Bachelor

Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Har du lyst til å skape din egen virksomhet eller utvikle nye produkter og tjenester i etablerte virksomheter?

Bachelor i Kreativitet-innovasjon-og-forretningsutvikling

Ønsker du et studium som vektlegger både kreativitet og forretningsutvikling? Da er Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling studiet for deg.

Innovasjon og entreprenørskap er nødvendig i dagens samfunn. Vi behøver unge mennesker som kan utfordre det eksisterende og finne nye muligheter og løsninger på forretningsmessige og samfunnsmessige problemer. Vi trenger mennesker som ikke bare drømmer, men som handler.

Vår utdanning gir deg muligheten til å utforske fagfeltet entreprenørskap og innovasjon, og rollen disse spiller i etableringen eller videreutviklingen av virksomheter innenfor ulike sektorer – fra store selskaper til små familiebedrifter og fra kommersielle foretak til stiftelser og sosialt entreprenørskap.

Studiet er designet for å fremme entreprenører og forretningsutviklere som har en markedsorientert tilnærming til det å bygge virksomheter og merkevarer. En inngående forståelse av forbrukere og marked gir underlag for å se verden annerledes og løse problemer på nye og innovative måter.

I løpet av bachelorstudiet får du kunnskaper innen basisfagene økonomi, administrasjon og markedsføring så vel som i studieretningsfag som forretningsmodellering, vekststrategi, tjenesteutvikling og entreprenør-basert markedsføring. Koblingen av emner, og en blanding av teoretiske og praktiske tilnærminger gir en balansert, innovativ utdanning.

Studiet undervises av en engasjert fagstab som jobber tett sammen med hver enkelt student og bruker praktisk kunnskap og forskning til å øke opplevelsen i klasserommet. Midt i Oslo, blant mylderet av kontorfellesskap og innovative virksomheter, åpner det også for mange samarbeid og tett kontakt med næringslivet.

Utvikle egen portefølje

I løpet av dine tre år vil du bruke det du lærer i klasserommet og det du lærer av frivillige i tilstøtende aktiviteter – inkludert linjeforeningen og andre organisasjoner på campus – til å utvikle en attraktiv portefølje av prosjekter som du etter tre år kan ta med deg videre ut i arbeidslivet eller videre studier.

I løpet av studietiden lærer du å

 • utvikle et entreprenørielt tankesett og oppnå reell erfaring med å starte en egen virksomhet
 • utvikle evnen til å resonnere rundt hva som hemmer og fremmer innovasjon og entreprenørskap
 • utvikle evnen til å tenke kreativt
 • utvikle ideer og prototyper så andre kan se og forstå visjoner av nye produkter eller tjenester
 • kommunisere effektivt skriftlig og muntlig
 • lede team effektivt for å jobbe kreativt og løse utfordringer
 • analysere data for å få innsikt og utvikle strategier
 • forstå samfunnsmessige forutsetninger for innovasjon og entreprenørskap.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir grunnleggende innføring i den ledende litteraturen og forskningen på entreprenørskap, hva innovasjon og entreprenørskap handler om og en forståelse for sentrale begreper og modeller. Hva som kjennetegner entreprenøren og suksessfulle oppstartsbedrifter, eller entreprenørielle deler av eksisterende virksomheter.

Emnet utvikler ditt entreprenørielle tankesett, som gjør det mulig å spotte og evaluere nye forretningsmuligheter.

I løpet av kurset jobber du med utviklingen av en virksomhetsidé.

Emnet blander gruppeprosjekter, casestudier og analyser av den entreprenørielle prosessen og entreprenøren.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir kunnskap om ulike aspekter knyttet til det å skape, etablere og organisere små entreprenørielle virksomheter og erfaring i å faktisk etablere egen virksomhet.

Du jobber i team og vil etablere en studentbedrift knyttet til en fysisk eller virtuell vare eller en tjeneste, og bruke lean start-up metodikk for utviklingen av et produkt/tjenesteprototype eller et ”proof of concept”.

Emnet knyttes tett opp mot ideene og kunnskapene fra emnet Introduksjon til entreprenørskap.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir en introduksjon til forretningsmodell-tenkning som et strategiverktøy.

Du lærer å utforske og analysere viktige deler av entreprenørielle forretningsmodeller og forretningskonsepter og hvordan du utvikler en forretningsmodell for egen virksomhet.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet handler om kreativitet og innovasjon. Emnet utforsker forskningen på faktorer som promoterer og hindrer kreativitet og innovasjon i team og organisasjoner, samt ser på en rekke case studier av innovative organisasjonskulturer.

Emnet øker evnen til å forstå og å implementere kreativitet og innovasjon som medlem av et team eller en organisasjon, og utvikler dine evner til å generere og utvikle ideer, se muligheter og å organisere en kreativ prosess.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
15

Emnet fokuserer på utviklingsfasen fra en etablert forretning (ikke den første entreprenørfasen) og til en virksomhet med et ressursgrunnlag, et forretningsvolum og en systematikk i verdiskapningen, som gjør virksomheten uavhengig av entreprenøren.

Vi gjennomgår forskning, teoriutvikling og casestudier.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

 

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir en innføring i de viktigste og mest oppdaterte teoriene og verktøyene for effektivt å kunne fungere i et miljø preget av kontinuerlig endring.

Innsikt i innovasjons- og utviklingsprosesser i ulike virksomheter, hvor vi ser spesielt på innovasjon i tjenesteindustrien gir deg en forståelse for hvordan du selv kan drive en innovativ virksomhet og øker dine praktiske ferdigheter i å utvikle nye produkter og tjenester.

Det kombinerer forelesninger og casepresentasjoner samt prosjektarbeid.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet fokuserer på hvordan merkevarer kan involvere stakeholdere i merkevareutvikling og innovasjon. Det bygger på stakeholderteori og tradisjonelle merkevaremodeller og argumenterer for en deltakende tilnærming som involverer ansatte og forbrukere i å skape verdi.

Dette emnet ser på organisasjonelle krav for å oppmuntre til sosialisering, metoder for å involvere ansatte og forbrukere, brukere av sosiale medier og strategier for innovasjon. I tillegg får du modeller og deltakende verktøy som du kan bruke for å bygge ”sosiale merkevarer”.

Internasjonale case studier som Burberry, Mozilla og Volkswagen vil bli brukt for å illustrere konseptet ”sosiale merkevarer”.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir innføring i de nyeste og viktigste samfunnsvitenskapelige teoriene vi har for å forstå entreprenørskapsfenomenet, slik dette utfolder seg i vår egen tid.

Dette vil involvere et studium i relasjonen mellom politiske strategier for å utøve makt og styring, og entreprenørers forsøk på selvledelse i hverdagen.

Emnet henter i særlig grad sine innsikter og analytiske redskaper fra post-strukturalistisk teoridannelse samt fra nyere kulturteori, men også fra klassisk sosiologi.

Målet er å øke din evne til å lese, forstå og handle i de kreftene som vil forme din hverdag som selvstendig markedsagent, og det vil sette deg i stand til å tenke kritisk og selvstendig omkring innovasjonene og entreprenørskapets opphøyde posisjon i samtiden.

 

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet handler om å analysere og forstå hvordan oppstartsbedrifter eller bedrifter med et entreprenørielt tankesett kommuniserer innovasjon og tar en ny idé til markedet.

Du lærer å forstå hvordan markedet reagerer når det konfronteres med noe nytt, du lærer viktigheten av å skape gode relasjoner til omgivelsene og av å kunne kommunisere godt og strategisk med relevante stakeholdere, samt ulike tilnærminger til å lansere nye ideer, produkter og tjenester i markedet.

Emnet gir et solid underlag for å kunne vurdere hvordan en entreprenøriell virksomhet bør fokusere kommunikasjons og markedsføringsarbeidet.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Etter en treårig bachelorgrad i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling vil du ha kunnskapen og ferdighetene man trenger for å starte egen virksomhet så vel som for å jobbe med innovasjon og forretningsutvikling, prosjektledelse, prosessledelse, strategiutvikling og kommunikasjon innenfor entreprenørorganisasjoner og næringsliv.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Kristin Undheim

  Bli kjent med foreleseren

  – Dette er studiet for dem som er interessert i å skape noe selv. Men som i tillegg er aller mest opptatt av markedsbiten av bedriften.

  Les mer
 • kreativ utdanning

  Høyskolen Kristiania utdanner innovatører

  Høyskolen Kristiania og Ungt Entreprenørskap Oslo har samarbeidet om å gi studentene ved KIF programmet studentbedrift i tre år.

  Les mer