydning. Kunnskap om portefølje- og kategoriutvikling er et viktig tema med tanke på å etablere  konkurransefortrinn i markedet.

Tema som leverandørstrategi, leverandørvurdering, leverandørutvikling, skal gi studenten innsikt i sentrale prosesser i etablering av leverandørrelasjoner. Studentene skal jobbe med problemstillinger knyttet til leverandørledelse med fokus på anskaffelsesstrategier gjennom å vurdere hva virksomheten gjør selv, og hva som settes bort til leverandører. I moderne markeder kan leverandørrelasjonen være distansert, eller leverandøren kan delta innenfor organisasjonens rammer.

Emnet tar for seg muligheter for effektivisering gjennom leverandørrelasjoner, mulighet for innovasjon og utvikling i samarbeid med leverandører, mulighet for leveranser i nettverk, utvikle konkurransefortrinn i samarbeid med leverandører

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet består av to hovedtemaer, forhandling og påvirkning. Temaer i forhandling vil være ulike typer forhandling med fokus på fordelingsforhandlinger, integrasjonsforhandlinger og de forskjellige stadier i forhandlinger. Videre vil bli lagt vekt på̊ analyse, forberedelser, prosedyrer, teknikker og gjennomføring av forhandlinger.

Påvirkning bygger på̊ sosialpsykologisk teori og effektive metoder for påvirkning gjennomgås. Det blir lagt særlig vekt på å øke bevissthet rundt etisk påvirkning versus manipulasjon.

Gjennomgangen har fokus på̊ bruk av påvirkningsmetoder i relasjonen mellom partene – både det å bli utsatt for påvirkning og det å påvirke for å få gjennomslag for egne perspektiver.

Fellesemne
Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

Fellesemne
Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir kunnskap om prinsippene som ligger til grunn for å planlegge, organisere, samordne, styre og kontrollere vare- og materialstrømmer fra råvareleverandør til sluttbruker. Emnet tar for seg logistikken som funksjon og som prosess.

Emnet skal gi forståelse for hensikten med å utvikle logistikkprosessen i en organisasjon for å bedre effektiviteten i vareflyten og med det redusere kostander, øke omsetning og lønnsomhet. Studentene skal ha innsikt i logistikkfunksjonens påvirkning på leveringsservice og kundetilfredshet.

Temaer som logistikkutvikling, ytelse og effektivitet, produksjonsplanlegging, lagerstyring, planlegging av forsyninger, distribusjon og transport behandles. Emnet tar for seg IKT og miljøperspektiv som viktige drivere for utvikling og endring i logistikk og forsyningskjeder

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir kunnskap om juridisk metode og sentrale lover som påvirker en virksomhets aktiviteter. Emnet gir studentene ferdigheter til å analysere, drøfte og løse forretningsjuridiske spørsmål.

Emnet inneholder temaer som juridisk metode, markedsrett, selskapsrett, avtalerett, kjøpsrett og arbeidsrett

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir kunnskap om de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering. Emnet gir kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Emnet inneholder temaer som ulike prinsipper for produktkalkulasjon, produktvalg, prising, lønnsomhetsanalyser og ulike typer prestasjonsmål.

Fellesemne
Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

 

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Kunnskap om etikk er viktig både for å ta etisk funderte beslutninger og fordi organisasjoners omdømme og lønnsomhet i økende grad er knyttet til deres (u)etiske atferd. Emnet gir en grundig innføring i forretningsetikk og dekker mellom annet temaer som bedrifters samfunnsansvar, bærekraft, etisk teori, etisk handel, etiske beslutninger og verktøyer for styring av etikk i organisasjoner.

Emnet vil gå gjennom etiske problemstillinger i relasjonene mellom bedriften og dens interessenter, med spesiell vekt på kundene. Emnet vil legge stor vekt på å trene på og løse praktiske etiske dilemmaer innen innkjøp.

Fellesemne
Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

Fellesemne
Semester: Vår
Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

Studieplan_Bachelor i Innkjøpsledelse_2017-2020

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Arbeidsmarkedet er preget av at vi er inne i en tid med store endringer. Med en bachelor i innkjøpsledelse har du et bredt utvalg av karrieremuligheter. Kompetansen fra Bachelor i innkjøpsledelse kan gi deg mulighet til å gå inn i mange typer stillinger med spennende ansvar innen både offentlig og privat sektor.

Du kan starte egen virksomhet innenfor kjøp og salg, eller jobbe i et stort konsern. Du kan jobbe innenfor det norske markedet eller med handel internasjonalt over hele verden. Du kan jobbe i en innkjøpsavdeling, eller du kan jobbe som konsulent. Mulighetene er mange!

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.