✕  Lukk søk
Bachelor

Politikk og påvirkning

Ønsker du å være med og påvirke? Er du politisk engasjert? Dette studieprogrammet gir deg kompetansen til å håndtere ulike påvirkningskanaler som finnes i moderne politikk. Dette kan være lobbyisme, aktivisme, definisjonsmakt og markedsposisjon.

Høyskolen Kristiania introduserer nå en ny bachelorgrad i  politikk og påvirkning.

Studiet gir en bred og grunnleggende kompetanse innen praktisk politikk og politiske vitenskaper. Studiet omfatter alle de sentrale delene av statsvitenskapen, men skiller seg ut fra konkurrerende studietilbud ved å være:

 • mer praktisk – med trening i praktisk politisk arbeid, og
 • mer realistisk – med orientering om hvor makt er i praksis, både i og utenfor staten.

Studiet ser på konsekvenser fra den seneste Maktutredningen, som konkluderte med at nasjonalstaten har fått mindre makt, mens næringsliv, organisasjoner og internasjonale ordninger har fått mer innflytelse. Gjennom bachelorstudiet vil du lære å drive lobbyisme og andre teknikker for politisk påvirkning. Studiet er derfor et lite bidrag til å demokratisere tilgangen på noen av de maktmidlene som er mest brukt i moderne politikk.

Bilde av Stortinget i Oslo.

For det første er vi ekstra praktiske, ved å gi deg ferdigheter i politisk kommunikasjon og politisk organisering. For det andre er vi ekstra realistiske, ved å gi deg kunnskaper om hvor makt faktisk finnes i praksis, uavhengig av hvor man synes makten burde være.

Gjennom studieprogrammet tilegner du deg:

 • kunnskap om makt og politikk i omgivelsene, fra statsapparatet, via kommunal og overstatlig administrasjon, til transnasjonalt sivilsamfunn og multinasjonale selskaper.
 • ferdigheter for å bidra til praktisk arbeid med politisk kommunikasjon, inkludert lobbyisme og påvirkningskampanjer, eller politisk økonomi, inkludert utredningsarbeid, samskapning og offentlig innovasjon.
 • generell kompetanse i reflektert og selvstendig bruk av kunnskap og ferdigheter, i konkrete arbeidssituasjoner, når du står overfor etiske og strategiske dilemmaer.
 • kunnskap om statsvitenskapens sentrale metoder, teorier og funn, om kommunal, statlig og mellomstatlig politikk. I tillegg lærer du om ikke-statlig politikk, som lobbyisme, aktivisme, kulturell innflytelse, økonomisk dominans, og samspillet mellom statlige lover, lokale sedvaner og internasjonale normer.
 • et arsenal av teknikker for politisk påvirkning. Du lærer å utforme taktikk, mobilisere ressurser, utrede faktiske forhold, velge strategiske virkemidler, og utforme budskap i medier. Du får trening i å bruke teknikkene, men også i å reflektere selvkritisk omkring hva du bruker teknikkene til. Det blir gjesteforelesere fra organisasjonsliv, næringsliv og offentlig forvaltning.

Studieprogrammet har en verdimessig forankring i generelle humanistiske verdier og FNs menneskerettighetserklæring.

I Bachelor i politikk og påvirkninger legger vi til rette for at du skal ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Det er fordi politikk og påvirkning har en tydelig praktisk orientering, med læringsutbytter som er preget av teknisk trening og selvstendig refleksjon.

Undervisningen på studiet er lagt opp med mye bruk av dialog, utprøving av forskjellige teknikker (praksis-basert læring) og selvstendig løsning av praktiske problemstillinger (problembasert læring). Eksamensformene er valgt for å vurdere praktiske ferdigheter og selvstendig refleksjon.

Første studieår brukes disse læringsformene til å trene på teknikker for praktisk politikk og i metoder for politisk forskning. For eksempel gir emnet Politisk kommunikasjon praktisk trening i kommunikasjonsarbeid, ikke bare akademisk kunnskap om temaet.

Andre og tredje studieår brukes praksisbasert og problembasert læring til å forankre den mer teoretiske og akademiske læringen i mer praksis-relevante øvelser, der studentene fortsetter å øve på teknikker og metoder som de ble introdusert for i første studieår. For eksempel er øvelser i lobbyisme en del av emnet The EU, Norway & European Integration.

Vår fagstab fra Høyskolen Kristiania har spisskompetanse innenfor politisk kommunikasjon og politisk økonomi. Gjesteforelesere fra European University Institute gir siste nytt fra forskningsfronten.

Alle emnene forbereder studentene på den avsluttende bacheloroppgaven, en «svenneprøve» i praktisk politisk forskning. Studentene kan velge å fordype seg i akademisk forskning, i kombinasjon med et litteraturstudium, eller i praksis-ledet forskning, i kombinasjon med et praksisopphold.

I fjerde semester på studiet har du muligheten til å søke om internasjonal studentutveksling (30 studiepoeng).

Storbritannia: Universitetet i Hertfordshire

Studenter kan søke Erasmus-stipend for å besøke studieprogrammet Politics and International ved universitetet i Hertfordshire. De har god rutine på å ta imot utenlandske studenter.

Du får lære om britisk politikk, og får en smak av den britiske, historisk-filosofiske innfallsvinkelen til faget.

Italia: Universitetet i Firenze

Det er også mulig å søke Erasmus-stipend for å besøke Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri ved universitetet i Firenze. I Machiavellis hjemby kan du lære politisk historie og filosofi, eller kvantitativ statsvitenskap. På engelsk tilbyr de masterkurs, og bachelorkursene går på italiensk. Dette passer særlig for studenter med interesse for EU-systemet eller søreuropeisk politikk.

USA: Universitetet i California

Det er mulig å søke om stipender for å studere politisk sosiologi ved det berømte Berkeley-universitetet: University of California, Department of Sociology. De tilbyr en rekke relevante fordypninger. Tilbudet passer spesielt for studenter med interesse for transatlantisk politikk.

Utveksling andre steder

For enkelte studenter kan det være aktuelt å benytte Høyskolen Kristianias utvekslingsavtaler innen organisasjonsvitenskap eller kommunikasjonsfag.

Alternativer til studentutveksling

De som velger internasjonal studentutveksling fyller alle studiepoengene de trenger for fjerde semester (30 studiepoeng).

Eventuelt kan du velge å bruke ferde semester til praksis (22,5 studiepoeng) i Norge, eller du kan søke på internasjonale praksisplasser gjennom Erasmus+. De som velger praksis tar også valgemne på 7,5 studiepoeng.

De som ikke velger verken internasjonal studentutveksling eller praksis i fjerde semester velger ett (eller flere) valgemne(r) på (totalt) 30 studiepoeng.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å følge valgemne (enten 30 eller 7,5 studiepoeng), eventuelt i kombinasjon med praksis (22,5 studiepoeng). Alternativt kan du søke om internasjonal studentutveksling (30 studiepoeng). Slik får du et helt semester til valgfri fordypning.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Språkkunnskaper: Det er ingen formelle krav om språkkunnskaper, men vi anbefaler at…

 • …du har tilstrekkelig kompetanse i norsk språk til å kunne følge vanlig undervisning.
 • …du har tilstrekkelig interesse for engelsk språk til å kunne følge utenlandske gjesteforelesere fra første semester, og ha all undervisning på engelsk femte semester.

Les mer om våre opptakskrav her

Bachelor i politikk og påvirkning gir deg en unik kompetanse både i politisk praksis og politiske vitenskaper. Ingen andre utdanningstilbud gir samme kompetanse.

Et yrkes-relevant studium

Private bedrifter blir mer åpent engasjert i politisk påvirkning. Bedriftenes PR- og markedsavdelinger engasjerer seg i lobbyvirksomhet, mens private kommunikasjonsbyråer tar oppdrag for politikere. For slike jobber trengs kunnskap om politiske systemer, og ferdigheter i politisk påvirkning. Bachelor i politikk og påvirkning gir begge deler.

Offentlig forvaltning blir mer opptatt av å håndtere politiske påvirkere, ved å tilrettelegge for deltakerdemokrati og offentlig-privat partnerskap, imøtekomme innbyggernes rett til informasjon, og å imøtegå strategisk kommunikasjon med egen strategisk kommunikasjon. Bachelor i politikk og påvirkning gir kompetanse til å håndtere de ulike påvirkningskanalene som finnes i moderne politikk.

Ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner har bestandig benyttet seg av påvirkningsagenter – eller aktivister – i konkurransen om å nå fram med sine politiske saker. Større organisasjoner ansetter sine egne fagpersoner til administrasjon og påvirkningsarbeid. Bachelor i politikk og påvirkning gir en ideell kompetanse for ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner.

Et dannelses-studium

I tillegg til å gi salgbar kompetanse på jobbmarkedet, er Bachelor i politikk og påvirkning også et dannelsesstudium for engasjerte samfunnsborgere.

 • Du får allmennkunnskap som er nyttig for andre typer yrker, eksempelvis innen journalistikk eller saksbehandling.
 • Du får verktøy til å engasjere deg mer effektivt som partipolitiker, som ildsjel frivillige organisasjoner, eller som aktivist i sosiale bevegelser.

Dette studiet gir et godt grunnlag for videre studier på master, fordi Bachelor i politikk og påvirkning trener din selvstendige refleksjon og ferdigheter i forskningsmetoder.

I utlandet vil du kvalifisere til å søke på en rekke masterprogrammer. Ett eksempel kan være Master in Transnational Governance ved European University Institute.

Lokalt ved Høyskolen Kristiania vil du kunne søke om opptak på Master i ledelse eller Master i markedsføringsledelse.

I norsk sammenheng vil du kunne søke om opptak på ulike statsvitenskapelige masterprogrammer. Oppbygningen av Bachelor i politikk og påvirkning er tilpasset de formelle kravene for slike videre studier.