Bachelor

Økonomi og ledelse

En næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter.

Ønsker du en solid og god faglig plattform, og være aktuell for mange ulike stillinger i privat og offentlig virksomhet?  Da er vår nye Bachelor i økonomi og ledelse studiet for deg.

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag. Studiet er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid innen ulike fagområder, uten at du trenger å velge en spesifikk karrierevei før etter fullførte studier.

Studiet gir også solid grunnlag for videre studier på masternivå, inkludert mastergrad i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Økonomi

Studiets hovedvekt ligger på økonomi-, metode- og ledelsesfag. Økonomifagene dekker temaer som finansiering og investering, økonomisk analyse og økonomistyring. Metodefagene gir kunnskap og ferdigheter innen matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder, noe som både gir generelt gode analyseferdigheter, og som bidrar til at du når læringsmålene i de andre emnene.

Ledelse

Ledelsesfagene gir kunnskap og ferdigheter innen organisasjons- og ledelsesfag, inkludert forretningsstrategi og etikk. Studiet har også emner innen samfunnsøkonomi, markedsføring og forretningsjus.

I tillegg inneholder studiet et semester med valgemner eller utveksling, og det avsluttes med en bacheloroppgave der du skriver en større oppgave med selvvalgt problemstilling.

Mindre klasser

Som de andre studiene ved høyskolen har dette studiet varierte undervisningsformer, med betydelig innslag av undervisning i mindre klasser. I mange av emnene legges det stor vekt på oppgaveløsning og gruppearbeid.

Eksamensformene er også varierte, med alt fra prosjektoppgaver i grupper til tradisjonell, skriftlig skoleeksamen.

 

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Dette emnet gir det nødvendige matematikkgrunnlaget for de andre emnene i studiet, og knytter matematikk til problemstillinger innen samfunns- og bedriftsøkonomi.

Emnet utvikler evnen til logisk og analytisk tekning, og gir grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomi og å jobbe med problemorienterte oppgaver.

Emnet inneholder temaer som algebra, ulike typer funksjoner med en eller flere variabler, rekker, finansmatematikk, og integrasjon. Emnet legger stor vekt på oppgaveløsning.

Emnet skal gi en innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre skal studentene få trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder. De skal beherske sentrale temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere.

Sentralt her står anvendelsen av slike data i beslutningssammenhenger. Studentene skal tilegne seg ferdigheter om økonomistyring og få en grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene.

Dette gjøres ved å få oversikt over kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

Målet med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring. Dette emnet gir studentene et rammeverk for hele bachelorstudiet de skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil studentene også begynne å danne seg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering de har lyst til å ta fatt på.

Studentene skal lære å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak.

Det legges vekt på at studentene lærer å nærme seg en problemstilling systematisk og bruke de verktøyene de lærer om i emnet.

Dette emnet tar sikte på å lære studentene om forholdet mellom samfunnet og markedet. Emnet ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Emnet diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Studentene vil lære ulike teoretiske tilnærminger til økonomiens rolle i samfunnet, og drøfte forholdet mellom individuell moral og markedssystemets grunnleggende trekk. Slik kan studenten utvikle kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Emnet gir innsikt i mikroøkonomiske metoder og hvordan metodene kan anvendes for å analysere enkeltaktørers økonomiske adferd og samspillet mellom disse i ulike markedsformer.

Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet, og betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

Et viktig mål med mikroøkonomi er også å formidle hvordan ulike former for økonomisk politikk virker på enkeltaktørers adferd og derigjennom priser, produksjon, effektivitet, og inntektsfordeling.

Emnet gir innsikt i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering. Emnet gir kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Emnet inneholder temaer som ulike prinsipper for produktkalkulasjon, produktvalg, prising, budsjettering og ulike typer prestasjonsmål.

Studentene skal etter endt emne ha grunnleggende kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer. Studentene skal forstå at organisasjoners oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre organisasjoner for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Studentene skal få kunnskap om at organisasjoner er bevisst konstruert og ledes av en ledelse, men at organisasjonskulturer og subkulturer i organisasjoner influerer på adferd hos organisasjonens medlemmer.

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

Emnet gir kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk, til bruk i undersøkelser og analyser innen det økonomisk-administrative fagområdet og også som grunnlag for andre emner i studiet.

Temaer inkluderer sannsynlighetsregning, sannsynlighetsfordelinger, parameterestimering, hypotesetesting, og regresjonsanalyse.

Emnet gir innsikt i makroøkonomiske metoder og hvordan metodene kan anvendes for å analysere norsk og internasjonal økonomi.

Emnet gir kunnskaper og ferdigheter som gjør studentene i stand til å forstå grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger, og dermed hvordan økonomien påvirkes av endringer i nasjonale og internasjonale forhold, slik som konjunkturendringer og endringer i den økonomiske politikken.

Emnet gir kunnskap om juridisk metode og sentrale lover som påvirker en virksomhets aktiviteter. Emnet gir studentene ferdigheter til å analysere, drøfte og løse forretningsjuridiske spørsmål.

Emnet inneholder temaer som juridisk metode, markedsrett, selskapsrett, avtalerett, kjøpsrett og arbeidsrett.

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekter som arbeidsmetode, samt ulike prosjekttyper og modeller for hvordan man effektivt kan styre prosjekter. Et viktig tema er å lære hvordan man skal initiere og planlegge prosjekter og bruke ulike virkemidler for å nå prosjektets mål.

Prosjektlederen har en viktig rolle i alle prosjekter og emnet skal således tilføre kunnskap om hvordan man styrer kompleksitet i prosjektarbeid, kritisk vurdere hvilke prosesser man bør benytte og kommunikasjon med prosjektmedarbeidere.

Temaer som vil bli tatt opp er prosjekt som arbeidsform, ulike organiseringsformer og prosjekttyper, prosjektets livssyklus, prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov.

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger.

Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse. Etter kurset skal studentene være i stand til å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Studentene skal etter gjennomført emne være i stand til å skrive en empiribasert rapport. Studentene skal videre kjenne til ulike forskningsdesign som brukes i kvantitative undersøkelser, og hvilke betydning disse har for datainnsamling og analyse.

Studentene blir lært opp i å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes også at studentene skal få et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser.

Studentene skal etter endt emne kunne bruke SPSS selvstendig

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

Emnet gir kunnskap og ferdigheter som gjør det mulig å vurdere lønnsomheten av investerings- og finansieringsbeslutninger, med vekt på tidsverdien av penger, håndtering av risiko og beregning av relevante kontantstrømmer.

Emnet gir kunnskap og ferdigheter innen praktisk regnskapsføring. Emnet gir studentene evnen til å kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling.

Emnet skal gi studentene kunnskap om hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret på en god måte.

Sentrale emner er personalplanlegging (tilknytningsformer), helse, miljø og sikkerhet, lønnssystemer, sykefravær, livsfaseplanlegging, omorganisering og nedbemanning og IT-verktøy for personalforvaltning.

Intern informasjon er løpende integrert i emnet.

Kunnskap om etikk er viktig både for å ta etisk funderte beslutninger og fordi organisasjoners omdømme og lønnsomhet i økende grad er knyttet til deres (u)etiske atferd.

Dette emnet gir en grundig innføring i forretningsetikk og dekker mellom annet temaer som bedrifters samfunnsansvar, bærekraft, etisk teori, etisk handel, etiske beslutninger og verktøyer for styring av etikk i organisasjoner.

Emnet vil gå gjennom etiske problemstillinger i relasjonene mellom bedriften og dens interessenter, med spesiell vekt på kundene. Emnet vil legge stor vekt på å trene på å løse praktiske etiske dilemmaer innen salg og markedsføring

Emnet gir en innføring i strategisk analyse og ledelse. Det overordnede målet er å gi studentene innsikt i og forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming og derved gjøre dem kvalifisert for å anbefale og delta i strategiske planprosesser i en virksomhet

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emne skal studenten få kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Studenten skal utvikle sine evner til å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Studenten skal etter endt emne være i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær. Emnet skal også være viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

Studentene skal etter endt emne kunne beherske egnede analyseverktøy, kunne gjennomføre analyser og ha tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn.

I denne avsluttende oppgaven skal studentene vise at de kan fordype seg i og anvende kunnskapen innenfor sentrale områder i valgt bachelorstudium, og ligge innenfor studiets fagområde. Målet er å gi utfordringer til fordypning innenfor rammen for et vitenskapelig arbeid.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, og studentene skal enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer utrede alternativer som bidrar til å løse problemet eller komme frem til et beslutningsgrunnlag.

Studentene skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Modenhet i språkføringen og skriveprosessen, evne til å se en rød tråd i et lengre arbeid, samt det å kunne arbeide effektivt i en gruppe på tvers av faglige, menneskelige og sosiale egenskaper er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Bachelor i økonomi og ledelse gir deg en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre typer organisasjoner. Typiske roller kan være innen økonomi, regnskap, prosjektledelse, innkjøp eller salg og markedsføring.

Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag (NRØA) til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Studiet gir også opptak til masterstudier innen økonomi, ledelse og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Aktuelt

 • Eirik_Haus

  Møt foreleseren

  Vi spurte Eirik Haus om hva du kan forvente dersom du velger å ta en bachelor i økonomi og ledelse.

  Les mer