Bachelor

Markedsføring og salgsledelse

Som Norges eneste – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi en bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i Markedsføring-og-salgsledelse

Norsk næringsliv trenger ikke bare dyktige selgere, men også profesjonelle og mer strategiske salgsledere.

Dagens salgsorganisasjoner har mange viktige oppgaver og utfordringer. På dette studiet vil du få kunnskap og opplæring i temaer som salgsteknikk, organisasjons- og kundepsykologi, forhandlingsteknikk, salgsstrategi, salgsledelse og utvikling av langsiktige og lønnsomme kundeforhold.

Ved å lære om hva kunden kjøper, og ikke minst hvorfor kunden kjøper, får du kunnskap om hvordan du best kan kommunisere med markedet, og innsikt i hvordan man utvikler nye produkter og tjenester som er tilpasset kundenes behov.

Praktisk salg

Studieløpsemnene hjelper deg til å bli en dyktig selger. Du vil få kunnskap om og erfaring med praktisk salg og hvordan salgsledere bør jobbe for å oppnå best mulig resultater. Du lærer å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salg i ulike situasjoner og til ulike kunder, du øver på ulike salgsteknikker, og du får prøve deg i simuleringsspill som salgsleder.

Kristiania University College’s sales program is one of the most comprehensive programs that I have seen in a long time. We definitely can learn from their program in terms of adding some unique yet impressive courses to our own curriculum at Florida state university.
The students at should take pride in knowing that they are getting a world-class sales education in their program. Well done!
– Leff Bonney, Associate Professor and Director for Executive Management Florida State University

Dette bachelorstudiets kombinasjon av markedsføringsfag og salgsledelse gir deg nyttige kunnskaper og bred innsikt, noe som gjør det unikt og spennende.

Lær å lede en salgsorganisasjon

Målet vårt er at du skal bli i stand til å utvikle gode salgsstrategier og kunne organisere, lede og måle et salgsapparat gjennom forståelse av hva en salgsstrategi innebærer, og hvordan man best rekrutterer, motiverer og leder en salgsorganisasjon.

Et annet viktig element er å forstå hvordan markedsføring og salgsfunksjonene i en bedrift fungerer sammen til beste for organisasjonen. Det er viktig at hver av disse to avdelingene i organisasjonen har innsikt i hva den andre bidrar med, og dette krever kunnskap innen begge fagområdene.

Markedsføring og salg

I tillegg til solid gjennomgang av emner innenfor salgsledelse legger studiet vekt på emner innen markedsføring, merkevareledelse og forbrukeratferd. Etter endt utdanning vil du derfor også bli i stand til å utarbeide en markedsplan som omfatter valg av posisjon, merkestrategi samt kjennskaps- og kunnskapsmål for merkevaren din.

Digitalt salg

Sammen med eksterne samarbeidspartnere vil vi gi deg innsikt i digitalt salg og salg via sosiale medier. Målet er hele tiden at du i tillegg til teoretisk kunnskap skal få nyttige og praktiske erfaringer med salgsyrket. I rollen som salgsleder handler det om å kunne organisere et salgsapparat og å nå resultater gjennom sine selgere. Derfor gjennomgås viktige temaer som rekruttering, motivering, salgstrening og lønn.

I salgsarbeidet står også forhandlinger for å oppnå gode betingelser sentralt. Evnen til å fremforhandle gode løsninger avhenger av mellommenneskelig kommunikasjon og analytiske egenskaper. Du skal lære deg å forberede, gjennomføre og evaluere slike forhandlinger.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg kunnskap og forståelse innenfor sentrale begreper, teorier og modeller knyttet til salg som fagområde. Emnet gir også en forståelse av hvordan de øvrige emnene som presenteres gjennom studiet henger sammen og er avhengig av hverandre.

Emnet er inndelt som følger:

 • Hva ligger i begrepet personlig salg, sett fra et personlig perspektiv. Hvilke utfordringer står den enkelte selger overfor og hvilke hensyn må man ta i egen og i en kundes organisasjon, ikke minst av etisk art for å bygge et langvarig forhold.
 • Forstå hvordan kunden kjøper og hva som inngår i deres kjøpsprosess.
 • Hvordan kommunisere med kunder, gjennom salgsmøter, presentasjoner og skriftlig kommunikasjon.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet tar utgangspunkt i aspekter knyttet til ledelse av servicevirksomheter, og gir en god innføring i hva som særpreger servicenæringen og de spesielle utfordringene denne næringen møter. Du vil få perspektiver på den ansattes betydning for leveranse av servicekvalitet.

Du vil også lære om hvordan man utvikler innovative tjenester ved å systematisere kunders opplevelser og tilbakemelding. Dette emnet vil trekke på mange andre emner – deriblant Markedsføring, Forbrukeratferd og Forbrukersosiologi, samt Merkevarebygging.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Her vil du få kunnskap og forståelse for hva det i praksis betyr å selge og hvordan man tilegner seg kompetanse for å fungere som selger. Du skal lære å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats i forskjellige sammenhenger og ut fra ulike kundebehov. Du skal også lære å ta i bruk ulike salgsteknikker for å aktivt skape framdrift og påvirke kundens beslutninger som er i samsvar med deres behov.

Klassen får praktisk trening i å lage presentasjoner, brev og annen dokumentasjon, samt å presentere dette. For å skape et tydelig skille til forhandlingskurset så vil dette emnet konsentrere seg om 1-1 relasjonen mellom selger og kunde, mens forhandlinger vil legge mer vekt på 1 til mange og mange til mange.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

I salgsarbeidet står forhandlinger med kunder sentralt for å oppnå gode betingelser i kontrakter og leveranser. Evnen til å fremforhandle gode løsninger avhenger av mellommenneskelig kommunikasjon og analytiske egenskaper. I dette emnet blir du i stand til å forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger.

Emnet består av teori og teknikker for hvordan du kan forberede og gjennomføre forhandlinger. Deretter skal du selv, i en større caseoppgave, gjennomføre forhandlinger med en motpart. Denne prosessen og resultatet av forhandlingene diskuteres i ettertid.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

For den moderne kundeansvarlige kan det være mange kontaktflater der kunden kommer i berøring med organisasjonen. Dette emnet gir deg innføring i strategi, strategisk salg og salgsprinsipper.

Sentrale temaer som vil ble berørt i dette emnet er:

 • Salgsstrategi begrepet
 • Alternative salgsstrategier og strategiutviklingsprosess
 • Key Account Management (KAM)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Salgsstrategier for e-handel.

Målet er at du skal bli i stand til å utvikle og implementere ulike salgsstrategier tilpasset ulike forretningsmodeller.

Dette emnet bygger på emnene Personlig salg og Salgsteknikk.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet er en introduksjon til forsyningskjeder og logistikk i et globalt perspektiv og ser på hvordan du kan designe, utvikle, vedlikeholde og lede relasjonene mellom de forskjellige kanalene bedriften benytter seg av. Du får i tillegg innblikk i hvordan forsyningskjeden påvirkes av innovasjon innen IT-løsninger.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

 

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir en innføring i hvordan priser settes. Prising handler ikke bare om å kalkulere en kostand, legge på en margin for så å presentere endelig pris. Pris bør være et strategisk virkemiddel som kan være med å skape varig konkurransefordeler.

For å få til dette må man forstå både den bedriftsøkonomiske delen av prising så vel som den psykologiske prisingen av et produkt eller en tjeneste. Emnet dekker områder som pris politikk og struktur, hvordan kommunisere pris og hvordan måle kundes prissensitivitet.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir en grundig innføring i forretningsetikk og dekker temaer som bedrifters samfunnsansvar, bærekraft, etisk teori, etisk handel, etiske beslutninger og verktøyer for styring av etikk i organisasjoner.

Emnet vil gå gjennom etiske problemstillinger i relasjonene mellom bedriften og dens interessenter, med spesiell vekt på kundene. Det blir lagt stor vekt på å trene på å løse praktiske etiske dilemmaer innen salg og markedsføring.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan du bygger en sterk merkevare. Emnet bygger på en systematisk gjennomgang av alle de viktige stegene i prosessen – fra valg av målgruppe og posisjon, til hvordan man bygger kjennskap og kunnskap hos målgruppen, og til hvordan man bruker kommunikasjon for å påvirke forbrukeren.

Det blir lagt vekt på at du skal forstå hvorfor merker betyr så mye i vår kultur, og hvordan forbrukere tolker merkevarer.

Emnet gir oversikt over merkebyggingsprosessen, og gjør deg i stand til å utarbeide en merkeplan som omfatter valg av posisjon, merkestrategi samt kjennskap og kunnskapsmål.

Du vil jobbe med et reelt næringslivscase og utvikle en merkebyggingsplan.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Det sentrale målet med emnet er å forstå hvilke utfordringer en salgsleder må løse for å nå organisasjonens salgsmål. Emnet er således ikke et emne i salg, men et emne i å lede et salgsapparat og å nå salgsmål gjennom andre.

Målet er å gjøre deg i stand til å utvikle en salgsstrategi, samt organisere, lede og måle et salgsapparat.

Du vil få en forståelse for hva en salgsstrategi innebærer, og hvordan man best rekrutterer, motiverer og leder en salgsorganisasjon. Videre får du en innføring i å vurdere og å kalkulere lønnsomheten av salgsaktiviteter.

Emnet er delt i to deler.

 • Del en starter med å introdusere hva salgsledelse er, deretter diskuteres mål og budsjetter, samt hvordan organisere et salgsapparat for å gjennomføre den valgte strategien. En salgsleder når resultater gjennom sine selgere. Derfor er fokuset på ledelse av salgsapparatet, Viktige temaer her er rekruttering, motivering, salgstrening, lønn, kompensasjon og insentiver. Vi arbeider med lønnsomhetsanalyse av salgsaktiviteter og med evaluering av salgsinnsats.
 • Del to av kurset er en praktisk tilnærming til faget gjennom en simulering/case hvor du får en virkelighetsnær opplevelse av faget.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Det er mange som jobber innen salg og salgsledelse, men få har en formell utdanning. Med en bachelor i markedsføring og salgsledelse fra Høyskolen Kristiania stiller du sterkt på arbeidsmarkedet og legger et solid grunnlag for din karriereutvikling. Typiske yrker er alle som innebærer salg og kundekontakt – enten direkte overfor forbrukere eller overfor profesjonelle innkjøpere.

Du vil være relevant for alle bransjer og næringer, og på sikt, når du har relevant yrkeserfaring, vil utdanningen gjøre deg kvalifisert til en stilling som salgs- og markedssjef i større og mindre organisasjoner.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Nils Høgevold

  Møt studielederen

  – Dette studiet er helt unikt i Norge fordi vi har kombinasjonen mellom salg og markedsføring i fokus

  Les mer
 • TopSales

  Top Universities for Professional Sales Education

  75 studiepoeng (10 fag) innen salg/salgsledelse gir plass på internasjonal liste.

  Les mer