Master

Markedsføringsledelse

Få dybdekunnskap om fremtidens forbrukere.

Master i markedsføringsledelse - studentene har sitt eget masterområde hvor kun de har tilgang.

Master i markedsføringsledelse kombinerer det siste fra forskningsfronten med dagsaktuelle problemstillinger fra næringslivet.

Denne mastergraden gir deg kunnskap om hvordan trender og ny teknologi påvirker markedet. Hvordan virker for eksempel nye medier og digitalisering inn på oss som forbrukere? Hva skjer med handel og tjenesteytende næringer når nye løsninger slår bena under de etablerte?

Den unike kombinasjonen av faglig tynge og praktisk relevans på dette studiet gjør deg godt rustet til å ta fatt på krevende lederutfordringer.

Et praktisk studium

Studiet er forankret i det som er markedsførerens unike bidrag i organisasjonen: forståelse av forbrukeren og markedet.

Gjennom praktiske oppgaver får du ferdighetene som gjør deg i stand til å omsette denne innsikten i virkningsfull markedsføring, der eksempler i stor grad er hentet fra norske forhold.

Bransjenærhet

En helhetlig forståelse sikres gjennom fag som psykologi, antropologi, sosiologi, økonomi og historie. Vi trekker også inn ledende bedrifter i undervisningen. Det gjør at kunnskapen du tilegner deg er dagsaktuell og tett opp til beste praksis i næringslivet.

Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner og blir attraktiv for mange typer jobber. Og slik får du dybdeforståelse for hvordan du kan utnytte mulighetene i den nye økonomien.

Om du er særlig interessert i forskning, vil mastergraden kvalifisere til videre PhD-studier.

Hvorfor velge Master i markedsføringsledelse?

En master i markedsføringsledelse gir deg spisskompetanse i markedsføring og merkevareledelse. Masterstudiet vektlegger i tillegg historisk innsikt og samfunnsforståelse – kunnskap som er avgjørende for at man skal forstå endringer i den globale økonomien og tilhørende utfordringer for markeder, produkter og tjenester. Dette gir deg en unik fagkombinasjon på høyt akademisk nivå.

En mastergrad med tre hovedtemaer

Master i markedsføringsledelse er delt inn i tre hovedtemaer:

 • Metoder for innsikt
 • Forbruker- og markedskunnskap
 • Markedsføringsstrategier

Praktiske caser fra anerkjente foredragsholdere

Underveis i studiet vil du møte flere av Norges mest anerkjente fageksperter og forskere. Praktiske oppgaver og casestudier er ofte hentet fra næringslivet, slik at du skal stå best mulig rustet for de utfordringer du senere vil møte i yrkeslivet.

Solid markedsføringskunnskap, praktisk trening fra caseoppgaver og øvelser og innsikt i oppdatert forskning fra fagfeltet vil gi deg en utdanning som gjør deg klar for stillinger i ledende markedsføringsmiljøer.

Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent. Du vil oppleve at det stilles høyere akademiske krav, og at arbeidsmengden øker. En mer krevende studiehverdag reflekterer at du som mastergradsstudent skal bli ekspert på ditt fagfelt.

Mens bachelorgraden la et solid og bredt grunnlag, er hensikten med mastergraden å gi deg en faglig fordypning på høyt faglig nivå. Dette krever mer av deg og din arbeidsinnsats, men vil samtidig forberede deg til lederposisjoner i framtiden.

Mastergradsstudentenes hverdag

Master i markedsføringsledelse har få studenter i hver klasse. Dette gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere, men det krever også at samtlige studenter bidrar, er aktive og møter opp til forelesning.

Mye av læringen på et masterstudium oppnår man gjennom å utfordre seg selv og å bryne seg på sine medstudenter med ulike bakgrunner og erfaringer. Dette gjør studiet både spennende og krevende.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Emnet gir en innføring i sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningstradisjoner innen markedsvitenskapen, samt innføring i hvordan vi ser på kunnskap og kunnskapsproduksjon. Du får praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming til rapportering og publisering.

Forbrukerantropologi lærer deg å forstå hvordan varer og tjenester får verdi gjennom transaksjoner. Emnet gir innsikt i grunnleggende perspektiver og problemstillinger innenfor feltet materiell kultur med fokus på temaer som verdi, konsum, representasjon og transformasjon. Du får innføring i hvordan mennesker lever sammen ved å utveksle varer og tjenester. Du lærer også å betrakte markedet som konstruert av sosiale relasjoner og verdi som noe som utvikles i disse relasjonene.

Emnet gir deg avansert kunnskap om sentrale temaer innen forbrukeratferd og da særlig  psykologiske beslutningsprosesser: motivasjon, persepsjon, læring, personlighet og holdninger.

Du vil i dette emnet få inngående kunnskap om den økonomiske historiens ulike faser i perioden fra ca år 1500 og fram til i dag. Du får kunnskap om de viktigste teoriene som gir forståelse for hvordan og hvorfor noen, både bedrifter og stater, blir rike, mens andre forblir mindre utviklet og i noen tilfeller også går til grunne.

Emnet vil undervise økonomiske historie på tre nivå:

 1. Systemnivå – framveksten av en global verdensøkonomi;
 2. Statsnivå – hvilke(e) stat(er) har til en hver tid vært de(n) dominerende økonomiske makt(er) og
 3. Bedriftsnivå – hvordan kan vi illustrere viktige trekk ved en gitt fase vha et case på bedriftsnivå.

Emnet lærer deg å designe, distribuere, analysere og tolke kvantitative undersøkelser. Du blir i stand til å benytte bi- og multivariate statistiske teknikker innenfor markedsanalyse, og videre kunne anvende kvantitative metoder både i næringslivsrelaterte prosjekter og avanserte akademiske arbeider, slik som vitenskapelige artikler.

Emnet gir et helhetssyn på økonomistyring og teorier, modeller og teknikker for økonomistyring. Du vil også få inngående kunnskap om hvordan interne og eksterne mekanismer kan bidra til økt verdiskaping gjennom bedre selskapsledelse.

Hovedpoenget med økonomisk sosiologi er å forstå samspillet mellom sosiale rammer som makt, institusjoner og kultur på den ene siden og økonomisk handling på den andre.

 • Ca 1/3 av emnet vil være viet den økonomiske sosiologiens idéhistorie fra Adam Smith og Karl Marx, via Torstein Veblen fram til tenkere som preget og preger etterkrigstiden som Schumpeter, Keynes og Galbraith.
 • Den neste tredjedelen vil konsentrere seg om moderne økonomisk sosiologi hvor målet vil være å undervise fram til forskningsfronten.
 • Den siste 3-delen vil være viet analyser av delmarkeder av spesiell sosiologisk interesse, som arbeidsmarkedet, finansmarkedet og dagligvarehandelen som, bedre enn noe annet marked, illustrerer en generell forflytning av makt fra produksjonsleddet og over mot detaljleddet.

Emnet gir en bred innføring i de aktiviteter og prosesser som inngår i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens kommunikasjon med markedet. Du oppnår forståelse for ulike faser og steg man går gjennom i planleggingen av konkrete kommunikasjonstiltak. I tillegg skal du forstå de grunnleggende prinsippene for hvordan markedskommunikasjon virker og påvirker kundene.

Emnet gir inngående kjennskap til markedsanalysebransjen og kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til praktisk ledelse og gjennomføring av markedsinnsiktsprosjekter, blant annet bearbeiding og analyse av data fra flere ulike datakilder for å fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag, skriftlig og muntlig rapportering av innsikt og diskusjon av implikasjoner for strategier.

Dette emnet gir deg inngående innsikt i psykologiske teorier om hvordan forbrukere påvirkes av markedskommunikasjon, og hvorfor og hvordan forbrukere responderer på slik påvirkning. Du vil oppnå dypere forståelse for hvordan ulike psykologiske teorier kan forklare effekter av reklame og markedskommunikasjon.

Du lærer grunnleggende markedsstrategi og får innsikt i hvordan bedrifter må ha strategiske prosesser for å lykkes med sine forretningsmål. Særlig vil emnet fokusere på ulike strategier for å bygge, videreutvikle og utnytte sterke merkevarer.

Emnet lærer deg om hvordan aktører fra råvareleverandører til endelige forbrukere knytter seg sammen i verdikjeder. Det er viktig å forstå hvilke kriterier som påvirker hvordan og i hvilken form et samarbeid bør etableres, samt hvordan man kan skape og utvikle et samarbeid, samt løse konflikter, slik at begge parter i en verdikjede kan utvikle sin konkurransekraft.

Emnet gir deg inngående kunnskap om tjenestelogikk, og tjenestens rolle og betydning for samfunn, organisasjoner og næringsliv. Du får kunnskapen til å anvende tjenestelogikk på praktiske problemstillinger, også utenfor det som tradisjonelt har vært sett på som tjenesteytende næringer, gjennom innsikt i de nyeste og de viktigste teoriene innen verdiskapning, service og tjenesteinnovasjon.

Masteroppgaven baseres på kunnskapen du har opparbeidet deg gjennom studiet. I tillegg forventes det at du tilegner deg enda mer inngående kunnskap innenfor det området som masteroppgaven berører.

Masteroppgaven er således på mange måter en prøve på om du har tilegnet deg kunnskap i tidligere semestre, herunder metodeemnene, samt om kunnskapen kan anvendes på nye områder innen fagfeltet.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

På Master i markedsføringsledelse har du muligheten til å søke om utveksling hos følgende studiesteder i utlandet:

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,5 (mellom B og C)

I tillegg må du ha;

 • 7,5 studiepoeng i metodefag
 • 7,5 studiepoeng i økonomifag
 • og 15 studiepoeng i markedsfag.

Les mer om opptakskravene

Studiet gir deg praktiske ferdigheter og en akademisk spisskompetanse som gjør deg attraktiv for markedsavdelinger, kommunikasjonsavdelinger, mediehus og byråer, i så vel privat som offentlig sektor. Samtidig vil du etter mastergraden være kvalifisert for doktorgradsstudier innen markedsføring.

Dine analytiske evner vil også bli utviklet og forbedret gjennom caseløsninger, gruppearbeid og metodefag. Kombinert med vår dyrking av kritisk, selvstendig tenkning gir dette gode muligheter for en karriere innen ledelse, konsulentvirksomhet og andre analytiske stillinger.

En mastergradsutdanning er krevende, men etter endt utdanning vil du erfare en betydelig utvikling – både profesjonelt og personlig – som vil være av stor verdi i ditt kommende arbeidsliv.

Her er noen eksempler på stillinger tidligere studenter på Master i markedsføringsledelse har gått ut i:

 • Produktsjef, Mills
 • Advertising Operations Manager, Mindshare
 • Prosjektleder, Norsk Filmbyrå
 • Trainee, Experis Norway
 • Prosjektleder, TNS Gallup
 • Consultant, Capgemini
 • Insight Analyst, Insight One
 • Kommunikasjonsrådgiver, NCC
 • Markedskonsulent, Aftenposten
 • Salgs- og markedskonsulent, Radisson Blu Scandinavia Hotels
 • Konsulent Shopper Marketing, Orkla
 • Kommunikasjonsrådgiver, Høyskolen Kristiania
 • Markedskoordinator, Viken Fiber
 • Digital Planner, MediaCom
 • Campaign Manager, Xaxis

Aktuelt

 • Tarje-Gaustad-bred

  Hvorfor trenger man en mastergrad?

  Programdirektør Tarje Gaustad har ikke møtt noen som har angret på å ta en mastergrad.

  Les mer
 • Masterstudenter-gruppebilde_0009_Krister

  Hva skriver masterstudentene oppgaver om?

  Se oversikten over masteroppgaver skrevet på Høyskolen Kristiania 2016.

  Les mer
 • Studerer Master i markedsføringsledelse: Andreas Fon og Morten Messel

  Slik er studiehverdagen

  Andreas Fon og Morten Messel gir deg et innblikk i sin studiehverdag og forklarer hovedforskjellene mellom master- og bachelorstudier.

  Les mer
 • Mastergruppe_02

  Masteroppgaver 2017

  Oversikt over masteroppgaver skrevet på Høyskolen Kristiania 2017.

  Les mer