Bachelor

PR og samfunnspåvirkning

Høyskolen Kristiania tilbyr det mest komplette bachelorstudiet innen PR.

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Antallet PR-jobber vil øke i årene som kommer. Da trengs det faglig dyktige og samfunnsengasjerte kommunikasjonsfolk.

Antallet kommunikasjonsarbeidere øker, og den norske PR-bransjen er i stadig utvikling. De fleste store og mellomstore bedrifter, offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner har kommunikasjonsmedarbeidere. Stadig flere kommunikasjonsfolk sitter også i toppledelsen for ulike organisasjoner i privat og offentlig sektor.

Høyskolen Kristiania tilbyr det mest komplette bachelorstudiet i PR, som gir deg metodekunnskaper, praktisk erfaring og faglig innsikt. Det gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet. Bachelor i PR og samfunnspåvirkning er et spennende og levende studium for deg som er opptatt av mennesker, kommunikasjon og det som skjer i samfunnet.

Dette studiet krever mye, men gir desto mer igjen for den samfunnsinteresserte studenten.

Underveis i studiet får du en innføring i ulike journalistiske verktøy og vil blant annet skrive intervjuer, reportasjer, referat, notiser og kommentarer. Du får kunnskap om det norske medielandskapet, måten mediene fungerer på, måten journalister jobber på, og grunnen til at journalister og redaktører prioriterer som de gjør.

Videre vil du lære å skrive pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg som får fram din sak på best mulig vis. Intervjutrening inngår også i den praktiske delen av studiet, og du vil få trening i argumentasjon, debatteknikk og formidling.

Politikk og PR

Du vil også bli kjent med det norske politiske systemet og forstå hvordan politiske beslutninger tas, og hva slags påvirkningsmuligheter som finnes i politiske prosesser. Slik lærer du å se prosessene bak det offentlige spillet og får de ferdighetene du trenger for å kunne jobbe med dem.

Undervisningen bygger på den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om kommunikasjon og blir ledet av forelesere med lang erfaring fra praktisk kommunikasjonsarbeid. Koblingen mellom teori og praksis er tydelig gjennom hele studiet. Flere av foreleserne jobber med kunder og prosjekter ved siden av undervisningen og tar med seg kunnskapen inn i klasserommet.

Praksis, utveksling eller spesialisering

I ditt andre studieår får du mulighet for praksisopphold hos en arbeidsgiver, utveksling eller spesialisering i et valgfritt markedsfaglig emne.

Beliggenheten vår midt i Oslo sentrum gjør kontakten med næringslivet enkel, og vi inviterer hele tiden inn gjesteforelesere som presenterer ferske eksempler. Ved å løse oppgaver for eksterne oppdragsgivere som en del av undervisningen får du best mulig erfaring med å lage kampanjer i praksis.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Her får du en innføring i sentrale journalistiske verktøy og sjangre. Du vil også få praktisk trening i å skrive intervjuer, reportasjer, referat, notiser og kommentarer.

Du trener på journalistiske metoder for innhenting, disponering, vurdering og presentasjon av informasjon, som blir relatert til en praktisk hverdag som kommunikasjonsarbeider i en organisasjon..

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet drøfter hva PR er og hvordan det historisk er utviklet som et fag. Det starter med de historiske betingelsene for PR, økonomisk, kulturelt og ideologisk, og ser på hvordan det oppstår et PR-fag, en PR-bransje, og PR-jobber.

Et annet viktig tema er de etiske debattene som kommer i forbindelse med PR. Emnet vil også ta for seg PR i dag, hvor det skjer, hva som er dagens diskusjoner og hvor faget er på vei.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

God kommunikasjon og kultur på innsiden av virksomheten er en forutsetning for god drift, service, kundetilfredshet, godt omdømme og i neste tur lønnsomhet.

Dette emnet handler om hvordan man bør planlegge og gjennomføre god intern kommunikasjon i virksomheter.

På den ene siden har emnet en teoretisk tilnærming bygget på organisasjonsatferd, og hvilken rolle tillit til ledelsen, åpenhet, dialog og god informasjon spiller i forhold til å skape identifikasjon, engasjement og trygghet.

På den andre siden har faget en praktisk side som omhandler informasjonsatferd, budskapsutvikling og bruk av ulike kommunikasjonskanaler.

Det legges naturlig vekt på digitale flater. Som en del av emnet gjennomfører du et praktisk prosjekt. Emnet samordnes med emnet organisasjonspsykologi samme semester

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet utvikler dine ferdigheter til å kommunisere politiske spørsmål og jobbe med politiske prosesser, og det skal både trekke lærdommer fra politikken inn i PR generelt og fra PR til politisk arbeid. Målet er å vise at mye PR-arbeid grenser mot politiske spørsmål og at PR-tematikk har overføringsverdi til politikken.

Du blir kjent med det politiske systemet og skal vite hvordan politiske beslutninger tas og hva slags påvirkningsmuligheter som finnes i politiske prosesser. Du skal også kjenne til valgkamp og partiene og politikernes rolle.

Emnet åpner opp området bak politikkens scene, slik at du ser prosessene bak det offentlige spillet og får ferdigheter til å kunne jobbe med disse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

I PR-sammenheng – og spesielt i offentlig sektor – brukes ofte kampanjer for å påvirke holdninger og handlinger. Dette emnet handler om hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere slike kommunikasjonskampanjer.

Emnet vil delvis bygge på innholdet i markedsføring og forbrukeratferd på 1. året.

Eksempler fra offentlige og private kommunikasjonskampanjer knyttet til for eksempel røyking, alkohol, trafikksikkerhet, psykisk helse og politiske valg trekkes inn.

Det legges naturlig vekt på digitale flater. Som en del av emnet gjennomfører du et praktisk prosjekt. Emnet samordnes med emnet organisasjonspsykologi samme semester.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet handler om forholdet mellom virksomheten og media, og om hvordan å nå fram til journalister og ut til deres publikum ved hjelp av proaktiv og reaktiv håndtering.

Du får en forståelse for det norske medielandskapet, hvordan mediene fungerer, hvordan journalister jobber og hvorfor journalister og redaktører prioriterer som de gjør. Mediepåvirkning som et virkemiddel sammen med tradisjonell markedsføring dekkes som en del av dette. Fenomenet medielobbyisme, der media brukes systematisk som en del av politisk påvirkning, behandles også.

Videre tar emnet opp hvilke etiske regler journalister og kommunikasjonsrådgivere opererer under, herunder Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Pressens faglige utvalg. (PFU).

Skriving av pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, budskapsutvikling og intervjutrening inngår i den praktiske delen av faget

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet opererer i skjæringspunktet mellom politisk kommunikasjon og markedskommunikasjon. Emnet skal integrere politiske og markedsmessige kampanjer og lære deg hvordan en god forståelse av samfunnet og dets politiske prosesser gir sammenfall med produktsfæren og dens markedsprosesser.

Emnet har fokus på det kommunikasjonsstrategiske og taktiske, og forutsetter en grunnleggende samfunnsforståelse.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet tar opp hvordan ulike aktører som bedrifter, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner jobber med samfunnspåvirkning. Du får kunnskap om hvordan bedrifter jobber systematisk med å påvirke sine rammebetingelser (lobbyisme og public affairs), men også hvordan de i stadig større grad tilpasser seg omverdenens krav ved å engasjere seg i samfunnsansvar (corporate social responsibility, CSR).

Du skal kunne reflektere over dilemmaene som oppstår når bedrifter ikke bare skal tjene penger men også bidra til å oppfylle viktige samfunnsmessige mål.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

I dette emnet vil vi se på de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene. Du vil også få praktisk trening i argumentasjon, debatt, kommunikasjon og formidling.

Emnet gir en historisk og systematisk innføring i retorikk som verktøy for kommunikasjon og argumentasjon. Her får du innsikt i utviklingen av fagfeltet retorikk fra antikken og frem til dagens mediesamfunn, og kompetanse i retorisk analyse og evaluering av ulike tekstformer og sjangre.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir deg oversikt over hvorfor virksomheter er tjent med å bygge et solid omdømme, og hvordan dette kan gjøres gjennom relasjonsbygging og god kommunikasjon.

Du lærer hvordan virksomhetskommunikasjon (Corporate Communication) virker sammen med tradisjonell produktrelatert markedsføring og hva som skiller merkevarebygging for produkter fra omdømmebygging for selskaper, organisasjoner og offentlige etater.

Videre hvordan virksomheters omdømme formes, påvirkes og måles, samt hvordan ulike kriser best kan håndteres for å redusere skade. Bedriftens samfunnsansvar (CSR) og Issues Management dekkes også.

Emnet skal også diskutere problemene ved at og ressurssterke virksomheter med makt og innflytelse og kan manipulere sine omgivelser og skjule negative ting for offentligheten, og sette dette inn i en historisk kontekst.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en Bachelor i PR og samfunnspåvirkning kan du jobbe som både kommunikasjons- og informasjonsrådgiver i privat og offentlig sektor.

Det finnes også mange muligheter hos forskjellige kommunikasjonshus og mer spesialiserte byråer som driver med medie- og myndighetskontakt, informasjon og krisehåndtering.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Preben Carlsen

  Praksis i klasserommet

  Gjesteforelesere fra bransjen gjør PR-studiet relevant.

  Les mer
 • ketil-top

  PR er et framtidsyrke

  – Antallet PR-jobber vil fortsette å øke i årene som kommer, sier høyskolelektor Ketil Raknes.

  Les mer