Bachelor

Markedsføring og merkevareledelse

Hvorfor er noen produkter mer attraktive enn andre?

Bachelor i Markedsføring-og-merkevareledelse

Hvilke metoder bruker de som bygger de mest kjente merkevarene, og hvilke psykologiske prosesser ligger bak forbrukernes ulike valg? Alt dette lærer du på Bachelor i markedsføring og merkevareledelse.

En markedsførers oppgave er å skape relevante forskjeller mellom sine og konkurrentenes produkter. Etter hvert som produktene på markedet blir mer homogene, er det viktig å tilføre merverdi som skiller et merke fra et annet. Det er i slike situasjoner norske bedrifter har behov for folk som kan merkevarebygging til fingerspissene. Og det er kun gjennom slik kunnskap bedriftene kan konkurrere både nasjonalt og internasjonalt.

Norske bedrifter er avhengige av folk med gode markedsføringskunnskaper for å kunne konkurrere med både nasjonale og internasjonale aktører.

Lær å utvikle attraktive merkevarer

Både private, offentlige og frivillige organisasjoner har de senere årene innsett at de trenger flere ansatte med mer kompetanse innen markedsføring. Vår Bachelor i markedsføring og merkevareledelse svarer på deres behov.

Dette studiet er utviklet i tett samråd med næringslivet, og går gjennom alle de viktigste stegene innen merkevarebygging. Du vil lære hva som kreves for å utvikle attraktive merkevarer, og hvordan du kan påvirke andre aktører og samfunnet rundt deg.

Markedsføring mot forbrukermarkedet

Markedsføring dreier seg i bunn og grunn om å skape byttesituasjoner mellom din bedrift og dine kunder. For å lykkes må du forstå forbrukernes ulike motiver. Hvorfor velger de akkurat de produktene og merkene de gjør, og ikke minst hvorfor velger noen å holde seg lojale til ett merke nesten hele livet? Vår bachelorgrad i markedsføring og merkevareledelse tar for seg disse aspektene, men med et særskilt fokus på forbrukermarkeder.

I samråd med næringslivet gir vi deg en systematisk gjennomgang av alle de viktige stegene i merkevarebygging. Kombinasjonen av teori, praktiske eksempler og spennende gjesteforelesere gjør at du vil få den nyeste kunnskapen og forståelsen som er tilgjengelig. Med emner som næringslivet forventer innen økonomi, psykologi, sosiologi, kultur og kommunikasjon vil du lære hva merkevarer betyr for samfunnet, i ulike perspektiver.

Sosiale medier og digitale flater

Å bygge sterke merkevarer krever innsikt, fokus, langsiktighet og analytiske ferdigheter. Markedsføring som fag må samtidig tilpasse seg endrede omgivelser som framveksten av sosiale medier og andre digitale flater. I dette studiet vil du derfor hele tiden være oppdatert på de nyeste trendene og praksisen som anvendes i næringslivet.

I tillegg vil du lære deg klassiske verktøy som er avgjørende for å lykkes med å nå bedriftens mål. Valg av målgruppe, håndtering av konkurranse, utvikling av kommunikasjonskampanjer, produktutvikling og strategi er bare noe av det vi kan tilby deg og dine framtidige arbeidsgivere!

Dette gir deg kompetansen du trenger for å kunne angripe utfordringer på en strategisk og helhetlig måte.

Internasjonale eksempler

Studiet gir en solid gjennomgang av markedsføringsfaget og knytter det til reelle eksempler fra norsk og internasjonalt næringsliv. På denne måten lærer du å bruke teorier og modeller innen markedsføring, reklame og merkevarebygging på en praktisk måte. Slik får du tyngden og kompetansen som næringslivet etterlyser.

Forelesere med praksis fra praktisk markedsføring

Våre forelesere har mange års erfaring med utvikling av norske merkevarer. Med relativt små klasser blir det lett å stille spørsmål og få en aktiv læringsprosess. Du vil også merke at foreleserne er tilgjengelige for å slå av en prat etter forelesningen for å hjelpe deg om du står fast.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en bred innføring i ulike teorier og prinsipper som inngår i planlegging og gjennomføring i forhandlinger og påvirkning.

Du lærer å forstå grunnleggende prinsipper for påvirkning, hvordan de virker og bruk av påvirkning i samfunnet generelt. Du lærer også om strategiutforming, prosesshåndtering og typer av utfordringer i forhandlinger.

Etter endt emne kan du anvende teorier, teknikker og prosedyrer for å planlegge, lede og gjennomføre forhandlinger og påvirkning mot ulike målgrupper.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en forståelse for hvilke hovedutfordringer virksomheter står ovenfor når det gjelder å skape tilfredse og lojale kunder, og hvordan man best bør organisere tjenestevirksomheter for oppnå det man kaller servicelederskap.

I dette emnet lærer du å se samspillet mellom kunden, medarbeidere og bedriften og blir i stand til å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats i forskjellige kontekster og fra ulike kundebehov.

Du lærer også å utarbeide og gjennomføre salgspresentasjoner.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg en bred innføring i de aktiviteter og prosesser som inngår i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens kommunikasjon med markedet.

Etter gjennomført emne blir du i stand til å planlegge kommunikasjonstiltak mot bestemte målgrupper.

Det betyr at du skal kunne velge kommunikasjonsmålgruppe og forstå målgruppens beslutningsprosess, posisjonere budskapet i markedet, velge relevante budskap, utvikle en kommunikasjonsstrategi, velge kommunikasjonsmål og fatte beslutninger om egnet valg av mediekanaler.

Dette emnet bygger videre på grunnlaget fra fellesemnet Markedsføring.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg kunnskap om sentrale rettsregler, deres formål, deres funksjoner innenfor sentrale områder i samfunnet, særlig i tilknytning til økonomisk virksomhet. Videre får du trening i å analysere, vurdere og løse rettslige konflikter.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet tar for seg hvilke ytre (sosiologiske) faktorer som styrer og påvirker forbrukernes handlinger, og hvilke sosiale system forbruk og varer inngår i.

Du får basiskunnskap om forbrukets historie og idéhistorie, og innsikt i både klassiske og nyere sosiologiske og antropologiske teorier om forbruk.

Dette emnet bygger på emnet Forbrukeratferd

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Målet med dette emnet er å gi deg større innsikt i hvor verdi skapes for kunden og hvordan man skal prissette denne verdien.

Du får kunnskaper om hvordan du skal bryte ned det totale ’Produktet’ som kunder kjøper til alle komponentene som inngår – slik at man lettere ser hva det er kundene egentlig er villige til å betale for.

Dette vil være særlig relevant ved produktutvikling, da vi ser at mye innovasjon som foregår ikke dreier seg om genuint nye produkter, men heller en form for dekomponering og rekomponering av eksisterende produkter.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg hvordan man bygger en sterk merkevare og bygger på en systematisk gjennomgang av alle de viktige stegene i prosessen – fra valg av målgruppe og posisjon, til hvordan man bygger kjennskap og kunnskap hos målgruppen, og til hvordan man bruker kommunikasjon for å påvirke forbrukeren.

Du får oversikt over merkebyggingsprosessen, og gjør deg i stand til å utarbeide en merkeplan som omfatter valg av posisjon, merkestrategi samt kjennskap og kunnskapsmål.

Dette emnet bygger på emnene Markedsføring, Markedskommunikasjon, Forbrukeradferd, og Forbrukersosiologi.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet tar utgangspunkt i aspekter knyttet til ledelse av servicevirksomheter, og gir en innføring i hva som særpreger servicenæringen og de spesielle utfordringene denne næringen møter. Du lærer om den ansattes betydning for leveranse av servicekvalitet og hvordan man utvikler innovative tjenester ved å systematisere kunders opplevelser og tilbakemelding

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

I dette emnet tilegner du deg kunnskap om sentrale begreper knyttet til strategifaget.

Du får ferdigheter til å definere, diskutere og analysere strategiske valg i organisasjoner, om hvordan alle fagområdene innenfor en organisasjon må jobbe som en helhet for å oppnå virksomhetens målsettinger og hvordan bedrifter må bygge opp og prioritere bruk av ressurser for å oppnå langsiktige målsettinger.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet trekker sammen alt det du har lært gjennom de første 5 semestre – i en praktisk og omfattende oppgave med å analyse et selvvalgt produkt og basert på denne analysen utvikle kommende års markedsplan.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Har du lyst til å jobbe tett på den strategiske agendaen i en bedrift – der beslutningene om hvor og hvordan man skal satse, tas? Da er Bachelor i markedsføring og merkevareledelse studiet for deg!

Med en bachelor i markedsføring og merkevareledelse vil du vite hva som kreves for å kunne utvikle attraktive merkevarer, og hvordan du kan påvirke andre aktører og samfunnet rundt deg.

Dette gir spennende jobbmuligheter i markedsavdelinger, reklame- og mediebyråer eller i analysebedrifter som jobber med informasjon og samfunnskontakt. Både for næringslivet, for kulturlivet og for frivillige organisasjoner.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Aleksander Neely. Bilde I jobb

  Slik fikk jeg jobb i Google

  Endelig kan jeg slippe jubelen løs og fortelle at jeg har fått meg jobb i Google, og det før jeg er ferdig med utdannelsen min på Høyskolen Kristiania.

  Les mer
 • Pernille Møt en student

  Pernille studerer markedsføring og merkevareledelse

  I tillegg til å ta en bachelor i markedsføring og merkevareledelse er Pernille engasjert i Studentunionen.

  Les mer