Bachelor

Kreativ markedskommunikasjon

En praktisk og bransjenær studiehverdag.

Bachelor i Kreativ-markedskommunikasjon

Med en bachelor i kreativ markedskommunikasjon vil du få kompetanse innen tekst, visuell kommunikasjon, prosjektledelse, kreative prosesser og kommunikasjonsstrategi.

Hvorfor tar vi med oss Kvikk Lunsj når vi skal i marka, men aldri når vi skal på kino? Hvordan skal en bedrift etablere seg i et marked hvis ingen har hørt om den?

Det er slike spørsmål vi jobber med på Bachelor i kreativ markedskommunikasjon. Du vil lære hvordan du bruker reklame og andre former for markedskommunikasjon til å selge varer, skape merkevarer og kommunisere på tvers av markeder og kulturer.

Studiet ligger i krysningspunktet mellom markedskommunikasjon, strategi og kreativitet, og er et praktisk studium med utstrakt bruk av gruppearbeid og oppdrag fra reelle kunder. Du lærer å utvikle, gjennomføre og lede reklamekampanjer og andre kommunikasjonstiltak.

Både markedsføring og kreativitet

Fagsammensetningen dekker et vidt spekter innen markedskommunikasjon. Du lærer om målgrupper, grunnen til at folk gjør og tenker som de gjør, psykologien bak merkevarer og logikken i et marked.

Samtidig må du kunne mye om organisasjoner, samfunnet og kulturen fordi alt rundt oss påvirker oss.

Kreativitet er en rød tråd gjennom hele studiet. Du trener på kreative teknikker og metoder for å utvikle nye ideer og løsninger. Du lærer hvilken rolle kreativitet har for innovasjon, og hvilke organisatoriske forhold som kan hindre eller fremme kreativitet i et team eller i organisasjonen.

Studiet balanserer hele tiden mellom analyse og kreativitet. Du må ha innsikt i markedene, ha dyptgående forbruker- og kundeinnsikt, og ta strategiske valg.

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon har en praktisk profil. Derfor har vi tekst og visuell kommunikasjon som egne fag.

Dette er ikke et tekstforfatter- eller designstudium, men vi mener at kompetanse innen tekst og visuell kommunikasjon gjør deg til en bedre utøver av faget markedskommunikasjon.

Markedskommunikasjon er påvirkning. Vi ønsker alltid å oppnå noe med de aktivitetene vi gjennomfører. Dette fordrer en etisk grunnholdning, kunnskap og et bevisst forhold til hva som virker spennende, og hva som virker.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Emnet gir en innføring i grunnleggende teori knyttet til kommunikasjon og markedskommunikasjon. Sentrale temaer er kreativitetens rolle i markedskommunikasjon, og begreper og analysemodeller som benyttes i utvikling av kommunikasjonsstrategi.

Emnet fokuserer særlig på organsastorisk kommunikasjon, identitet- og omdømme problematikk.

Emnet gir innføring i kreativitet, og ulike perspektiver og modeller som omhandler begrepet. Emnet omfatter kreativ metode og idéutviklingsmodeller som gir grunnleggende kompetanse for alle kreative og praktiske yrker.

Målet med emnet er å gi studentene et bevisst forhold til kreativitet som teknikk og problemløsningsmetode, og hvordan kreativitet spiller seg ut i ulike sammenhenger

Emnet gir en grunnleggende innføring i visuelle kommunikasjonsformer og sentrale teorier innen form og fargelære. Studentene trener på skisseteknikker, grunnleggende grafisk design samt billedanalyse og formspråk.

I dette emnet får du innføring i lingvistisk og litteraturvitenskapelig teori. Sentrale temaer som vil bli gjennomgått er språk- og sjangerforståelse i tillegg til dramaturgi og skriveteknikker.

Emnet forbereder deg til å skrive kreative tekster tilpasset ulike sjangre.

Emnet er en videreføring av visuell kommunikasjon 1. Sentrale temaer som gjennomgås er semiotikk og billed-dramaturgi rettet mot en mix av medier og reklame som tar i bruk omgivelsene.

Emnet tar for seg tekst som virkemiddel og uttrykksform. Du får utvidet tekstrepertoaret ditt og lærer hvordan teksten tilpasses ulike medier som nett, film og sosiale medier.

Sentrale temaer her er idégrunnlag, copy-platform, og budskapsutforming samt ulike påvirkningsstrategier.

Emnet fokuserer på sentrale teorier  innen sosiologi og psykologi med relevans for markedskommunikasjon og merkevarebygging. Emnet forsetter med grundig gjennomgang av merkevarebygging, dens opprinnelser, effekter  på kunde og bedrift samt strategier og taktiske grep for merkevarebygging.

Emnet gir en innføring i markedsføring som fag, teknikk og forretningsfilosofi. Det undervises i markeds- og målgruppeanalyse, markedsstrategi, markedsplanlegging, effektmåling og kontroll.

Andre sentrale temaer er relasjons- og samfunnsperspektiver på markedsføring.

Emnet gir en innføring i begrepene kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv. Fokuset er på måter kommunikasjon og kultur har vært gjenstand for endringer og transformasjoner.

I denne sammenheng vil tema knyttet til påvirkning gis stor oppmerksomhet. Spørsmålene som stilles her er hvordan kommunikasjonsmidler har påvirket samfunnet og individer i det morderne samfunnet.

Hvordan påvirkningsspørsmålet har betydning i utformingen av kommunikasjonsstrategier i det moderne Norge? Innsikten i dette emnet skal du anvende i utvikling av kommunikasjonsløsninger.

I dette emnet får du kunnskap om betydningen av teknologi i markedskommunikasjonen. Emnet fokuserer på de sentrale sammenhenger mellom virksomhetsstrategi, markedsstrategier og strategi for digitale kampanjer.

Atferdsøkonomi er et perspektiv for å beskrive og forklare forbrukerens valg, selv om disse valgene noen ganger kan  virke umotiverte og irrasjonelle.

Dette emnet tar for seg den nyeste forskning innen atferdsøkonomi hvor du lærer å forstå forbrukenes valg og bruke teorien fra atferdsøkonomien i utvikling av påvirkningsstrategier og -løsninger.

Emnet tar for seg retorikkens historie, begreper og definisjoner. Du vil lære om talens oppbygging, ulike typer tekst og andre medieuttrykk. Etikk og juridiske begrensninger knyttet til markedskommunikasjon vies en særlig oppmerksomhet.

I fjerde semester vil du enten spesialisere deg på internasjonale forhold  ved en  utenlandsk undervisningsinstitusjon eller ta et av valgfagene som tilbys ved høyskolen. Dette studiet kan velge disse emnene:

 • Reklame og visuell kommunikasjon
 • Ledelse og personlig lederskap
 • International Business Communication (tilbys på engelsk)
 • Internasjonal markedsføring
 • Event Management
 • Endringsledelse og innovasjon
 • Bærekraftig markedsføring
 • Bedriftsøkonomisk analyse

Emnet dekker strategi i et historisk perspektiv og gir en innføring i de klassiske strategimodeller, inkludert generiske strategier, forretningsstrategi og markedsstrategier.

Emnet gir deg kunnskap om strategisk planlegging, beredskap og ledelse.

Begreper som kreativitet, innovasjon og entreprenørskap gjennomgås og relateres til verdiskapning. Emnet tar for seg nyskapning i praksis, fra idé til etablering og kommersialisering.

Emnet gir også innblikk i alternative teorier om innovasjon hentet fra forskning på kompleksitet og organisasjoner.

I dette emnet får du kunnskap om hvordan en organisasjon er bygget opp. Sentrale temaer er struktur og kultur i organisasjoner, blant annet konflikt, ledelse og makt.

Nyere perspektiver på organisasjonsteori gjennomgås og du får innsikt i organisasjonen som arbeidsform og kommunikasjonsobjekt.

Emnet gir en innføring i prosjektledelse, samarbeid, og kommunikasjon, prosjektarbeid som arbeidsform, målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Det undervises videre i teamsammensetting, rolle- og oppgaveforståelse og ledelse av et prosjekt, samt mobilitet og nye arbeidsformer.

Emnet gir deg innsikt i og kunnskap om ulike vitenskapsteorier. Viktige temaer er undersøkelsesproblem, forskningsdesign, metodevalg og gjennomføring av et undersøkelsesopplegg samt presentasjon av funn.

En kritisk og reflekter holdning til kildebruk og resultater bestrebes.

I den avsluttende bacheloroppgaven skal du vise at du kan fordype deg i, og anvende, kunnskapen og ferdighetene du har tilegnet deg innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt faglig problemstilling og skal føre fram til en besvarelse med både en teoretisk og en praktisk del.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Italia

 • NABA, Milano

England

 • University of the Arts, London

Australia

 • RMIT, Melbourne

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Etter endt studium kan du jobbe som prosjektleder, prosjektkoordinator, konsulent, rådgiver, kreatør eller planlegger i et reklame- og kommunikasjonsbyrå, eller som markedskoordinator, markedskonsulent og markedsansvarlig i bedriftens salgs- og markedsavdeling.

Å studere i utlandet gir deg spennende opplevelser og erfaringer som kan påvirke karrieremulighetene dine senere. I en globalisert verden er internasjonale erfaringer verdifulle. Språkkunnskaper blir stadig viktigere og arbeidsgivere verdsetter ofte kandidater med erfaring fra utenlandsstudier.

Med en bachelor i kreativ markedskommunikasjon fra Høyskolen Kristiania har du muligheten til å søke deg videre på mastergradsstudier hos følgende studiesteder i utlandet:

Australia
 • Deakin University
 • Pernille Jensen Musebox

  Pernille skal revolusjonere musikkbransjen

  Med applikasjonen Musebox skal tidligere reklamestudent koble musikktalenter og produsenter sammen på en ny måte.

  Les mer
 • Sharamfront

  Møt foreleseren

  – Dette studiet bygger på tre viktige grunnpilarer; kreativitet, organisasjon og markedskommunikasjon.

  Les mer